Quyết định 38/2017/QĐ-TTg quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội
Số hiệu: 38/2017/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 05/10/2017
Ngày công báo: 30/08/2017 Số công báo: Từ số 643 đến số 644
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 38/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC CHUYỂN CỬA KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU VỀ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CẢNG CẠN ICD MỸ ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người khai hải quan là tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và thực hiện thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình.

2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

3. Cơ quan khác của nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.

4. Doanh nghiệp kinh doanh cảng cạn ICD Mỹ Đình.

5. Các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đáp ứng quy định tại Điều 5 Quyết định này.

6. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình

1. Hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không quốc tế, cảng biển được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình để làm thủ tục hải quan là hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ), trừ hàng hóa là: tàu bay, du thuyền; xăng các loại; tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo Danh mục do Bộ Công Thương quy định; phế liệu theo Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Việc chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định này.

Điều 4. Tuyến đường, thời gian vận chuyển trên đưng và thời gian lưu giữ hàng hóa tại cảng cạn ICD Mỹ Đình

1. Tuyến đường, thời gian vận chuyển hàng hóa do người khai hải quan khai và được cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi chấp thuận. Thời gian vận chuyển tối đa không quá 48 giờ kể từ thời điểm hàng qua khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu.

2. Thời gian lưu giữ hàng hóa để hoàn thành thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình tối đa là 30 ngày kể từ thời điểm hàng về đến cảng cạn ICD Mỹ Đình trừ trường hợp hàng hóa phải chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, hoặc đang được xử lý bởi cơ quan có thẩm quyền.

3. Hàng hóa đã được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình thì không được chuyển tiếp đến các địa điểm khác để thực hiện thủ tục hải quan.

Điều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển

1. Bố trí phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu giám sát của cơ quan hải quan.

2. Phương tiện vận chuyển hàng hóa phải được gắn thiết bị theo dõi hành trình định vị vệ tinh GPS và được kết nối với cơ quan hải quan nơi hàng vận chuyn đi và vận chuyn đến để theo dõi quá trình vận chuyển.

3. Thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội ngay sau khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải để vận chuyn qua khu vực giám sát tại cửa khẩu nhập đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu mà phải kiểm tra thực tế, đưa về bảo quản hoặc đưa về địa điểm kiểm tra chuyên ngành.

4. Vận chuyn hàng hóa đi đúng tuyến đường và thời gian đã đăng ký và được cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai phê duyệt.

5. Trong trường hợp bất khả kháng mà không bảo đảm được nguyên trạng hàng hóa, niêm phong hải quan hoặc không vận chuyển hàng hóa theo đúng tuyến đường, lộ trình, thời gian quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này thì sau khi áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa tổn thất xy ra phi thông báo ngay với cơ quan hải quan nơi hàng vận chuyển đi và vận chuyển đến để xử lý; trường hợp không thể thông báo ngay với cơ quan hải quan thì tùy theo địa bàn thích hợp thông báo với cơ quan Công an, B đi biên phòng, hoặc Cảnh sát biển nơi thuận lợi nhất để xác nhận và phối hợp giải quyết.

Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng cạn ICD Mỹ Đình

1. Đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ cho phép đưa ra khỏi khu vực cảng cạn ICD Mỹ Đình các lô hàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản hoặc địa điểm kiểm tra chuyên ngành theo đúng quy định của pháp luật.

3. Kết nối hệ thống thông tin quản lý hàng hóa của doanh nghiệp với cơ quan hải quan để quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, hoặc lưu giữ trong cảng cạn ICD Mỹ Đình.

4. Định kỳ hàng tháng báo cáo với cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và vận chuyển đến về tình hình hàng hóa đã được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình.

Điều 7. Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình

Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình thực hiện theo quy định của Luật hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2017.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trc thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b).PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

- Điều này được hướng dẫn bởi Công văn 6551/TCHQ-GSQL năm 2017

Thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan, giám sát hải quan, kết nối hệ thống giám sát đối với phương tiện vận chuyển hàng chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình gắn thiết bị theo dõi hành trình định vị vệ tinh GPS với cơ quan hải quan, cụ thể như sau:

I. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình theo Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg:

1. Trách nhiệm của Cục Hải quan thành phố Hà Nội:

Chủ động phối hợp với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện thủ tục hải quan quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23/01/2015 của Chính phủ, Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan; thông báo với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quản lý cửa khẩu nhập hàng chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình danh sách doanh nghiệp và phương tiện vận tải được phép vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình; chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình, Đội Kiểm soát Hải quan tổ chức, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để truy tìm các lô hàng quá thời hạn vận chuyển theo quy định tại Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg.

2. Trách nhiệm của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quản lý cửa khẩu nhập:

Phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội tổ chức lực lượng thực hiện giám sát hải quan theo hướng dẫn tại công văn này; tiếp nhận danh sách doanh nghiệp và phương tiện vận tải được phép vận chuyển hàng chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình do Cục Hải quan thành phố Hà Nội gửi; chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc phối hợp với Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình trong việc thực hiện thủ tục hải quan; chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện truy tìm hàng hóa quá thời gian vận chuyển theo quy định tại Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg.

3. Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình thực hiện:

3.1. Về việc kết nối, giám sát phương tiện vận chuyển hàng hóa gắn thiết bị định vị GPS theo dõi hành trình:

a) Phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp vận chuyển lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo truyền dẫn, cung cấp đầy đủ, chính xác, liên tục các thông tin (gồm: hành trình, tốc độ vận hành, thời gian lái xe liên tục, số lần dừng, đỗ phương tiện) theo quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

b) Phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp vận chuyển đăng ký số lượng, biển kiểm soát các phương tiện tham gia vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình và kết nối thiết bị giám sát hành trình phương tiện vận chuyển hàng chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình bằng cách cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện để theo dõi, giám sát trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

c) Thông báo thông qua thư bảo đảm tài khoản đăng nhập, mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện và danh sách phương tiện vận chuyển đã được doanh nghiệp vận chuyển đăng ký cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để theo dõi, giám sát trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

d) Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình danh sách các phương tiện đủ điều kiện giám sát hành trình theo quy định và đã đăng ký với cơ quan Hải quan trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp vận chuyển đăng ký.

đ) Trường hợp hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình quá thời hạn đã được chấp thuận, Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình kịp thời báo cáo Cục Hải quan thành phố Hà Nội để chỉ đạo Đội Kiểm soát hải quan phối hợp truy tìm hàng hóa.

e) Báo cáo Cục Hải quan thành phố Hà Nội danh sách doanh nghiệp và phương tiện vận tải được phép vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình.

3.2. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan:

a) Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình theo mã loại hình A12.

b) Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

c) Trên cơ sở thông tin tuyến đường vận chuyển, thời gian dự kiến vận chuyển hàng hóa về cảng cạn ICD Mỹ Đình do người khai hải quan khai báo để xác nhận tuyến đường và thời gian vận chuyển hàng hóa trên Hệ thống phù hợp với thực tế. Thông báo qua hệ thống hoặc fax thông báo phê duyệt (trong trường hợp Hệ thống gặp sự cố) cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập

d) Tổ chức thực hiện việc theo dõi, giám sát phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng tài khoản đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện vận chuyển hàng hóa do doanh nghiệp vận chuyển đăng ký.

4. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

4.1. Về việc kết nối, giám sát phương tiện vận chuyển hàng hóa gắn thiết bị định vị GPS theo dõi hành trình:

a) Tiếp nhận danh sách doanh nghiệp kinh doanh vận tải và phương tiện vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình do Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội gửi.

b) Khi hàng hóa đã qua khu vực giám sát, tổ chức thực hiện việc theo dõi, giám sát phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng tài khoản đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình do Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình thông báo.

c) Trường hợp hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình quá thời hạn Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình xác nhận, kịp thời phối hợp Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình và Đội Kiểm soát hải quan truy tìm hàng hóa.

4.2. Giám sát hải quan:

a) Thực hiện giám sát hải quan đối với hàng hóa thuộc tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình được phân luồng đỏ theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 51 và khoản 2 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Phương tiện vận chuyển hàng hóa này phải thuộc danh sách doanh nghiệp và phương tiện vận tải được phép vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình do Cục Hải quan thành phố Hà Nội cung cấp. Trường hợp phát hiện lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Chi cục Hải quan ghi nhận rõ căn cứ xác định dấu hiệu vi phạm trên Biên bản bàn giao để thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình làm căn cứ để thực hiện kiểm tra hàng hóa.

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình luồng xanh và luồng vàng, nếu đã được cơ quan hải quan xác nhận thông quan, giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản, người khai hải quan thực hiện thủ tục đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC và tự chịu trách nhiệm về hàng hóa kể từ thời điểm Chi cục Hải quan xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát.

II. Tổ chức thực hiện:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội; tổ chức quản lý, theo dõi và triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn tại công văn này.

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh, đề nghị báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn, giải quyết.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Xem nội dung VB