Quyết định 6261/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 6261/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: 15/01/2017 Số công báo: Từ số 5 đến số 6
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6261/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ X VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát triển thoát nưc đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Chương trình hành động số 17-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước tại Tờ trình số 2039/TTr-TTCN ngày 18 tháng 11 năm 2016 và ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 16542/SGTVT-CTN ngày 25 tháng 11 năm 2016 về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (HN và Tp HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- Thành viên y ban nhân dân TP;
-y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, P.TH (6b);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (ĐT-TN) XP.180.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ X VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định s 6261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của y ban nhân dân thành ph)

Triển khai Chương trình hành động số 17-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020, y ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực Trung tâm Thành phố và một phần của 5 lưu vực ngoại vi (Bắc, Tây, Nam, một phần Đông Bắc, Đông Nam) rộng 550km2 với khoảng 6,5 triệu dân; đồng thời cải thiện môi trường nước, tăng không gian trữ nước và tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường thành phố.

2. Chỉ tiêu

Giải quyết 13/17 tuyến đường ngập nước do mưa, 23/23 tuyến đường ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây, 179/179 tuyến hẻm và 9 tuyến đường ngập nước do triều; Xây dựng 07 nhà máy xử lý nước thải. Cụ thể như sau:

2.1. Giai đoạn 2016 - 2018

Thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập do mưa 8/17 tuyến đường gồm 03 tuyến thuộc lưu vực trung tâm và 05 tuyến lưu vực ngoại vi. Hoàn thành các dự án đầu tư để xử lý 13/23 tuyến bị ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây.

Thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập do mưa 60/179 tuyến hẻm.

Hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), để kiểm soát triều cho lưu vực 550 km2 (xóa ngập do triều 9 tuyến đường, gồm 2 tuyến đường bị ngập nặng là đường Lương Định Của, Huỳnh Tấn Phát và 7 tuyến đường bị ngập nhẹ là đường Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10, đường 26).

Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành 03 nhà máy xử lý nước thải: Tham Lương - Bến Cát công suất 131.000m3/ngày, Nhiêu Lộc - Thị Nghè 480.000m3/ngày, Bình Hưng (giai đoạn 2) nâng công suất nhà máy từ 141.000m3/ngày lên 469.000m3/ngày.

2.2. Giai đoạn 2019 - 2020

Hoàn thành các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước để xóa ngập do mưa 5/17 tuyến đường gồm 02 tuyến thuộc lưu vực trung tâm và 03 tuyến ngoại vi. Hoàn thành các dự án đầu tư để xử lý 10/23 tuyến bị ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây.

Thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập do mưa 119/179 tuyến hẻm còn lại.

Hoàn thành các hạng mục kiểm soát triều dự án rủi ro ngập nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh, vốn vay Ngân hàng Thế Giới để giải quyết tình trạng ngập nước do triều lưu vực 550 km2.

Xây dựng 04 nhà máy xử lý nước thải: Tân Hóa Lò Gốm công suất 300.000m3/ngày; Tây Sài Gòn công suất 150.000m3/ngày; Bắc Sài Gòn 1 công suất 170.000m3/ngày; Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa (nhà máy xử lý nước thải Bình Tân) từ công suất 30.000m3/ngày lên công suất 180.000m3/ngày.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

1.1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, xây dựng

Rà soát lại Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh1. Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố đến năm 20202. Quy hoạch phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Quy hoạch chung xây dựng thành phố, trong tổng thể mối quan hệ phối hợp với các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong việc quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai, cụ thể như sau:

a) Nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

b) Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Hoàn thành đồ án quy hoạch mạng lưới hồ điều tiết phân tán đ giảm ngập úng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh;

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước.

d) Hoàn thành công tác lập, xác định mép bờ cao các tuyến sông kênh rạch trên địa bàn thành phố và tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ kênh rạch;

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước.

đ) Nghiên cứu, rà soát những vùng trũng thấp dễ bị ngập nước do mưa, triều cường để điều chỉnh quy hoạch theo hướng dành để trữ nước, tạo cảnh quan tự nhiên vùng ven. Những khu vực nội thị nhưng cốt nền thấp phải có giải pháp gia cố, tăng cường khả năng thoát nước của hệ thống cống, kênh, rạch kết hợp hồ điều tiết, công viên đa chức năng;

- Cơ quan thực hiện: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

e) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc san lấp rạch trong các dự án phát triển đô thị, kiên quyết bắt buộc các Nhà đầu tư, Chủ đầu tư phải thực hiện cải tạo rạch, xây dựng hệ thống thoát nước, hồ điều tiết đảm bảo chức năng thoát nước, điều tiết của hồ (không phải hồ cảnh quan) trước khi thực hiện san lấp;

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.

g) Nghiên cứu một số tiêu chuẩn kỹ thuật trong tính toán thủy văn, thủy lực đối với hệ thống thoát nước áp dụng cho khu vực thành phố đã không còn phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, đề nghị các Bộ ngành điều chỉnh và ban hành các quy định, quy chuẩn phù hợp.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước.

1.2. Triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong vùng để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

a) Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng xác định cơ chế phối hợp trong thực hiện các công trình đê bao, cống kiểm soát triều.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Thống kê, đánh giá thực trạng quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, lưu vực sông. Rà soát các quy hoạch ngành của tài nguyên nước để điều chỉnh theo hướng quản lý bền vững trong lưu vực, vùng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông, kênh, rạch liên vùng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

d) Xây dựng phương án hành lang thoát lũ trong điều kiện mưa, lũ, triều cường. Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp việc vận hành liên hồ chứa Trị An, Dầu Tiếng, Phước Hòa trên lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

- Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn.

2. Rà soát, bổ sung chính sách đủ mạnh để thu hút các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo bước đột phá đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải

2.1. Rà soát, bổ sung chính sách đủ mạnh để thu hút các nguồn lực đầu tư thực hiện các dự án, công trình giảm ngập

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Nghiên cứu, rà soát, bổ sung chính sách tạo vốn, huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, các công trình hồ điều tiết, đê bao và cống kiểm soát triều; có giải pháp tạo quỹ đất để thu hút nhà đầu tư, thu hồi và bán đấu giá các mặt bằng, nhà xưởng thuộc sở hữu nhà nước của các bộ, ngành, doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố sử dụng không đúng công năng, lãng phí để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án giảm ngập nước. Xây dựng kế hoạch đảm bảo ngân sách đầu tư các hạng mục, công trình thiết yếu về thoát nước, kiểm soát triều.

- Tiếp tục kêu gọi nguồn vốn ODA để đẩy nhanh thực hiện một số dự án trọng điểm như hệ thống thu gom thoát nước, nước thải các lưu vực thuộc khu vực phía Tây thành phố, đẩy mạnh giải ngân, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.

- Ưu tiên áp dụng hình thức đối tác công tư, thí điểm triển khai dự án xây dựng 4 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao (Nhà máy Tân Hóa - Lò Gốm, Tây Sài Gòn, Bắc Sài Gòn 1 và Bình Tân giai đoạn 2016-2020). Lựa chọn sử dụng những công nghệ xử lý nước thải mới, tiên tiến; thực hiện thí điểm sử dụng diện tích mặt bằng sẵn có của khu xử lý nước thải Bình Hưng Hòa để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu vực Tây thành phố bao gồm nhà máy và hệ thống cống bao (lưu vực Bình Tân, Tây Sài Gòn, Tân Hóa - Lò Gốm) và xây dựng hồ điều tiết.

b) Rà soát quỹ đất, tổ chức cắm ranh mốc tại các vị trí dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải đô thị theo quy hoạch.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện thu phí dịch vụ thoát nước theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước.

2.2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo bước đột phá đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập

2.2.1. Kết hợp với Chương trình đột phá về cải cách hành chính, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư các dự án.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.2.2. Xây dựng quy chế phối hợp quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông Vận tải.

2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và các công trình kiểm soát triều để quản lý ngập do biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

2.3.1. Công tác quản lý

a) Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm cửa xả, hầm ga, thoát nước, rác thải xuống kênh mương, lấp bít các miệng thu nước của cống thoát nước; thực hiện tốt việc duy tu, nạo vét cống thoát nước thuộc phạm vi quận, huyện quản lý

- Tổ chức xây dựng mép bờ cao, cắm mốc hành lang bảo vệ đối với các tuyến sông kênh rạch do quận, huyện quản lý;

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn. Kiên quyết khôi phục lại kênh, rạch bị san lấp, lấn chiếm trái phép và các dự án san lấp không phù hp nhằm tăng cường khả năng thoát nước và không gian trữ nước; Rà soát tháo dỡ ngay các công trình lấn chiếm trên kênh rạch, phục vụ nạo vét khơi thông dòng chảy hiện trạng của kênh rạch thoát nước;

- Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời, tái định cư cho người dân tại các dự án, các công trình đê bao, nạo vét kênh rạch phục vụ tiêu thoát nước;

- Tăng cường công tác quản lý, thống kê các điểm ngập trên địa bàn do mình quản lý; quản lý tốt việc xây dựng, không để phát sinh các điểm ngập mới trong quá trình phát triển đô thị, nhất là các tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước.

b) Thực hiện rà soát, đánh giá tình hình tổ chức bộ máy quản lý, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong công tác giảm ngập nước; đề xuất đề án củng cố kiện toàn bộ máy các đơn vị với chức năng, nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thoát nước.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ.

c) Giao Sở Giao thông vận tải thực hiện:

- Xây dựng, tham mưu ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy đnh của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

- Nghiên cứu thành lập Tổ chuyên gia tư vấn, mời các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực thoát nước để đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác giảm ngập;

d) Nghiên cứu thực hiện việc cổ phần hóa các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận, huyện

- Cơ quan thực hiện: Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

e) Giao Sở Xây dựng thực hiện

- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện các dự án phát triển đô thị, xây dựng khu dân cư mới phải được quy hoạch cốt nền phù hợp, xây dựng hệ thống thoát nước riêng, kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước của khu vực, không để tình trạng ngập nước ở khu dân cư mới, khu đô thị mới.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép, xâm hại hệ thống thoát nước, đê bao và gây ngập do thi công các công trình không thực hiện biện pháp dẫn dòng phù hợp hoặc làm hư hại đến hệ thống thoát nước; hành vi xả rác vào hệ thống thoát nước.

- Nghiên cứu, đề xuất việc bố trí các hầm trữ nước tại các dự án phát triển đô thị, cao ốc,... và cơ chế, chính sách khuyến khích các Chủ đầu tư khi thực hiện hạng mục hầm trữ nước.

2.3.2. Tổ chức quản lý khai thác vận hành có hiệu quả, đảm bảo năng lực thoát nước của hệ thống thoát nước hiện hữu

Giao Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, các Chủ sở hữu thực hiện các công việc sau:

- Rà soát, hoàn thiện quy trình bảo trì, vận hành các công trình thoát nước: hệ thống kênh mương, cống, cống kiểm soát triều, trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải,...

