Quyết định 40/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 5371/QĐ-UBND
Số hiệu: 40/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 01/11/2017
Ngày công báo: 15/09/2017 Số công báo: Từ số 91 đến số 92
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2017/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Kết luận số 2454/KL-ĐCTLN ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Đoàn Công tác liên ngành do Bộ Tư pháp chủ trì về việc kiểm tra đối với công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 6 năm 2017;

Thực hiện Kết luận số 25/KL-KTrVB ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Theo ý kiến của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 7739/TTr-SCT ngày 14 tháng 8 năm 2017 và của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 7644/TTr-STP-KTrVB ngày 09 tháng 8 năm 2017;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp (Thứ trưởng Phan Chí
Hiếu), Cục Kiểm tra VB QPPL;
-
Đoàn ĐB Quốc hội TP; TT HĐND TP;
- TT UB: CT; các PCT;
- VP và các Ban Thành ủy;
- VP và các Ban Hội đồng nhân dân TP;
- VP UB: CVP, các PVP;
- Sở Tư pháp (Phòng Văn bản, Kiểm
tra văn bản);
- Các Phòng Chuyên viên VP UB;
- TT Công báo; TT Tin học; City WEB;
- Lưu: VT, (NCPC-TNh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng