Quyết định 3410/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu: 3410/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 3410/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VLXD THÔNG THƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND tnh về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phân vùng thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

Căn cứ Văn bn số 406/HĐND ngày 07/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua khu vực b sung quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3336/STNMT-KS ngày 23/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khu vực mỏ sét gạch ngói tại đồng Nhà Lao, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc và khu vực Bãi Nậy, xã Hng Lộc, huyện Lộc Hà vào quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

(Diện tích và tọa độ các điểm khép góc như Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch theo quy định; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

2. Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện tốt quy hoạch này.

3. UBND các huyện: Can Lộc, Lộc Hà tổ chức quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn khi mỏ chưa được cấp cho tổ chức, cá nhân quản lý, thăm dò, khai thác theo quy định; phát hiện và ngăn ngừa tình trạng khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép; tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án thăm dò, khai thác khoáng sản thuận lợi.

4. UBND các xã: Đng Lộc, Hồng Lộc có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực mỏ khoáng sn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện: Can Lộc, Lộc Hà; Chủ tịch UBND các xã: Đng Lộc; Hồng Lộc và Thủ trưng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Ban KTNS - HĐND tnh;
- Phó VP/UB (theo dõi Nông lâm);
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu VT, NL2.
Gi: + VB giy: Các TP không nhận VBĐT;
      
+ VB điện tử: Các thành phần khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

PHỤ LỤC

RANH GIỚI TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM KHÉP GÓC CÁC KHU VỰC BỔ SUNG QUY HOẠCH
(kèm theo Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh)

TT

Tên mỏ

Vị trí

Diện tích (ha)

Tọa độ VN-2000 Kinh tuyến trục 105030’ múi chiếu 30

Định hướng sử dụng

Ghi chú

1

Mỏ sét gạch ngói (Khu vực A)

Đồng Nhà Lao, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc

2,512

2033772

2033778

2033758

2033760

2033712

2033682

2033672

2033639

2033594

2033654

2033667

2033671

2033660

2033705

2033722

523568

523767

523769

523733

523727

523740

523762

523770

523775

523635

523638

523627

523620

523510

523564

Sdụng làm VLXD thông thường

 

 

Mỏ sét gạch ngói (Khu vực B)

Đồng Nhà Lao, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc

2,005

2033571

2033547

2033526

2033539

2033596

2033592

2033611

2033630

2033682

523789

523792

523721

523674

523545

523518

523509

523494

523513

Sdụng làm VLXD thông thường

 

2

Mỏ sét gạch ngói

Bãi Nậy, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà

4,0

2046763

2046824

2046624

2046533

533306

533159

533053

533208

Sdụng làm VLXD thông thường

 

 

Nghị định 15/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản Ban hành: 09/03/2012 | Cập nhật: 13/03/2012