- Xây dựng kế hoạch duy tu nạo vét hệ thống thoát nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện để đảm bảo hiệu quả thoát nước của hệ thống hiện hữu;

- Tăng cường tuần tra, thống kê và thông báo đến các cơ quan quản lý đô thị, thanh tra xây dựng đối với những trường hợp xâm hại hệ thống thoát nước, thi công dẫn dòng không đảm bảo, xây dựng lấn chiếm sông, kênh, rạch phục vụ thoát nước...;

- Thường xuyên thống kê, cập nhật danh mục các tuyến đường có cao trình trũng thấp cục bộ, các tuyến rạch có hành lang dọc theo tuyến đường không có rào chắn, không đảm bảo an toàn giao thông, các tuyến cống, kênh, rạch thoát nước phục vụ công tác phân cấp quản lý;

- Thống kê tình hình ngập, xây dựng bản đồ ngập các tuyến đường trên địa bàn thành phố;

- Tổ chức lực lượng ứng cứu ngập, hướng dẫn điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông khi tuyến đường xảy ra ngập;

- Xem xét, hướng dẫn các Chủ đầu tư công trình trong việc thực hiện các giải pháp dẫn dòng để đảm bảo thoát nước trong thời gian thi công công trình;

- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố;

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải.

3. Tập trung thực hiện các giải pháp công trình để phục vụ giải quyết ngập

Huy động các nguồn vốn để thực các dự án thoát nước đồng bộ theo lưu vực thoát nước như vốn ngân sách, vốn ODA, vốn xã hội thực hiện theo hình thức PPP.

Tập trung thực hiện các dự án thoát nước sử dụng nguồn vốn ODA vi mục tiêu nạo vét, cải tạo rạch chính khu vực nội thành, xây dựng bổ sung hệ thống cống cấp 2-3; hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị; hồ điều tiết.

Kết hợp chặt chẽ với các Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, đặc biệt là Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị và Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện các giải pháp ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, cụ thể:

3.1. Giải pháp ngắn hạn:

Giao Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước, y ban nhân dân các quận, huyện theo phân cấp rà soát, tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Tăng cường công tác quản lý hệ thống thoát nước, xử lý cấp bách các điểm ngập do hệ thống cống bị hư hại, lún sụt, tiết diện nhỏ bằng các giải pháp kỹ thuật hoặc các dự án quy mô nhỏ; nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa xả, kênh rạch. Rà soát, bổ sung các van ngăn triều, xây dựng bờ bao bảo vệ các khu vực bị ảnh hưởng do triều cường trong khi các dự án lớn chưa hoàn thành.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các công trình lấn chiếm trên kênh rạch, phục vụ nạo vét khơi thông dòng chảy hiện trạng kênh thoát nước;

- Lắp đặt bơm phụ trợ, trạm bom... để tăng cường năng lực tiêu thoát nước và ngăn triều của hệ thống thoát nước đô thị

3.2. Giải pháp trung hạn và dài hạn:

a) Tập trung đầu tư các công trình thoát nước và xử lý nước thải theo Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; nhất là vùng Trung tâm, vùng Nam, vùng Bắc, Đông Bắc, Đông Nam và Tây của Thành phố, gồm có:

(1) Dự án Quản lý rủi ro ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nạo vét, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với chiều dài 32km để giải quyết thoát nước và chỉnh trang đô thị cho lưu vực 14.500ha bằng nguồn vay của Ngân hàng Thế giới.

(2) Dự án Nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm dài 8,2km giải quyết thoát nước và chỉnh trang đô thị cho lưu vực 703ha, huy động nguồn vốn ngoài ngân sách từ các nhà đầu tư.

(3) Các dự án Cải tạo rạch chính khu vực nội đô gồm Bùi Hữu Nghĩa, Văn Thánh, quận Bình Thạnh; Bà Tiếng, kênh Liên Xã, rạch Ông Búp, quận Bình Tân.

(4) Xây dựng 07 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao, trong đó:

- Tập trung hoàn thành 03 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao, gồm có nhà máy Bình Hưng (giai đoạn 2) từ nguồn vốn Jica, Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới và Tham Lương - Bến Cát theo hình thức BT.

- Đối với 04 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao của các lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm, Tây Sài Gòn, Bắc Sài Gòn 1 và Bình Tân: đầu tư theo hướng kêu gọi theo hình thức PPP và vận động các nhà tài trợ ODA.

(5) Ưu tiên đầu tư xây dựng và cải tạo các tuyến cống thoát nước thuộc các dự án theo quy hoạch tổng thể thoát nước được duyệt tại Quyết định số 752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được sử dụng từ nguồn ngân sách Thành phố và ngân sách Trung ương cấp bổ sung từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 - 2020.

(6) Trước mắt xây dựng 03 hồ điều tiết Gò Dưa rộng 23ha (Quận Thủ Đức), Bàu Cát rộng 0,4ha (Quận Tân Bình) và Khánh Hội rộng 4,8ha (Quận 4) từ nguồn xã hội hóa, ngân sách thành phố và ngân sách Trung ương cấp b sung từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 - 2020. Tiếp tục nghiên cứu triển khai các hồ điều tiết phân tán và tập trung theo quy hoạch được duyệt.

b) Đầu tư các công trình chống ngập do triều theo Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cụ th:

- Đầu tư xây dựng 08 cống kiểm soát triều Vàm Thuật, rạch Nước Lên, Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định; 68 cống nhỏ dưới đê, xây dựng 7,8km đê bao xung yếu thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và 12 km đê bờ tả sông Sài Gòn, trong đó:

+ Xây dựng 02 cống Vàm Thuật, rạch Nước Lên dự kiến sử dụng nguồn vay của Ngân hàng Thế giới.

+ Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) gồm 06 cống kiểm soát triều Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, 68 cống nhỏ dưới đê, xây dựng 7,8km đê bao xung yếu thuộc bờ hữu sông Sài Gòn, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

+ Xây dựng khoảng 12 km đê bao xung yếu thuộc bờ tả sông Sài Gòn, cống Kiểm soát triều sông Kinh thuộc các dự án quan trọng, cấp bách trong Quyết định số 1547/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sử dụng từ nguồn xã hội hóa, nguồn ngân sách thành phố và ngân sách Trung ương (cấp b sung từ nguồn hỗ trợ địa phương và nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020).

- Nạo vét, cải tạo các trục tiêu thoát nước chính như Thủ Đào, Ông Bé, Thầy Tiêu, Bà Lớn, Xóm Củi, Lung Mân,... từ nguồn xã hội hóa và ngân sách Trung ương cấp bổ sung từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020.

4. Tăng cường liên kết, hợp tác khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực dự báo phục vụ công tác xóa, giảm ngập nước

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, hợp tác, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến phải theo định hưng:

- Đầu tư phát triển theo quan điểm phù hợp với chiến lược quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; góp phần phục vụ sự nghiệp phát trin kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và phòng chống thiên tai nói chung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận.

- Đầu tư thiết bị và công nghệ phải gắn liền với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cải tiến tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy nội lực trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu quản lý, nhanh chóng làm chủ công nghệ hiện đại, nhằm khai thác vận hành các thiết bị, công nghệ phù hợp với tính năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ một cách cao nhất. Ưu tiên đầu tư các thiết bị, công nghệ mới, hiện đại để đảm bảo sử dụng bền vững, lâu dài và có khả năng đồng bộ với các thiết bị đang sử dụng.

- Đầu tư, nâng cao năng lực quan trắc, công tác dự báo phải được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, tập trung và thống nhất; vừa đáp ứng yêu cầu của công nghệ dự báo, vừa đảm bảo tính hệ thống và khả năng tích hợp với hệ thống chung. Phát triển kế thừa và kết hợp đồng bộ với hệ thống sẵn có, độ tin cậy cao, ổn định, chính xác, sẵn sàng và kịp thời. Kết quả số liệu cho các mô hình dự báo, cảnh báo được các cơ quan chức năng, thông tin truyền thông khai thác sử dụng có hiệu quả; đạt được các mục tiêu phục vụ công tác điều hành của chính quyền; người dân có thông tin để ứng phó kịp thời trước diễn biến bất lợi của thời tiết. Cần xác định đây là giải pháp quan trọng, cấp thiết trong tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng tác động trực tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận; góp phần khắc phục sự thiệt hại về người và giảm thiu thiệt hại về vật chất cho nhân dân thành phố.

Trước mắt, trong giai đoạn 2015 - 2020, triển khai các chương trình, dự án chính sau đây:

a) Hoàn thành hợp phần “Xây dựng năng lực quản lý tích hợp rủi ro ngập nước đô thị” thuộc dự án “Dự án Quản lý rủi ro ngập lụt khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm xây dựng và trin khai thực hiện thể chế quản lý tổng hợp rủi ro ngập lụt Thành phố Hồ Chí Minh gồm quản lý điều hành và vận hành hệ thống phòng chống ngập, thoát nước thải, hệ thống thông tin cảnh báo sớm, vận hành liên hồ chứa, quản lý khai thác nước ngầm và phát triển đô thị. Trong đó kết hợp xây dựng hệ thống ra đa thời tiết phục vụ công tác chống ngập, phòng chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; triển khai dự án Trung tâm Điều hành Khẩn cấp (EOC) - Hệ thống phòng chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Dự án Hệ thống quan trắc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, các kênh rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Dự án Quản lý và giám sát hệ thống thoát nước lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm để xây dựng hệ thống radar quan trắc, nền tảng quản lý thông tin tích hợp, hệ thống thông tin kiểm soát bao gồm hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống điều khiển thu thập dữ liệu (SCADA), phần mềm mô phỏng ngập lụt để quản lý giám sát hoạt động hỗ trợ cảnh báo diễn biến ngập, thoát nước, chống ngập các lưu vực thoát nước.

c) Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn cung cấp ngân hàng dữ liệu về số liệu khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống ngập và ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học của các nhà chuyên môn và công tác quản lý đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Phục vụ nhu cầu khai thác tài nguyên khí hậu và đánh giá tác động biến đi khí hậu đa ngành nghề của thành phố trong hiện tại cũng như lâu dài.

d) Xây dựng cơ chế, giải pháp, đào tạo để nâng cao năng lực các tổ chức liên quan và vai trò của cộng đồng trong chiến lược ứng phó, thích nghi với ngập lụt và biến đổi khí hậu.

đ) Xây dựng bản đồ rủi ro ngập lụt nhằm giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra.

e) Tiếp tục nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các công nghệ mới trong thi công các công trình thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, đê, kè, sửa chữa hệ thoát nước bằng công nghệ không đào... Bảo đảm tính bền vững, hiệu quả kinh tế, mỹ quan đô thị.

5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, vận động và hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó các loại thiên tai thường xảy ra tại thành phố, các diễn biến thời tiết bất lợi do tình hình biến đổi khí hậu thông qua các lp tập huấn và tổ chức diễn tập, nhằm giúp người dân nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó góp phần giảm nhẹ thiệt hại khi sự cố thiên tai xảy ra. Việc huy động nguồn lực ngân sách và xã hội đầu tư giải quyết vấn đề giảm ngập nước phải được công khai, minh bạch để nhanh dân giám sát, phản biện với yêu cầu sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực đầu tư cho chương trình này.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, triển khai các chương trình liên tịch bảo vệ môi trường. Các cơ quan báo chí đề cao trách nhiệm trong công tác truyền thông; xây dựng, phát sóng định kỳ các chuyên trang, chuyên mục đtuyên truyền, hướng dẫn nhân dân bảo vệ môi trường, hạn chế thấp nhất tình trạng xả rác, xả thải chưa qua xử lý vào hệ thống thoát nước.

- Mặt trận T quốc và các t chức chính trị - xã hội chủ động phi hợp với các ngành chức năng thường xuyên t chức ra quân thực hiện vệ sinh đường phố, nạo vét kênh, rạch, bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống thoát nước ở khu dân cư. Phát huy mnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện vai trò giám sát cộng đồng trên lĩnh vực này.

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường lồng ghép vào chương trình giáo dục, đào tạo cho học sinh các các cấp.

- Tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ hệ thống kênh rạch, cống thoát nước hiện hữu không để xuống cấp, tắc nghẽn thêm bằng hành động thiết thực, ít tốn chi phí nhất: không xây dựng, lấn chiếm lòng kênh, rạch, cửa xả, không xả rác xuống kênh rạch, cống thoát nước nước. Tăng cường giám sát, kiến nghị, thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài, xử phạt hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở - ban - ngành, các cơ quan trực thuộc y ban nhân dân thành phố và Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình này; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành, định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả cho y ban nhân dân thành phố.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 do Phó Chủ tịch y ban nhân dân thành phố phụ trách đô thị làm Trưởng Ban, Giám đốc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước là cơ quan thường trực; có nhiệm vụ chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Kế hoạch, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; định kỳ 06 tháng một lần có tổng hợp báo cáo y ban nhân dân thành phố.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các sở - ngành, địa phương chủ động phối hợp Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước để tổng hợp, đề xuất y ban nhân dân thành phố quyết định./.

 


PHỤ LỤC 1

DANH MỤC ĐIỂM NGẬP VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của y ban nhân dân thành phố)

TS

STT

TÊN ĐƯỜNG

QUN

PHẠM VI NGẬP

Nguyên nhân

Năm hoàn thành

Biện pháp khắc phục

T

ĐẾN

I. Các điểm ngập hiện hữu cần tiếp tục thực hiện xóa giảm ngập (giai đoạn 2016 - 2020) (13 điểm):

1. Vùng Trung tâm (05 điểm):

1

1

Ung Văn Khiêm

Bình Thạnh

Đài Liệt Sỹ

D2

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đnh triều.

2017

1. Giải pháp cấp bách đã thực hiện:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống;

- Đã lp đặt và vn hành van ngăn triều tại các cửa x.

- Đã đu nối tuyến D400 vào tuyến cống đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ra rạch cu Sơn.

2. Giải pháp căn :

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án BOT cu đường Bình Triệu 2 - giai đoạn 2 (mở rộng đường Ung Văn Khiêm 30m do Sở Giao thông vận tải làm ch đầu tư).

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện d án Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực QL13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm - F25, F26 - Quận Binh Thạnh. (do Trung tâm Chống ngập làm ch đầu tư)

2

2

Nguyễn Xí

Bình Thạnh

Hẻm 79

 

Đinh Bộ Lĩnh

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đnh triều.

2017

1. Giải pháp cấp bách đã thực hiện:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống;

2. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự áo Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực QL13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm - F25, F26 - Quận Bình Thạnh, (do Trung tâm Chống ngập làm chủ đầu tư)

3

3

Quốc lộ 13

Bình Thạnh

Ung Văn Khiêm

Hẻm 10

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đỉnh triều

2017

1. Giải pháp cấp bách đã thực hiện:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống;

- Đã lp đặt và vn hành van ngăn triều tại các cửa x.

- Đã đu nối tuyến D400 vào tuyến cống đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ra rạch cu Sơn.

2. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án BOT cu đường Bình Triệu 2 - giai đoạn 2 (mở rộng đường Ung Văn Khiêm 30m do Sở Giao thông vận tải làm ch đầu tư).

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện d án Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực QL13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm - F25, F26 - Quận Binh Thạnh. (do Trung tâm Chống ngập làm ch đầu tư)

4

4

Phan Anh

Tân Phú

Suốt tuyến

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

- Trong năm 2013, tuyến đường này bị tái ngập do thi công nh hưởng dự án Nâng cấp đô thị - lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm, thành phn 4.

2020

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống;

- Đã nạo vét theo hiện trạng rạch Bàu Trâu

2. Giải pháp căn cơ:

- Thực hiện vào năm 2018 sau khi có mặt bằng.

- Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét, ci tạo rạch Bàu Trâu do Trung tâm chống ngập làm Ch đầu tư

5

5

Bạch Đằng

Bình Thạnh

Đinh Bộ Lĩnh

Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đỉnh triều.

2020

1. Gii pháp cấp bách đã thc hiện:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống;

2. Giải pháp căn cơ:

- Trung tâm chống ngập rà soát, phân vùng thoát nước cho phù hợp

2. Vùng ngoại vi (8 đim):

6

1

Trương Vĩnh Ký

Tân Phú

Tân Sơn Nhì

Nguyễn Xuân Khoát

- Hệ thống thoát nước đầu đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

2017

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

2. Giải pháp căn cơ:

- Dự án Cải tại HTTN đường Trương Vĩnh Ký đã được UBNDTP chấp thuận chủ trương đang trin khai theo tiến đ (d kiến hoàn thành 2017)

7

2

Gò Dầu

Tân Phú

Bình Long

Tân Sơn Nhì

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

2017

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

- Đã thực hiện đấu nối cống D600 Gò Đầu vào Tân Sơn Nhì

2. Giải pháp căn cơ:

- Dự án Ci tại HTTN đường Gò Dầu đã được duyệt đang trin khai theo tiến độ (dự kiến hoàn thành 2017)

8

3

An Dương Vương

8

Cầu Mỹ Thuận

Bến Phú Định

- Chưa có hệ thống thoát nước.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đnh triều

- Rạch Bà Lựu bị bồi lắng nhiều làm giảm khả năng thoát nước.

2017

1. Giải pháp cấp bách:

- Đã triển khai lắp đặt 1500m cống D300 đ gii quyết ngập tạm thời (đoạn từ đường số 41 đến rạch Bà Lựu).

- Đã nạo vét cục bộ rạch Bà Lựu

- Đã bơm hỗ trợ chống ngập khi có mưa triều lớn gây ngập cục bộ.

2. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ hiện dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường An Dương Vương (cầu Mỹ Thuận - Bến Phú Định) do Trung tâm Chng ngập làm chủ đầu tư, khởi công 2016 hoàn thành 2017.

9

4

Mễ Cốc 2

8

nhà số 134

Trạm Cảnh Sát Đường Thủy

- Hệ thống thoát nước đu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đnh triều.

2018

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

- Đã đấu nối vào tuyến cống đường Lưu Hữu Phước và Mễ Cốc đ tăng cường thoát nước.

- Vận hành trạm bơm 1000m3/h tại cửa xả đường Mai Hắc Đế hỗ trợ chống ngập.

2. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trưng nước, giai đoạn 2 (xây dựng kè, hồ điều tiết và trạm bơm Mễ Cốc 2) do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị làm ch đầu tư.

10

5

Lưu Hữu Phước 2

8

nhà số 291

Trạm Cảnh Sát Đường Thủy

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đnh triều.

2018

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

- Đã đấu nối vào tuyến cống đường Lưu Hữu Phước và Mễ Cốc đ tăng cường thoát nước.

- Vận hành trạm bơm 1000m3/h tại ca xả đường Mai Hắc Đế hỗ trợ chống ngập.

2. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước, giai đoạn 2 (xây dựng kè, hồ điều tiết và trạm bơm Mễ Cốc 2) do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị làm chủ đầu tư.

11

6

Tân Quý

Tân Phú

Gò Dầu

Tân Hương

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

2019

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

- Đã đấu nối Đấu nối cống D800 vào cống D1000 Tân Hương thuận dòng chy.

2. Giải pháp căn cơ:

Nghiên cứu thực hiện cải tạo cống, phân vùng thoát nước cho phù hợp

12

7

Lương Định Ca

2

Chân cầu Thủ Thiêm

Cột điện s 24

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đnh triều

2020

1. Giải pháp cấp bách năm:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

2. Giải pháp căn cơ:

Chờ dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

13

8

Lê Đức Thọ

Gò Vấp

GX Lạng Sơn

Trường Tây n

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị t bị xuống cấp;

- Đường trũng thp, cục bộ.

- Trong năm 2013, do nh hưởng dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường An Hội chưa hoàn thiện đã gây ngập.

2020

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sa chữa các vị trí cng xuống cấp, nạo vét lòng cống.

- Thay nắp sắt đ tăng cường thu nưc.

- Đã thực hiện đu nối cống D500 vào tuyến cống D1000 đường An Hội tăng cường thoát nước.

2. Giải pháp căn cơ:

- Trung tâm chống ngập nghiên cứu đề xuất phương án thực hiện, phân vùng thoát nước cho phù hợp

- Đã hoàn thành dự án Lê Đức Thọ (Lê Hoàng Phái- rạch Bà Miên) do Trung tâm Chng ngập làm ch đu tư

14

9

Huỳnh Tn Phát

7

Ngã tư Nguyễn Văn Quỳ

Ô Môi

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đnh triều.

- Do đoạn cống ra cửa x có kích thước nh làm thu hẹp dòng chảy và ca x ra rạch Bà Bướm bị lấn chiếm, không đảm bo thoát nước.

Sau 2020

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cng.

- Đã bơm nước hỗ trợ thoát nước nhanh ra rạch tại vị trí giao vi đường Phú Thuận, hẻm 412 Huỳnh Tn Phát.

- Cải tạo thay thế đoạn cống băng tại vị trí cửa xả rạch Bà Bướm.

- Nạo vét rạch Bà Bướm, rạch ông Đội (nhánh 11);

2. Giải pháp căn cơ:

Hoàn thành dự án Giải quyết ngập triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đi khí hậu (giai đoạn 1; đồng thời kết hợp với đầu tư nâng cấp tuyến đường Huỳnh Tấn Phát phù hợp với quy hoch.

15

10

Hồ Học Lãm

Bình Tân

Quốc lộ 1A

Rạch Bà Lựu

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đnh triều

Sau 2020

1. Giải pháp cấp bách năm:

- Duy tu, sửa chữa các v trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. Vận hành van ngăm triều.

2. Giải pháp căn cơ:

- Kết hợp đầu tư tuyến đường Vành đai 2 phía Nam theo hình thức PPP.

- Trung tâm chống ngập nghiên cứu, đề xuất thc hin giải pháp thoát nước;

16

11

Quốc lộ 13

Th Đức

Đền thần Ông Dầu

ngã 4 Bình Phước

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đnh triều.

Sau 2020

1. Giải pháp cấp bách đã thực hiện:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống;

2. Giải pháp căn cơ:

- Kết hợp thực hiện mở rộng Quốc lộ 13 thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 - giai đoạn 2 đo Công ty C phần Đu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) quản lý.

17

12

Quốc Lộ 1A

Thủ Đức

Cây Xăng Huệ Thiên

Cây Xăng Quốc Phòng

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

Sau 2020

1. Giải pháp cấp bách đã thực hiện:

- Duy tu, sa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cng;

2. Giải pháp căn cơ:

Đầu tư D án Cải tạo h thống thoát nước cho toàn bộ tuyến với chiu dài 2.400m

II. Những đim đã xóa gim ngp bằng biện pháp cấp bách, cần tiếp tục thực hiện bằng dự án (giai đoạn 2016-2020): (23 đim)

1. Vùng Trung tâm: (12 đim)

18

1

Mai Xuân Thưởng

6

Lê Quang Sung

Phan Văn Khỏe

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

2017

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sa chữa các vị trí cống xuống cp, nạo vét lòng cống.

- Đã kết nối o tuyến cống hộp đường Phạm Văn Chí thuộc 7 dự án Tiu lưu vực Hàng Bàng.

2. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ dự án thuộc gói thầu K - Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng: Ban QLĐT XDCT Giao thông đô thị làm chủ đầu tư.

19

2

An Dương Vương

6

Tân Hòa Đông

Mũi Tàu

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xung cấp.

- Đường bị trũng cục bộ.

- Trong năm 2013, tuyến đường này bị tái ngập do thi công ảnh hưởng dự án Nâng cấp đô thị - lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm, thành phần 4.

2017

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị t cống xuống cấp, nạo vét lòng cống;

- Vận hành trạm bơm 8000m3/h tại cửa xã đường An Dương Vương (Quận 6) hỗ trợ chống ngập.

2. Giải pháp căn cơ:

- Đã thực hiện dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường An Dương Vương, TP3 (đoạn từ Bà Hom đến Tân Hòa Đông thuộc dự án Nâng cấp đô thị)

- Đã hoàn thành dự án Cải tạo hệ thống thoát nưc đường An Dương Vương (đoạn từ Bà Hom đến mũi tàu) và (đoạn từ Lý Chiêu Hoàng đến cầu Mỹ Thuận)

- Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét, cải tạo rạch Bàu Trâu do Trung tâm chống ngập làm ch đu tư

20

3

Hậu Giang

6

Tháp Mười

Bình Tiên

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cp không đm bo kh năng thoát nước.

2017

1. Giải pháp cấp bách:

- Tăng cường công tác nạo vét, vệ sinh miệng thu;

- Sửa cha miệng thu, hư hỏng của tuyến cống.

2. Giải pháp căn cơ:

- Lắp đặt 310m cống hộp từ [2,4mx2m] đến [2,8mx2m] trên đường Mai Xuân Thưởng hạ u thuộc gói thầu K, dự án cải thin môi trường nước giai đon 2

21

4

Lê Quang Sung

6

Trang Tử

Minh Phụng

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp không đảm bảo khả năng thoát nước.

2017

1. Giải pháp cấp bách:

- Tăng cường công tác nạo vét, vệ sinh miệng thu;

- Sửa cha miệng thu, hư hỏng của tuyến cống.

2. Giải pháp căn cơ:

- Lắp đặt 310m cống hộp từ [2,4mx2m] đến [2,8mx2m] trên đường Mai Xuân Thưng ở hạ lưu thuộc gói thầu K, dự án cải thin môi trường nước giai đon 2

22

5

Cao Văn Lầu

6

Lê Quang Sung

Hậu Giang

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp không đảm bảo khả năng thoát nước.

2017

1. Giải pháp cấp bách:

- Tăng cường công tác nạo vét, vệ sinh miệng thu;

- Sa cha miệng thu, hư hng ca tuyến cống.

2. Giải pháp căn cơ:

- Lắp đặt 310m cống hộp từ [2,4mx2m] đến [2,8mx2m] trên đường Mai Xuân Thưng hạ lưu thuộc gói thầu K, d án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2

23

6

Hồng Bàng

11

S 570

Thái Phiên

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

2017

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cng xuống cấp, nạo vét lòng cống.

- Đã đấu nối cống đường Hồng Bàng vào tuyến cống hộp hạ lưu (quận 6) dẫn về trạm bơm Phú Lâm đ bơm hỗ trợ chống ngập.

2. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ dự án Thuộc gói thu K - Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng: Ban QLĐT XDCT Giao thông đô th làm chủ đầu tư.

24

7

Ba Vân

Tân Bình

Góc Âu Cơ

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

2017

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu nạo vét thường xuyên hệ thống thoát nước; kiểm tra, sửa chữa những vị trí cng bị xung cp.

- Đã đấu nối 15m cống D400 đường Ba Vân vào cống hộp 2 (2,0x2,0)m đường Âu Cơ thuộc dự án Nâng cấp đô thị.

2. Giải pháp căn cơ:

- Dự án Cải tại HTTN đường Ba Vân đã được UBNDTP chấp thuận chủ trương đang trin khai theo kế hoạch.(dự kiến hoàn thành 2017)

25

8

Tôn Thất Hiệp

11

Tuệ Tĩnh

3 Tháng 2

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị t bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

2018

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống;

- Vận hành trạm bơm Phú Lâm hỗ trợ chống ngập;

- Đã đấu nối tuyến cống đường Tôn Thất Hiệp vào hệ thống thoát nước đường Lê Đại Hành.

- Đấu nối tuyến cống đường Tôn Tht Hiệp vào hệ thống thoát nước đường 3/2 (Trung tâm Chống ngập đang thc hiện dự án Ci tạo hệ thống thoát nước đường 3 Tháng 2 “từ đường Hàn Hi Nguyên đến đường Lê Đại Hành).

2. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ dự án Thuộc gói thầu K - Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng: Ban QLĐT XDCT Giao thông đô thị làm ch đầu tư.

26

9

Mai Th Lựu

1

Nguyễn Văn Giai

Điện Biên Ph

- Hệ thống thoát nước đu tư đã lâu, một số vị trí b xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

2019

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

- Đã đấu nối vào tuyến cống bao của Dự án Vệ Sinh Môi Trường tại cửa x D1000.

- Vận hành trạm bơm Nhiêu Lộc - Thị Nghè để hỗ trợ khi có mưa lớn kết hợp triều cao.

- Trong tháng 1/2015: Đã thực hiện mở mới 03 hm ga đường Điện Biên Phủ và 01 hầm ga trước Chùa Ngọc Hoàng đ b sung, cải tạo miệng thu để tăng cường khả năng thu nưc và hạn chế nước tràn từ đường Điện Biên Ph

2. Giải pháp căn cơ:

- Trung tâm chống ngập nghiên cứu, đề xuất thực hiện, phân vùng thoát nước cho phù hợp.

- Hoàn thiện dự án cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè để kim soát triều trên lưu vực kênh Nhiêu Lộc (do Trung tâm Chống ngp làm ch đầu tư).

27

10

Bàu Cát

Tân Bình

Trương Công Định

Võ Thành Trang

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

- Trong năm 2013, tuyến đường này bị tái ngập do thi công ảnh hưng dự án Nâng cấp đô thị - lưu vực Tân Hóa - Lò Gm, thành phần 4.

2019

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

2. Giải pháp căn cơ:

- Trung tâm chống ngập nghiên cứu Cải tại HTTN, phân vùng thoát nước cho phù hợp

28

11

Trương Công Định

Tân Bình

Trường Chinh

Âu Cơ

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

- Trong năm 2013, tuyến đường này bị tái ngập do thi công ảnh hưởng dự án Nâng cấp đô thị - lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm, thành phần 4.

2019

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

2. Giải pháp căn cơ:

- Trung tâm chống ngập nghiên cứu Ci tại HTTN, phân vùng thoát nước cho phù hợp

29

12

Nguyễn Hữu Cảnh

Bình Thạnh

Ngã tư Ngô Tất Tố về phía Cầu Sài Gòn khoảng 500m

- Hệ thống thoát nước đã đầu tư hoàn thành năm 2008. Tuy nhiên, đoạn đường nằm trong khu vực nền đất rất yếu, bị lún cục bộ nặng khoảng 150m, trước cao ốc The Manor.

- Đơn vị thi công đã thay cống D1000 bằng cng D800 (cao độ đáy cống tròn D800 cao hơn đnh cống D1000), đồng thời tuyến cống hộp nối ra ca xả chưa vệ sinh lòng cống, gây cản tr dòng chy thuộc dự án cầu Thủ Thiêm (ch đầu tư: Khu QLGTĐT số 1) đã gây ngập cho tuyến đường.

2020

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

- Vận hành trạm bơm 2000m3/h tại cửa xã đường Nguyễn Hữu Cảnh hỗ trợ chống ngập.

- Đã thực hiện dự án cầu Th Thiêm.

2. Khu Qun lý Giao thông đô th số 2 đã thực hiện nâng cục bộ đường phía đối diện tòa nhà The Manor (1/2 đường)

3. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ dự án Cải tạo đường Nguyễn Hữu Cảnh (do Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 làm ch đầu tư).

2. Vùng ngoi vi (11 đim)

30

1

Lê Thành Phương

8

Mai Hắc Đế

Rạch Cát

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Cao độ mặt đường thp hơn đnh triều.

2016

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

- Đã đấu nối vào tuyến cống đường Lưu Hữu Phước M Cốc để tăng cường thoát nước.

- Vận hành trạm bơm 1000m3/h tại cửa x đường Lê Thành Phương hỗ trợ chống ngập.

2. Giải pháp căn cơ:

- Nâng cấp đường Lê Thành Phương (y ban nhân dân quận 8 làm chủ đầu tư).

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước, giai đoạn 2 (xây dựng kè, hồ điu tiết và trạm bơm Mễ Cốc 2) do Ban Qun lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị làm chủ đu tư.

31

2

Mai Hắc Đế

8

Lưu Hữu Phưc

Mễ Cốc 2

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã u, một số vị trí bị xuống cấp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đnh triều.

2016

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

- Đã đấu nối vào tuyến cống đường Lưu Hữu Phước và Mễ Cốc đ tăng cường thoát nước.

- Vận hành trạm bơm 1000m3/h tại cửa xả đường Mai Hắc Đế hỗ trợ chống ngập.

2. Giải pháp căn cơ:

- Đang thi công dự án Lắp đặt hệ thng thoát nước đường Mai Hắc Đế y ban nhân dân quận 8 làm chủ đầu tư.

- Đy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước, giai đoạn 2 (xây dựng kè, h điều tiết và trạm bơm Mễ Cốc 2) do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị làm ch đầu tư.

32

3

Lương Văn Can

8

Lưu Hữu Phước

SN 57

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một s vị trí bị xuống cấp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đỉnh triều.

2017

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cng.

- Đã đấu nối tuyến cống đường Lương Văn Can vào tuyến cống đường Lưu Hữu Phước, Bến Bình Đồng và vận hành trạm bơm hồ điều tiết Mễ Cốc 1 hỗ trợ chống ngập.

2. Giải pháp căn cơ:

- Cần Nâng cấp ci tạo hệ thống thoát nước.

33

4

Gò Dưa

Th Đức

QL 1A (cu vượt Bình Phước)

Tô Ngọc Vân

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp, (đường do quận Th Đức quản lý).

- Đường bị trũng cục bộ khoảng 80m, cửa xả cao hơn đáy cng đường Gò Dưa 40cm.

- Do ảnh hưởng ca dự án Ci tạo rạch Ba Bột nên nước từ QL1A đ dồn về gây ngập-

2017

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị t cống xuống cấp, nạo vét lòng cống

- Đã thực hiện việc xây dng cống ngăn triều tại đầu nhánh rch Đĩa, tạo đoạn rạch thành hồ điều tiết đ giải quyết ngập do mưa và triều.

- Dự án Ci tạo rạch Ba Bột đã tháo dỡ vách ngăn dòng và nạo vét cục bộ.

2. Giải pháp căn cơ:

- Dự án Cải tại HTTN đường Gò Dưa đã được UBNDTP chấp thuận chủ trương đang triển khai theo kế hoạch (dự kiến hoàn thành 2017)

34

5

Tân Hương

Tân Phú

Suốt tuyến

- Hệ thống thoát nước đu tư đã lâu, một số v trí bị xuống cp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

2017

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

- Thay nắp sắt tại đầu hm 329 Tân Hương để tăng kh năng thoát nước cho tuyến.

- Trong năm 2015 đấu nối cống D400 vào hm 329 Tân Hương để tăng khả năng thoát nước cho tuyến.

2. Giải pháp căn cơ:

- Dự án Ci tại HTTN đường Tân Hương đã được duyệt đang triển khai theo kế hoạch (dự kiến hoàn thành 2017)

35

6

Tho Điền

2

Hẻm 97

Cửa xả 8

- Hệ thng thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đỉnh triều.

2019

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống và lắp đặt van ngăn triều.

- Vận hành trạm bơm 1000m3/h tại ca xã đường Tho Điền hỗ trợ chống ngập.

2. Giải pháp căn cơ:

- Thực hiện dự án Ci tại HTTN khu vực đường Thảo Điền - Quốc Hương - Nguyễn Xuân Thùy.

- Xây dng kè khu phố 3: Đã hoàn thành (Ủy ban nhân dân qun 2 làm ch đầu tư).

36

7

Quang Trung

Vấp

Phạm Văn Chiêu

Chân Chợ Cầu

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

2020

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị t cống xuống cấp nạo vét lòng cống.

- Đã lắp đặt mương giảm ngập đường Quang Trung.

- Đã đấu nối cng dọc D600 và 03 đoạn cống băng đường trong tháng 2/2015

2. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ dự án Ci tạo kênh Tham Lương, giai đoạn 2, gói thầu 6B.

37

8

Kha Vạn Cân

Thủ Đức

Dương Văn Cam

Bưu điện

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một s vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

- Lòng rạch Cầu Ngang bị lấn chiếm, không đm bảo thoát nước.

2020

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

- Lắp đặt các tường giảm tốc trong lòng cống thượng lưu nhằm gim tốc độ dòng chảy, điều tiết nước từ thượng nguồn dồn về điểm ngập.

- Vận hành van ngăn triều.

2. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét rạch cầu Ngang (do y ban nhân dân quận Thủ Đc làm ch đầu tư)

38

9

Đặng Thị Rành

Th Đức

Tô Ngọc Vân

Dương Văn Cam

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

- Lòng rạch Cầu Ngang bị lấn chiếm, không đảm bảo thoát nước.

2020

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

2. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét rạch cầu Ngang (do y ban nhân dân quận Th Đức làm chủ đầu tư).

39

10

Dương Văn Cam

Th Đức

Kha Vạn Cân

Lê Văn Tách

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

- Lòng rạch Cầu Ngang bị lấn chiếm, không đảm bo thoát nước.

2020

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cng xuống cấp, nạo vét lòng cống.

- Nạo vét rạch Cầu Giông.

2. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét rạch cầu Ngang (do y ban nhân dân quận Thủ Đức làm chủ đầu tư).

40

11

Hồ Văn Tư

Thủ Đức

SN118

cửa xả Cầu Ngang

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

- Lòng rạch Cầu Ngang b lấn chiếm, không đảm bo thoát nước.

2020

1. Giải pháp cấp bách:

- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét ng cống, rạch.

2. Giải pháp căn cơ:

- Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét rạch cầu Ngang (do y ban nhân dân quận Th Đức làm chủ đu tư).

- Dự án cống kiểm soát triều rạch Th Đức: Đã hoàn thành công tác thi công, đã đưa vào khai thác sử dng (Công ty Dch v khai thác thủy lợi làm ch đầu tư).

 


PHỤ LỤC 1A

DANH MỤC CÁC ĐIỂM NGẬP DO TRIỀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của y ban nhân dân thành ph)

TS

STT

TÊN ĐƯỜNG

QUẬN

PHẠM VI NGP

TỪ

ĐẾN

I

CÁC ĐIỂM NGP NNG

1

1

Lương Định Của

2

Đường dẫn cầu Thủ Thiêm

Phà Thủ Thiêm

2

2

Huỳnh Tấn Phát

7

Vòng xoay cầu Tân Thuận

Trần Xuân Soạn

Ngã tư Nguyễn Văn Quỳ

Ô Môi

II

CÁC ĐIỂM NGẬP NHẸ

3

1

Đường 26

6

 

 

4

2

Nguyễn Văn Hưởng

2

Trước chung cư Hoàng Anh Gia Lai

5

3

Xa lộ Hà Nội

2

Cu Trng 2

Đường Nguyn Hoàng

6

4

Lê Văn Lương

7

Cầu Rạch Bàng

Nguyn Văn Linh

7

5

Trần Xuân Soạn

7

Bế Văn Cm

Hunh Tấn Phát

8

6

Quốc lộ 50

Bình Tân

Đường s 10

Rạch Phong Phú

9

7

Tnh lộ 10

Bình Tân

Số nhà 1565

S nhà 1585

 


PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của y ban nhân dân thành ph)

TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CH TRÌ

QUAN PHI HỢP

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN (2011-2015)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2016-2020

KIẾN NGHỊ

1.

Đề án tăng cường quản lý các quỹ đất, bảo đảm diện tích mặt nước, hệ thống sông rạch phục vụ tiêu thoát nước và chống ngập; qun lý chặt quỹ đất nông nghiệp, bố trí cây xanh… hình thành 3 tuyến vành đai sinh thái dọc hai bên bờ sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Nhà Bè

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở NN và PTNT, các sở - ban - ngành liên quan và UBND các quận, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, quận Thủ Đức, 9,12,2,7

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện (giai đoạn 2011-2015) trong năm 2013.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đã triển khai xây dựng đề cương thực hiện thí điểm dự án trồng cây theo phương thức xã hội hóa trong chỉ gii hành lang bảo vệ bờ hữu sông Sài Gòn trên địa bàn Quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi.

- Hoàn thành công tác trồng cây.

Hoàn thành công tác chăm sóc cây trong năm 2017

 

2.

Quy hoạch tng th hệ thng các hồ điều tiết tại khu vực phù hợp; ưu tiên thực hiện 03 hồ Gò Dưa, Khánh Hội, Bàu Cát.

Trung tâm Điu hành Chương trình chống ngập thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 4

Các sở-ban- ngành và y ban nhân dân các quận-huyện liên quan

- Hoàn thiện h sơ và phê duyệt đ án quy hoạch;

- Xây dựng 03 hồ Gò Dưa, Khánh Hội, Bàu Cát: hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án, chuẩn bị trình duyệt.

Hoàn thành xây dựng 03 hồ điều tiết.

 

3.

Xây dựng lộ trình tăng phí bảo vệ môi trường đi với nước thải sinh hoạt phục vụ cho nhu cu quản lý, vận hành hệ thng thoát nước, xử lý môi trường nước.

Sở Tài Chính và Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập thành phố

Các sở ban ngành liên quan

Hội đồng nhân dân đã thông qua tại Nghị quyết s 22/2015/NQ-HĐ ngày 09 tháng 12 năm 2015 về phương án thu phí bảo vệ môi trường đi với nước thải sinh hoạt giai đoạn 2015-2020.

Tiếp tục tham mưu mức thu phí nước thải thông qua phí nước sạch cho giai đoạn tiếp theo.

 

4.

Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong thi công các công trình thoát nưc, bảo vệ bờ sông, kênh, rạch như đê, kè, v.v... bảo đảm tính bền vững, hiệu quả kinh tế cao và mỹ quan đô thị

Trung tâm Điu hành Chương trình chống ngập thành phố

Sở Khoa học - Công nghệ thành phố

+ ng dụng công nghệ khoan kích ngm: Đã thực hiện thí đim 04 công trình (như lắp đặt đường ống thoát nước D1500 băng quốc lộ 1A (đoạn từ Lê Trọng Tấn đến Nguyễn Thị Tú); tuyến cống bao, đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi; cống băng sông Sài Gòn).

+ ng dụng công nghệ lót ng: Đã thực hiện gói thầu 16 thuộc dự án Vệ sinh môi trường.

+ Thực hiện các công trình bờ bao bằng cừ nhựa uPVC.

+ Thực hiện thí điểm cải tạo đường ống bằng phương pháp xoắn SPR

Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến khác.

Trin khai rộng rãi công nghệ cải tạo đường ống bằng phương pháp xoắn SPR

5.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Vì một thành phố sạch đẹp”; tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, phim tài liệu, phóng sự chuyên đề tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; kịp thời phê phán các hành vi vi phạm, biu dương, nhân rộng các điển hình trong thực hiện chương trình.

Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, y ban Mặt trận T quốc’ Việt Nam thành phố H Chí Minh và các đoàn thể

- Đã triển khai tuyên truyền trực tiếp tại các phường trên địa bàn Quận 1 (2011); các phường dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (2012); các phường dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (2013);

- Đã phát sóng trên sóng phát thanh 112 chuyên đề (từ tháng 9/2012 đến nay);

- Tổ chức tham quan cho 400 học sinh trên địa bàn phưng 13, quân Tân Bình (2013); tchức tham quan cho 1.100 học sinh quận Tân Bình, Tân Phú, Quận 8 (từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2014). Phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức vớt rác, lc bình (2011, 2012, 2013,2014);

- Xây dựng các nội dung của Đề cương cẩm nang tuyên truyền đthực hiện tuyên truyền vận động trong cán bộ, viên chức, và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống lụt, bão, bảo vệ công trình thoát nước... trên địa bàn thành phố;

- Tuyên truyền trc tiếp ti các phường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm (7/2015);

- Triển khai kế hoạch liên tịch (2014 - 2015).

- Tiếp tục chương trình hướng dẫn học sinh tham quan nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng khi dự án của Jica kết thúc;

- Xây dựng chuyên mục phát sóng trên Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác thường xuyên hàng năm

 

PHỤ LỤC 3A

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của y ban nhân dân thành ph)

STT

Nhóm giải pháp/ Nội dung công việc

Sản phẩm/ tiêu chí đánh giá

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Nâng cao cht lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các đa phương trong Vùng kinh tế trọng đim phía Nam

1

Xây dựng phương án hành lang thoát lũ trong điều kiện mưa, lũ, triều cường. Triển khai thực hiện Quy chế phối hp việc vận hành liên hồ chứa Trị An, Dầu Tiếng, Phước Hòa trên lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn để bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn giai đoạn 2016-2020.

- Quy chế phối hp;

- Quy trình vận hành liên hồ nhằm đảm bảo công tác chống ngập.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn

- Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn;

- Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước;

- Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan.

Năm 2016

2

Nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch tng th thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Quy hoạch được duyệt

Sở Giao thông Vận tải

- Sở Quy hoạch Kiến trúc;

- Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện;

- Sở Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn;

- Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước;

- Các Sở ngành khác có liên quan

2018

3

Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Quy hoạch được duyệt

Sở Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn

- Sở Quy hoạch Kiến trúc;

- Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện;

- Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Các Sở ngành khác có liên quan

2018

4

Hoàn thành đồ án quy hoạch mạng lưới hồ điều tiết phân tán để giảm ngập úng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Quy hoạch được duyệt

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước

- Sở Quy hoạch Kiến trúc;

- Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Các Sở ngành khác có liên quan

2016

5

Hoàn thành công tác lp, xác định mép bờ cao các tuyến sông kênh rạch trên địa bàn thành phố và t chức cm mốc hành lang bảo vệ kênh rạch

- Công b Bản đ quy hoạch mép bờ cao với vị trí tọa độ các mốc trên nền bản đồ địa chính;

- Cắm mốc ngoài thực địa

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước

- Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện;

- Sở Quy hoạch Kiến trúc;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Các Sở ngành khác có liên quan.

2018

6

Nghiên cứu rà soát những vùng trũng thấp dễ bị ngập nước do mưa, triều cường để điều chỉnh quy hoạch theo hướng dành cho ngập nước, tạo cảnh quan tự nhiên vùng ven. Những khu vực nội thị nhưng ct nn thp phải có giải pháp củng c, tăng cường khả năng thoát nước của hệ thống cống, kênh, rạch kết hợp với hồ điều tiết, công viên đa chức năng,...

Quy hoạch phân khu được duyệt, xác định những vùng trũng thấp, địa chất chất yếu đ làm điều tiết tự nhiên.

Sở quy hoạch Kiến trúc

- Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Trung tâm điều hành, chương trình chống ngập nước;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông thôn;

- Sở Giao thông Vận tải

- Các Sở ngành khác có liên quan.

2017

7

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc san lấp rạch trong các dự án phát trin đô thị, kiên quyết bắt buộc các Nhà đầu tư, Chủ đầu tư phải thực hiện cải tạo rạch, xây dựng hệ thống thoát nước, hồ điều tiết đảm bảo chức năng thoát nước, điều tiết của hồ (không phải hồ cảnh quan) trước khi thực hiện san lấp

Kế hoạch kim tra hàng năm

Sở Xây Dựng

- Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn;

- Sở Giao thông Vận tải

- Các Sở ngành khác có liên quan.

Thường xuyên

8

Nghiên cứu một số tiêu chun kỹ thuật trong tính toán thủy văn, thủy lực đối với hệ thống thoát nước áp dụng cho khu vực thành phố đã không còn phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, đề nghị các Bộ ngành điều chỉnh và ban hành các quy định, quy chun phù hợp

Ban hành hướng dẫn tính toán thủy văn, thủy lực phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Khoa học và Công nghệ

- Viện Nghiên cứu phát triển; Sở Giao thông Vận tải;

- Sở Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn;

- Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan.

2017

9

Phối hợp với Bộ ngành, Trung ương, các tỉnh trong vùng xác định cơ chế phối hợp trong thực hiện các công trình đê bao, cống kiểm soát triều

Quy chế phối hợp

Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

- Trung tâm điều hành chương trình chng ngập nước;

- Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan.

Năm 2016

10

Thống kê, đánh giá thực trạng quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, lưu vực sông. Rà soát các quy hoạch ngành của tài nguyên nước để điều chỉnh theo hướng quản lý bền vững trong lưu vực, Vùng

Quy định phân vùng xả thải

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

- Các Sở ngành có liên quan

2018

11

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông, kênh, rạch liên vùng

- Thực hiện giải pháp quan trắc tự động các nhà máy tập trung

- Kế hoạch kiểm tra hàng năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

- Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước;

- Sở Xây Dựng;

- Các Sở ngành liên quan

2017

12

Xây dựng phương án hành lang thoát lũ trong điều kiện mưa, lũ, triều cường. Trin khai thực hiện Quy chế phối hp việc vận hành liên hồ chứa Trị An, Dầu Tiếng, Phước Hòa trên lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

Quy chế phối hợp

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn

- Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn;

- Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước;

- Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan.

Năm 2017

II

Rà soát, b sung chính sách đủ mạnh để thu hút các nguồn lực đầu tư; đy mạnh cải cách thủ tục hành chính, to bước đt phá đy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đi với htầng thoát nước, xử lý nước thải

1

Nghiên cứu, rà soát, bổ sung chính sách to vốn, huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Chính sách thu hút các nhà đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Viện Nghiên cứu phát trin

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Tài Chính;

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện và Các Sở ngành liên quan

Thường xuyên

2

Rà soát quỹ đất, tổ chức cắm ranh mốc tại các vị trí dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải đô thị theo quy hoạch

Xác định ranh, mốc khuôn viên xây dng nhà máy xử lý nước thải đô thị

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Quy hoạch Kiến trúc

- Sở Giao thông Vận tải

- Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước;

- Ủy ban nhân dân các quận/huyện liên quan

2017

3

Nghiên cứu, triển khai thực hiện thu phí dịch vụ thoát nước theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

Xác định phí thoát nước, trình y ban nhân dân thành phố ban hành

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước

- Sở Tài Chính;

- Viện Nghiên cứu phát triển;

- Các Sở ngành liên quan

2017

4

Kết hợp với Chương trình đột phá về cải cách hành chính, xây dng cơ chế phối hp chặt chẽ giữa các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư các dự án

Ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố (thay thế Quyết định 126/2007/QĐ- UBND)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Xây Dựng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Giao thông Vận tải;

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện và các Sở ngành khác liên quan.

2017

5

Xây dựng quy chế phối hp quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố

Dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân thành phố

Sở Giao thông Vận tải

- Sở Nội vụ;

- Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện và các Sở ngành khác liên quan.

2016

6

Rà soát, đánh giá tình hình t chức bộ máy quản lý, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong công tác giảm ngập nước; đề xuất đề án củng cố kiện toàn bộ máy các đơn vị với chức năng, nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thoát nước

Đề xuất mô hình quản lý thoát nước

Sở Nội Vụ

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện

- Các Sở ngành liên quan

2016

7

Xây dựng, ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy đnh của Nghị định s 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 ca Chính phủ về thoát nưc và xử lý nước thải

Dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân thành phố

Sở Giao thông Vận tải

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

- Các Ban quản lý Khu đô thị mới; Khu Công nghệ Cao;

- Các Sở ngành liên quan

2016

8

Nghiên cu thực hiện việc c phần hóa các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận/huyện

Đề án Cổ phần hóa các công ty TNHH MTV

Ban Đổi mi Doanh nghiệp

- Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị;

- Các công ty TNHH MTV Công ích Quận/huyện

2017

9

Tăng cường công tác quản lý đô thị, thanh tra xử lý các hành vi xả rác và các trường hợp vi phạm, lấn chiếm, xây dựng trong hành lang bảo vệ rạch, hệ thống thoát nước hiện hữu

Kế hoạch kiểm tra hàng năm

Sở Xây Dựng

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

- Sở Giao thông Vận tải

- Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước;

- Các Sở ngành khác có liên quan.

Thường xuyên

10

Nghiên cứu, đề xuất việc bố trí các hầm trữ nước tại các dự án phát trin đô thị, cao ốc,... và cơ chế, chính sách khuyến khích các Chủ đầu tư khi thực hiện hạng mục hầm trữ nước

- Hướng dẫn thiết kế hầm trữ nước;

- Chính sách hỗ trợ các Chủ đầu tư thực hiện

Sở Xây Dựng

- Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân Quận/huyện và các Sở ngành liên quan

2018

11

Tổ chức xây dựng mép bờ cao, cắm mốc hành lang bảo vệ đối với các tuyến sông kênh rạch

Bản đồ mép bờ cao các tuyến kênh rạch do Quận huyện quản lý

y ban nhân dân các Quận/huyện

- Sở Quy hoạch Kiến trúc;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Giao thông Vận tải

- Các Sở ngành liên quan.

2019

12

Rà soát tháo dỡ ngay các công trình lấn chiếm trên kênh rạch, phục vụ nạo vét khơi thông dòng chảy hiện trạng của kênh rạch thoát nước. Tăng cường công tác quản lý, thống kê các điểm ngập trên địa bàn do mình quản lý; không để phát sinh các đim ngập mới trong quá trình phát triển đô thị

- Rà soát, xây dựng danh mục các công trình lấn chiếm và xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tháo dỡ;

- Rà soát, thống kê, xác định nguyên nhân các điểm ngập trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân các Quận/huyện

- Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước;

- Sở Xây Dựng;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Các Sở ngành khác có liên quan.

Thường xuyên

13

Tổ chức quản lý khai thác vận hành có hiệu quả, đảm bảo năng lực thoát nước của hệ thống thoát nước hiện hữu

- Bản đồ ngập các tuyến đường trên địa bàn thành phố;

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện và các Sở ngành liên quan

2016

- Quyết định phê duyệt quy trình bảo trì, vận hành hệ thống thoát nước; các công trình kiểm soát triều;

- Phương án tổ chức ứng cứu ngập;

- Kế hoạch thực hiện hàng năm.

Công tác thường xuyên

III

Tập trung thực hiện các giải pháp công trình đ phục vụ giải quyết ngập

1

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hệ thống thoát nước, xử lý cấp bách các điểm ngập do hệ thống cống bị hư hại, lún sụt, tiết diện nhỏ bằng các giải pháp kỹ thuật hoặc các dự án quy mô nhỏ; nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa xả, kênh rạch. Rà soát, b sung các van ngăn triều, xây dựng bờ bao bảo vệ các khu vực bị ảnh hưởng do triều cường trong khi các dự án lớn chưa hoàn thành

- Hoàn thiện quy trình, bảo trì, vận hành công trình

- Danh mục ưu tiên và kế hoạch, dự toán thực hiện.

- Kế hoạch Tổ chức thực hiện hàng năm

Các chủ sở hữu công trình

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài Chính;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan.

Thường xuyên

2

Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư theo các tiêu chí sau: (1) các dự án giảm ngập để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường có lưu lượng lớn (giải quyết ngập và ùn tắc giao thông); (2) Giảm ngập tại các khu dân cư chưa có hệ thống thoát nước; (3) Cải tạo hệ thống thoát nước cũ có nguy cơ sụt lún hoặc làm thu hẹp dòng chảy; (4) Xây dựng đồng bộ, phát huy hiệu quả của hệ thống thoát nước.

Danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trung tâm điều hành chương trình cống ngập nước;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông;

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện có liên quan.

2016

3

Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án

- Xây dựng tiến độ chi tiết trin khai dự án;

- Cập nhật khối lượng thực hiện định kỳ.

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

- Các Sở ngành liên quan;

- Các Chủ đầu tư.

Thường xuyên

IV

Tăng cường liên kết, hợp tác khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực dự báo phục vụ công tác xóa, giảm ngập nước

1

Hoàn thành việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của mạng lưới thoát nước trên nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý, điều khin hệ thống scada

Số hóa hệ thống dữ liệu thoát nước

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước

- Sở Thông tin và truyền thông;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan.

2019

2

Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo ngập đ dự báo, nâng cao chất lượng công tác ứng cứu nhằm kim soát và giảm mức độ ngập

Hệ thống dự báo, cảnh báo ngập

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước

- Sở Thông tin và truyền thông;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đài khí tượng thủy văn nam bộ

- Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan.

2018

3

Thực hiện việc sửa chữa hệ thống thoát nước bằng công nghệ không đào

Sửa chữa 4000m cống đã cũ, xuống cấp bằng công nghệ SPR.

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan.

2018

V

Phát huy vai trò của Mặt trận T quc và các đoàn th chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyn vận động nhân dân

1

Xây dựng cơ chế phối hợp, t chức tuyên truyền thc hin nếp sống văn minh đô th nhằm hạn chế tình trạng xả rác, phát huy hiệu thoát nước của hệ thống hiện hữu

- Nội dung tuyên truyền;

- Phương thức tuyên truyền;

- Kế hoạch triển khai thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

- Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh;

- Ủy ban mặt trận T Quốc;

- Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước;

- Các Sở ngành khác có liên quan.

Thường xuyên

2

Tăng cường công tác vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô th; tích cc tham gia bảo vệ, không xả rác xung hệ thng kênh rạch, cống thoát nước hiện hữu

- Chương trình, kế hoạch tuyên truyền

- Nội dung tuyên truyền;

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Thông tin truyền thông;

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện và Các Sở ngành liên quan;

- Trung tâm chống ngập;

- Ủy ban mặt trận Tổ Quốc.

Thường xuyên

3

Nghiên cứu, đưa chương trình đào tạo về nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống thoát nước, sử dụng tiết kiệm nước vào bậc tiu học

- Khung pháp lý;

- Chương trình đào tạo;

- Tổ chức thực hiện

Sở Giáo Dục và Đào tạo

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

- Sở Văn hóa Th thao và Du lịch;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Các Sở ngành khác có liên quan.

Năm 2018

 

PHỤ LỤC 3

CHƯƠNG TRÌNH - HỢP TÁC NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của y ban nhân dân thành ph)

STT

Tên nhiệm vụ/ dự án

Mục tiêu

Cơ quan ch trì

Cơ quan phối hợp

Tng kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

A

Hợp tác ứng phó biến đi khí hậu

 

 

 

 

 

1

ng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảm ngập và ứng phó với biến đổi khí hậu

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin và xây dng trung tâm tính toán, điều hành phục vụ công tác cảnh báo sớm, quản lý, điều hành công tác chống ngập nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập thành phố

Sở Thông tin và Truyn thông

68,000

Đã trình Sở Thông tin và Truyn thông

2

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu mạng lưi thoát nước trên nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý

ng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành hệ thống thoát nước nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực hệ thống thoát nước

Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyn thông

43,000

2014-2015 đã triển khai giai đoạn 1, xây dựng phần mềm Gis, số hóa các dự án ODA và hệ thống thoát nước trên địa bàn quận 1.

3

Xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro ngập lụt

Phục vụ công tác cảnh báo và phương án xử lý nhằm giảm thiểu thiệt hại của ngập lụt đô thị

Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập thành ph

Văn phòng biến đổi khí hậu thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyn thông

3,000

Đã trình dự án tại Văn phòng biến đổi khí hậu thành phố

4

Xây dựng năng lực quản lý tích hợp rủi ro ngập nước đô thị

Xây dựng và triển khai thực hiện thể chế quản lý tổng hợp rủi ro ngập lụt thành ph Hồ Chí Minh, bao gồm quản lý điều hành và vận hành hệ thống phòng chống ngập, thoát nước thải, hệ thống thông tin cảnh báo sớm, vận hành liên hồ chứa, quản lý khai thác nước ngầm và phát triển đô thị. Trong đó kết hp xây dựng hệ thống ra đa thời tiết phục vụ công tác chống ngập, phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập thành phố

Sở Thông tin và Truyn thông

306,000

Vốn ODA, hợp phần 1 của dự án “Dự án Quản lý rủi ro ngập lụt khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

5

Dự án thí điểm quản lý và giám sát hệ thống thoát nước lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm

Xây dựng nền tảng quản lý thông tin tích hợp, xây dựng một hệ thng thông tin tổng kiểm soát bao gồm Hệ thống thông tin địa (GIS), Hệ thống điều khiển thu thập dữ liệu (SCADA), phần mềm mô phỏng ngập lụt để quản lý giám sát hoạt động hỗ trợ cảnh báo diễn biến ngập, thoát nước, chống ngập tại lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm

Trung tâm điều hành Chương tnh chống ngập thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

38,000

Đã hoàn thành giai đoạn lắp đặt thử nghiệm trên lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm trong giai đoạn 2011-2015.

6

Giải pháp tích hợp viễn thám và GIS phục vụ nhiệm vụ thoát nước, chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh

Phục vụ công tác quản lý và quy hoạch thoát nước chống ngập.

Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập thành phố

Viện Khoa học công nghệ

3,900

- Công tác thường xuyên

- Định kỳ thực hiện theo các giai đoạn.

7

Lập dự án Trung tâm Điều hành Khẩn cấp (EOC) - Hệ thng phòng chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Trung tâm điều hành EOC có diện tích 4000m2, bao gồm hệ thống hiển thị đa màn hình, các thiết bị đồng bộ...

+ Hệ thống tiếp nhận thông tin, phân tích và xử lý mô phỏng ngập lụt, tiếp nhận các thông tin từ các trạm quan trắc radar, quan trắc mực nước

+ Hệ thống quản lý và thu thập dữ liệu về giao thông

Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyn thông

 

 

8

Lập dự án Hệ thống quan trắc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và các kênh rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đầu tư hệ thống 03 trạm rađar X-band.

+ 20 trạm quan trắc mực nước.

+ 20 trạm quan trắc đo lượng mưa và mực nước.

+ Hệ thống mô phỏng ngập lụt.

Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyn thông

 

 

9

Dự án Cải tạo các tuyến cống cũ mục khả năng lún sụt cao trên địa bàn thành phố bằng công nghệ SPR.

- Chiều dài 4.000m cống các loại

Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập thành ph

Jica, Sở xây dựng Osaka, Trung tâm hạ tầng kỹ thuật đô thị Uitec, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vn tải

12.000.000 USD

Viện trợ không hoàn lại (Jica tài trợ)

B

Đào tạo nguồn nhân lực

 

 

 

 

 

1

Tăng cường năng lực cho Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh

- Tăng cường năng lực cho Trung tâm Chống ngập và củng cố sự hợp tác với các s ban ngành trực thuộc y ban nhân dân thành phố liên quan đến việc quản lý rủi ro ngập lụt và quản lý nưc đô thị;

- H trợ cho Trung tâm Chng ngập giải quyết hiệu quả các rủi ro ngập lụt ngày càng tăng và các vấn đề ngập úng ở khu vực đô thị, dân cư, thương mại và công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập thành phố

Ngân hàng các Ban Quản lý nước Hà Lan.

241.000 Euro; đối ứng 1.500 triệu đồng

 

2

Chương trình nâng cao năng lực quản lý hệ thống thoát nước đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh

- Nâng cao kỹ năng quản lý hiệu quả và an toàn đi với hệ thống thoát nước, Huấn luyện kỹ năng cho nhân viên của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước và Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ hệ thống thoát nước thông qua các buổi hội thảo chuyên đ;

- ng cao nhận thức của người dân về tình hình thoát nước đô thị tại thành phố.

Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập thành phố

Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bn (JICA); Cục xây dựng thành phố Osaka, Trung tâm Công nghệ cơ sở hạ tầng đô thị (UITec) (đối tác kỹ thuật: Công ty TNHH Sekisui Chemical);

Tài trợ toàn bộ chương trình

 

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, GIẢI QUYẾT NGẬP DO MƯA GIAI ĐOẠN NĂM 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của y ban nhân dân thành ph)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên d án

Ch đầu tư

Địa đim xây dng

Năng lực thiết kế

KC-HT

Tổng mức đầu tư (tr đồng)

Tng nguồn 2016-2020

Tng vốn NSTP

Tổng vốn SCIC

Ghi chú

Tổng vốn 2016-2020

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tổng vốn 2016-2020

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

 

TNG CNG

 

 

13,437,614

10,245,589

5,934,649

1,851,731

1,259,659

1,381,000

1,082,259

378,000

4,301,940

30,000

461,000

1,040,940

1,695,000

1,095,000

 

1

Xây dng hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp (từ Xa lộ Hà Nội đến cầu Rch Chiếc)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành ph

Quận 9

- Chiều dài L = 3099m.

- Xây dựng cống D1200 - 2000.

