Quyết định 3369/2014/QĐ-UBND Quy định thu Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 3369/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 10/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 10/09/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3369/2014/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" và Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện”;

Căn cứ Nghị quyết số 173/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XII - Kỳ họp thứ 18 "Về việc quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5087/TTr-STC ngày 31/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thu Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Đối tượng nộp phí, đơn vị thu phí.

- Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân sở hữu; sử dụng hoặc quản lý phương tiện xe mô tô.

- Đơn vị thu phí: UBND xã, phường, thị trấn.

2. Mức thu phí:

TT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu phí thu trên địa bàn tỉnh

(đồng/năm)

Địa bàn Thành phố, Thị xã

Địa bàn các huyện

1

Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3

70.000

50.000

2

Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3

100.000

80.000

Mức thu trên được thực hiện kể từ ngày 01/01/2015.

3. Quản lý và sử dụng phí.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô được trích để lại số tiền phí thu được để trang trải công tác tổ chức thu như sau:

- Đối với các phường, thị trấn được để lại 10% số phí sử dụng đường bộ thu được, số tiền còn lại nộp (hàng tuần) vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Đối với các xã được để lại 20% số phí thu được, số tiền còn lại nộp (hàng tuần) vào ngân sách nhà nước theo quy định.

4. Quy định chung về Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

Việc miễn, khai, nộp phí đối với xe mô tô thực hiện theo quy định tại Thông tư số 133/2014/-TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành thay thế Quyết định số 3370/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành