Quyết định 4300/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hiệu: 4300/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4300/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DƯỚI HÌNH THỨC “BẢN SAO Y BẢN CHÍNH” THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 28 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 3548/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 18/8/2009; Quyết định số 1639/QĐ-CTUBND ngày 08/8/2012; Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 và bãi bỏ thủ tục hành chính “Cấp chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản)”; thủ tục hành chính “Cấp lại Chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản)” đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định 363/QĐ-UBND ngày 03/02/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DƯỚI HÌNH THỨC “BẢN SAO Y BẢN CHÍNH” THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ  giống thủy sản bố mẹ chủ lực).

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

2

Cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

3

Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

6

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

7

Chứng nhận thủy sản khai thác

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

8

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

12

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

13

Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

14

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

15

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá hoán cải

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

16

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

17

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

18

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

19

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

20

Cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

21

Chứng nhận lại thủy sản khai thác

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

22

Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

23

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

24

Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

25

Nhập khẩu tàu cá đóng mới

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

26

Xác nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

27

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

28

Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

 

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010