- Tái lập phui đào và thm nhựa mặt đường

2014-2016

217,654

61,000

61,000

61,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã bố trí 42 t đồng trong đợt 01/2016

2

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp (từ cầu Rạch Chiếc đến Nguyễn Duy Trinh)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành ph

Quận 2,9

- Chiều dài L = 2281m.

- Xây dựng cng D1200 - 2000.

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2014-2016

161,404

35,000

35,000

35,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã bố trí 24 t đồng trong đợt 01/2016

3

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương (đoạn từ Mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành ph

Quận Bình Tân

- Chiều dài L = 3.500m

- Xây dựng cống chính 2 bên dường D1000 - D1500 và cống hộp [2,0x2,5]m.

- Đấu nối cng hiện hữu và cng ngang D600 - D800.

- Tái lập phui đào, nâng đường và thảm nhựa toàn bộ mặt đường.

2015-2016

730,552

282,000

282,000

282,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã bố trí 100 t đồng trong đợt 01/2016

4

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu vc QL13 - Đinh Bộ Lĩnh  - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm, F25, F26, Q.B Thạnh

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành ph

Quận Bình Thạnh

L = 2600m; Lấp đặt cng D300 đến D1800, xây mới các h ga, giếng thăm, cửa xả;

- Tái lập lằn phui bê tông nhựa nóng.

- Nâng đường bằng cấp phối đá dâm và thảm bê tông nhựa nóng;

- Xây dựng mới va hè.

2016-2018

219,149

208,459

208,459

100,000

108,459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã bố trí 64 t đồng trong đợt 01/2016

5

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Trương Vĩnh Ký (từ Tân Sơn Nhì đến Nguyễn Xuân Khoát)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố

Quận Tân Phú

- Chiều dài L = 580m

- Lắp đặt cống tròn D800 - D1200

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2015-2017

70,000

69,000

69,000

40,000

29,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã bố trí 14 t đồng trong đợt 01/2016

6

Ci tạo hệ thống thoát nước đường Gò Du (từ Tân Sơn Nhì đến Tân Kỳ - Tân Quý)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nước Thành ph

Quận Tân Phú

- Chiu dài L = 2080m

- Lắp đặt cống tròn D800 - D1200

- Tái lập phui đào và thm nhựa mặt đường

2016-2018

149,455

145,000

145,000

50,000

50,000

45,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã bố trí 20 t đồng trong đợt 01/2016

7

Xây dựng hệ thống thoát nước đường An Dương Vương (từ cầu Mỹ Thuận đến bến Phú Định)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành ph

Qun 8, Bình Tân

L = 2.600m. Xây dựng D800, 2000, cng hộp BTCT 2x(1,6x1.6)m,  2x2m và 2x2,5m, cống ngang D400, hầm ga, cửa xả.

+ Tái lập phui đào, thm BTN toàn bộ mặt đường, bó vỉa, vỉa hè.

+ Nâng cao độ mặt đường cao độ +2,00m

2014-2017

386,992

230,000

230,000

190,000

40,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã bố trí 70 t đồng trong đợt 01/2016

8

Cải tạo hệ thng thoát nưc đường Ba Vân (t Nguyễn Hồng Đào đến Âu Cơ)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nưc Thành phố

Quận Tân Bình

- Chiều dài L = 600m

- Lắp đặt cống tròn D1000 - D1200

- Tái lập phui đào và thm nhựa mt đường

2016-2017

51,000

50,000

50,000

30,000

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã bố trí 09 tỷ đồng trong đợt 01/2016

9

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Hương (từ Bình Long đến Độc Lập)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nưc Thành phố

Quận Tân Phú

- Chiều dài L = 1680m

- Lắp đặt cống tròn D800 -D1200

- Tái lập phui đào và thm nhựa mặt đường

2015- 2018

73,000

72,000

72,000

50,000

22,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã bố trí 15 tỷ đồng trong đợt 01/2016

10

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 1A (từ đường Lê Th Riêng đến Ngã tư Ga)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nưc Thành phố

Quận 12

L = 2.900m. Lắp đặt cống tròn D1000, D1200. Tái lập phui đào và thảm nhựa mt đường

2016-2017

268,400

265,000

265,000

180,000

85,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã bố trí 20 tỷ đồng trong đợt 01/2016

11

Cải tạo hệ thng thoát nước đường Bình Long (từ Tân Kỳ Tân Quý đến Kênh Nưc Đen)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nưc Thành phố

Q.Thủ Đức

- Chiều dài L = 1000m

- Lp đặt cng tròn D1000

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đưng

2017-2018

78,762

75,000

75,000

50,000

25,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã bố trí 14 tỷ đồng trong đợt 01/2016

12

Cải tạo tuyến mương Nhật Bản (từ tường rào sân bay Tân Sơn Nhất đến Nguyễn Kiệm)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nưc Thành phố

Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình

Lắp đặt 1,263. cng hp 2(2,5x2); Lắp đặt 308m cống ngang D400; Xây dựng tuyến đường dài 778m rộng 14m; Lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng

2016-2018

96,373

45,731

45,731

45,731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã bố trí 15,5 tỷ đồng trong đợt 01/2016

13

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Gò Dưa (Từ Tô Ngọc Vân đến Quốc lộ 1A)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nưc Thành phố

Quận Thủ Đức

- Chiều dài L = 100m

- Lp đặt cống tròn D1000

- Tái lp phui đào và thảm nhựa mặt đường

2015-2017

115,000

113,500

113,500

50,000

63,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy -Nguyn Vân Hưng (khu dân cư Thảo Điền)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nưc Thành phố

Quận 2

- Chiều dài L = 6500m

- Lắp đặt cống tròn D800 -D1000

- Tái lập phui đào và thm nhựa mặt đường

2015-2019

250,000

240,000

240,000

10,000

100,000

100,000

40,000

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Cải tạo cng thoát nước giảm ngập đường Lã Xuân Oai (từ đường Lê Văn Việt đến đường 102)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nưc Thành phố

Quận 9

- Chiều dài L = 370m/2300

- Lắp đặt cống tròn D1000;

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mt đường

2016-2017

41,000

41,000

 

 

 

 

 

 

41,000

 

41,000

 

 

 

 

16

Cải tạo hệ thống thoát nước đưng Pasteur (từ Lê Thánh Tôn đến Bến Chương Dương)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nưc Thành phố

Q.1

- Chiều dài L = 900m

- Lắp đặt cống tròn D1000-1200

- Tái lập phui đào và thm nhựa mặt đường

2016-2017

91,500

90,000

90,000

50,000

40,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Hũ- Bến Nghé- Đôi-Tẻ

17

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lê Lai (từ Nguyễn Trãi đến Phan Chu Trinh)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nưc Thành phố

Q.5

- Chiều dài L = 2100m

- Lắp đặt cng hộp 2x(1,5x1,5)m

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2016-2020

560,000

560,000

 

 

 

 

 

 

560,000

10,000

100,000

200,000

150,000

100,000

Tàu Hũ- Bến Nghé - Đôi-Tẻ

18

Cải tạo hệ thng thoát nước đường Dương Tử Giang (từ Tân Thành đến Nguyễn Trãi)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nước Thành phố

Quận 5

- Chiều dài L = 350m

- Lắp đặt cng tròn D800,

- Tái lập phui đào thảm nhựa mặt đường

2015-2016

28,000

27,500

27,500

27,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Hũ - Bến Nghé Đôi - Tẻ

19

Cải tạo hệ thng thoát nước đưng Trần Nhân Tôn (từ Hòa Hảo đến An Dương Vương)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nước Thành phố

Q.5

- Chiu dài L = 590m

- Lắp đặt cống tròn D800-1000

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mt đường

2016-2017

52,500

50,000

50,000

30,000

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Hũ - Bến Nghé Đôi - Tẻ

20

Cải tạo hệ thng thoát nưc đường Lê Quang Sung (từ Mai Xuân Thưng đến Minh Phụng)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nước Thành phố

Quận 6

- Chiu dài L = 580m

- Lắp đặt cống tròn D1000 - D1500.

- i lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2015-2017

65,000

64,500

64,500

30,000

34,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Hũ - Bến Nghé Đôi - Tẻ

21

Nguyễn Chí Thanh (từ Lý Thường Kiệt đến Ngô Quyn)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nước Thành phố

Q.5

- Chiều dài L = 387m

- Lp đặt cống tròn D1200.

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2016-2017

46,440

45,940

 

 

 

 

 

 

45,940

 

30,000

15,940

 

 

Tàu Hũ - Bến Nghé Đôi - Tẻ

22

Cải tạo h thống thoát nước đường Triệu Quang Phục (từ Hng Bàng đến Hi Thượng Lãn Ông)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nước Thành phố

Quận 5

- Chiều dài L = 450m

- Lắp đặt cống hộp 2x2m,

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2016-201

110,000

110,000

 

 

 

 

 

 

110,000

40,000

70,000

 

 

Tàu Hũ - Bến Nghé Đôi - Tẻ

23

Cải tạo hệ thống thoát nưc đường Đồng Khởi (từ sông Sài Gòn đến Nguyễn Du)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nước Thành phố

Q.1

- Chiều dài L = 1000m

- Lp đặt cng tròn D1500

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2016-2018

133,500

130,000

130,000

50,000

50,000

30,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Hũ - Bến Nghé Đôi - Tẻ

24

Nguyễn Tri Phương (Nguyễn Chí Thanh đến Trần Hưng Đạo)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nước Thành phố

Q.5

- Chiềudài L = 620m

- Lắp đặt cống tròn D1200.

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2019

74,400

74,400

74,400

 

 

40,000

34,400

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Hũ - Bến Nghé Đôi - Tẻ

25

Nguyễn Chí Thanh (từ Tạ Uyên đến Lý Thưng Kiệt)

Trung tâm Điều hành chương trình chng ngập nước Thành phố

Q.5

- Chiều dài L = 712m

- Lắp đặt cống tròn D800,

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2019

56,960

56.960

56,960

 

 

30,000

26,960

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Hũ - Bến Nghé Đôi - Tẻ

26

Cải tạo hệ thống thoát nưc đường Ngô Gia Tự (từ Ngã by đến Nguyễn Tri Phương)

Trung tâm Điu hành chương trình chng ngập nước Thành ph

Q.10

- Chiu dài L = 1150m

- Lắp đt cống tròn D1000-D1200 hai bên đường

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2016-2017

10,000

10,000

1,000

9,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Hũ - Bến Nghé Đôi - Tẻ

27

ng cấp cải tạo đưng và hệ thống thoát nước đường Trần Bình Trọng (từ Lý Thái T đến Hùng Vương)

Trung tâm Điu hành chương trình chng ngập nước Thành ph

Quận 10

- Phần thoát nước: lắp đặt HT cống hộp 1,8m x 2m; cng ngang đường và hố ga thu nước.

- Phần đường: chiều dài tuyến 325,7m, rộng 17m, làm mi vỉa hè, cây xanh.

2018-2020

75,000

75,000

75,000

 

 

 

45,000

30,000