Quyết định 3364/2014/QĐ-UBND Quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 3364/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Công nghiệp, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3364/2014/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";

Căn cứ Nghị quyết số 173/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XII - Kỳ họp thứ 18 "Về việc quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5082/TTr-STC ngày 31/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu bằng tiền phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

- Phí thẩm định cấp giấy phép lần đầu:

+ Thời hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp từ 2 năm trở xuống: 3.000.000 đồng/lần thẩm định.

+ Thời hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên 2 năm: 4.500.000 đồng/lần thẩm định.

- Phí thẩm định cấp lại, điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mức thu bằng 50% phí thẩm định cấp lần đầu.

Điều 2. Đối tượng nộp phí, đơn vị thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Đối tượng nộp phí: Tổ chức xin giấy phép sử dụng vật liệu công nghiệp vào mục đích sản xuất, phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Quảng Ninh.

- Đơn vị thu phí: Sở Công thương.

Điều 3. Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Sở Công thương được trích để lại 25% trên tổng số phí thu được để phục vụ cho công tác thu phí, số còn lại 75% nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và thay thế Quyết định số 3392/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành