Quyết định 3498/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Khoản 6, Điều 1, Quyết định 3290/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chỉnh trang khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 3498/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Đào Anh Dũng
Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3498/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 6, ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 3290/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 CHỈNH TRANG KHU ĐÔ THỊ ĐƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO NỐI DÀI ĐẾN ĐƯỜNG MẬU THÂN, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3533/TTr-SXD ngày 09 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt điều chỉnh Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chỉnh trang khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ , với nội dung như sau:

“6. Quy hoạch sử dụng đất

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở dạng liên kế

34.541,33

39,45

2

Khu cải tạo chỉnh trang

13.899,64

15,88

3

Đất trường mẫu giáo

3.298,52

3,77

4

Đất công viên cây xanh

2.652,90

3,03

5

Đất giao thông + hẻm kỹ thuật

33.160,61

37,87

 

Tổng

87.553,00

100”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo nội dung Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Giám đốc Quỹ đầu tư và phát triển thành phố Cần Thơ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Anh Dũng