Quyết định 4817/QĐ-BNN-TCLN năm 2016 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 4817/QĐ-BNN-TCLN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 05/07/2017

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4817/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính ph phê duyt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng;
- Các thành viên BCĐNN về KHBV&PTR;
- UBND các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- S
NN&PTNT các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số 4817/QĐ-BNN-TCLN ngày 21/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

KIỆN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

1

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phương án kiện toàn Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

Tổng cục Lâm nghiệp

Các Bộ, ngành liên quan

Quý IV, Năm 2016

 

2

Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp tỉnh về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các Bộ, ngành liên quan

Quý IV, Năm 2016

 

3

Sửa đổi, hoàn thiện và trình ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vng giai đoạn 2016-2020

Tổng cục Lâm nghiệp

Các Bộ, ngành liên quan

Quý IV, Năm 2016

 

4

Sửa đổi, hoàn thiện và trình ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV, Năm 2016

 

5

Sửa đổi, hoàn thiện và trình ban hành quy chế làm việc Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đon 2016-2020

Tổng cục Lâm nghiệp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV, Năm 2016

 

6

Sửa đổi, hoàn thiện và ban hành quy chế làm việc Văn phòng Ban chỉ đạo/thường trực cp tỉnh về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đon 2016-2020

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV, Năm 2016

 

II

RÀ SOÁT, HƯỚNG DẪN, XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

 

 

 

 

1

Hướng dẫn thực hiện Chương trình

Tổng cục Lâm nghiệp

Các Bộ, ngành, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

2

Tng hợp và xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan

Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Hàng năm

 

3

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các cơ chế chính sách thực hiện Chương trình

Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

4

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc phân bổ nguồn lực, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn các dự án thuộc Chương trình.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Hàng năm

 

5

Hoàn thành rà soát, đánh giá lại quy hoạch tổng thể rừng cấp quốc gia và cấp vùng

Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Quý IV, năm 2017

 

6

Đẩy mạnh giao, cho thuê rừng cho tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

 

7

Hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV, năm 2017

 

III

XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

 

 

 

 

1

Các Đề án

 

 

 

 

a

Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2025.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các tỉnh Tây Nguyên và Bộ, ngành liên quan

Quý IV năm 2016

 

b

Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2025.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các tỉnh Tây Bắc và Bộ, ngành liên quan

Quý IV năm 2017

 

2

Các Dự án

 

 

 

 

a

Dự án đầu tư 3 khu lâm nghiệp ng dụng công nghệ cao tại 3 vùng: miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Quý IV năm 2017

 

b

Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững huyện Mường Nhé giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh Điện Biên

Tổng cục Lâm nghiệp, các đơn vị liên quan

Quý II năm 2017

 

c

Dự án giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Quý II năm 2017

Vốn SN

d

Dự án đánh giá, theo dõi tài nguyên rừng quốc gia

Tổng cục Lâm nghiệp

Viện ĐTQH rừng và các đơn vị liên quan

Quý II năm 2017

Vốn SN

đ

Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý rừng bn vững và chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Tổng cục Lâm nghiệp

Viện KHLN Việt Nam và các đơn vị liên quan

Quý II năm 2017

Vốn SN

e

Dự án Quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng gắn với vùng hồ, đập thủy lợi vùng Tây Nguyên.

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Tổng cục Lâm nghiệp, các tỉnh Tây Nguyên và Bộ, ngành liên quan

Quý III năm 2017

Vốn ODA

IV

KIỂM TRA, GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

1

Kiểm tra, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện Chương trình

Tổng cục Lâm nghiệp

Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

2

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hàng tháng

 

3

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Quý IV hàng năm

 

V

TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

 

1

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường năng lực của các cấp chính quyền địa phương.

Tổng cục Lâm nghiệp, UBND các tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

2

Tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển rừng trong nhân dân, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

Tổng cục Lâm nghiệp, UBND các tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường Xuyên