Quyết định 3366/2014/QĐ-UBND Quy định thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 3366/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 10/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3366/2014/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH VỊNH HẠ LONG, BÁI TỬ LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";

Căn cứ Nghị quyết số 173/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XII - Kỳ họp thứ 18 "Về việc quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5084/TTr-STC ngày 31/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long như sau:

1. Đối tượng nộp phí, đơn vị thu phí.

a. Đối tượng nộp phí.

- Khách tham quan chung trên Vịnh;

- Khách tham quan tại các điểm du lịch trên Vịnh;

- Khách tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh.

b. Đơn vị thu phí: Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

2. Quy định thu và mức thu.

- Thu 01 lần phí tham quan chung trên vịnh/chuyến;

- Thu phí tham quan lưu trú qua đêm trên Vịnh đối với khách lưu trú tại khu vực nghỉ đêm trên Vịnh;

- Mức thu chi tiết như phụ lục kèm theo.

Mức thu phí thực hiện từ ngày 01/01/2015. Riêng các điểm tham quan ở Đảo Soi Sim, Làng chài Vông Viêng, Hang Trống, Hang Trinh Nữ, Hồ Động Tiên, Động Tam Cung, Đảo Bái Đông thực hiện thu từ ngày 01/02/2015.

3. Quy định việc miễn, giảm phí.

- Đối với người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn phí tham quan;

- Đối với người cao tuổi là công dân Việt Nam đủ 60 tuổi trở lên và người khuyết tật nặng được giảm 50% phí tham quan.

- Miễn thu phí tham quan đối với người có công với cách mạng và trẻ em dưới 07 tuổi.

Điều 2. Quy định tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu phí: Ban Quản lý Vịnh Hạ Long được trích để lại 18% tổng số phí thu được.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai mức thu phí tại các điểm thu phí; Tổ chức thu, ký hợp đồng với đơn vị được ủy nhiệm thu phí, quản lý và sử dụng tiền thu phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long tại Quyết định số 2269/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 và Quyết định số 223/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

PHỤ LỤC:

MỨC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH VỊNH HẠ LONG, VỊNH BÁI TỬ LONG
(Kèm theo Quyết định số: 3366/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức phí

Ghi chú

A

VỊNH HẠ LONG

 

 

 

1

Tham quan chung Vịnh Hạ Long

đồng/lượt/người

120.000

Thời gian tham quan từ 06h30’-18h30’

(dưới 12 giờ)

2

Tham quan tại các điểm trên Vịnh Hạ Long

đồng/lượt/người

 

-

Thiên Cung

đồng/lượt/người

50.000

-

Đầu Gỗ

đồng/lượt/người

50.000

-

Hang Sửng Sốt

đồng/lượt/người

50.000

-

Bãi Tắm Ti Tốp

đồng/lượt/người

50.000

-

Động Mê Cung

đồng/lượt/người

50.000

-

Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Ba Hang

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Luồn

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Tiên Ông

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Cỏ

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Thầy

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Cạp La

đồng/lượt/người

30.000

-

Đảo Soi Sim

đồng/lượt/người

50.000

-

Làng chài Vông Viêng

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Trống

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Trinh Nữ

đồng/lượt/người

30.000

-

Hồ Động Tiên

đồng/lượt/người

30.000

-

Động Tam Cung

đồng/lượt/người

30.000

-

Đảo Bái Đông

đồng/lượt/người

30.000

3

Tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh

 

 

 

-

Thời gian lưu trú 01 đêm

đồng/người

200.000

Thời gian 24 tiếng kể từ thời điểm xuất bến

-

Thời gian lưu trú 02 đêm

đồng/người

350.000

Thời gian 48 tiếng kể từ thời điểm xuất bến

-

Thời gian lưu trú 03 đêm

đồng/người

400.000

Thời gian 72 tiếng kể từ thời điểm xuất bến

B

VỊNH BÁI TỬ LONG

 

 

 

1

Tham quan chung Vịnh Bái Tử Long

đồng/lượt/người

80.000

Thời gian tham quan từ 06h30’-18h30’

(dưới 12 giờ)

2

Tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh

 

 

 

-

Thời gian lưu trú 01 đêm

đồng/người

150.000

Thời gian 24 tiếng kể từ thời điểm xuất bến

-

Thời gian lưu trú 02 đêm

đồng/người

300.000

Thời gian 48 tiếng kể từ thời điểm xuất bến

-

Thời gian lưu trú 03 đêm

đồng/người

350.000

Thời gian 72 tiếng kể từ thời điểm xuất bến