Quyết định 3230/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016-2025
Số hiệu: 3230/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3230/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TỈNH THANH HOÁ, GIAI ĐOẠN 2016 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng; số 119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rng ven biển ng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 về ban hành Quy chế quản lý rng phòng hộ; số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 về ban hành quy chế quản lý rng sản xuất;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKH ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Công văn số 396/BNN-TCLN ngày 12/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND, ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc thông qua Quy hoạch 3 loại rừng tnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016-2025;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại số 2364/SNN&PTNT-LN, ngày 09/8/2017; STư pháp tại Báo cáo thẩm định số 319/BCTĐ-STP ngày 01/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016- 2025 với nội dung chủ yếu như sau:

Tng diện tích đt quy hoạch cho sản xuất lâm nghiệp: 647.677,11 ha, phân theo 3 loại rừng:

1. Rừng đặc dụng: 82.123,44ha, trong đó: Diện tích đã có rừng 79.887,33ha, diện tích chưa có rừng 2.236,11 ha.

a, Phân theo loại hình

- Vườn quốc gia: 15.232,42ha (diện tích đã có rừng 14.380,58ha, diện tích chưa có rừng 851,84ha).

- Khu bảo tồn thiên nhiên: 64.951,85ha (diện tích đã có rừng 63.626,23ha, diện tích chưa có rừng 1.325,62ha).

- Khu bảo tồn loài: 1.174,21ha (diện tích có rừng 1.155,12ha, diện tích chưa có rừng 19,09ha).

- Khu bảo vệ cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa: 764,96ha (diện tích đã có rừng 725,40ha, diện tích chưa có rừng 39,56ha).

b, Phân theo chủ quản lý

- Ban quản lý rng đặc dụng: 81.485,70ha (diện tích đã có rừng 79.260,98ha, diện tích chưa có rừng 2.224,72ha).

- Đối tượng khác: 637,74ha (diện tích đã có rừng 626,35ha, diện tích chưa có rừng 11,39ha).

c, Phân theo đơn vị hành chính                                                               Đơn vị tính: ha

TT

Huyện

Tổng cộng

Diện tích hiện tại đã có rừng

Diện tích hiện tại chưa có rừng

1

Huyện Bá Thước

12.057,78

11.735,53

322,25

2

Huyện Hà Trung

525,27

513,88

11,39

3

Huyện Hậu Lộc

389,02

370,80

18,22

4

Huyện Mường Lát

5.728,30

5.687,84

40,46

5

Huyện Như Thanh

3.906,52

3.617,97

288,55

6

Huyện Như Xuân

6.986,59

6.711,38

275,21

7

Huyện Quan Hóa

23.998,48

23.815,65

182,83

8

Huyện Thạch Thành

4.339,31

4.051,23

288,08

9

Huyện Thọ Xuân

61,60

43,50

18,10

10

Huyện Thường Xuân

23.816,23

23.028,45

787,78

11

Thành phố Thanh Hóa

201,87

198,63

3,24

12

Thành phố Sầm Sơn

112,47

112,47

 

Cộng:

82.123,44

79.887,33

2.236,11

2. Rừng phòng hộ: 163.538,25ha, trong đó: Diện tích đã có rừng là 156.027,82ha, diện tích chưa có rừng là 7.510,43ha.

a, Phân theo loại hình

+ Phòng hộ đầu nguồn: 155.857,30ha (diện tích đã có rng 149.178,49ha, diện tích chưa có rng 6.678,81 ha).

+ Phòng hộ chắn gió, cát: 20,50ha (diện tích đã có rừng 13,70ha, diện tích chưa có rng 6,80ha).

+ Phòng hộ chn sóng lấn biển: 1.393,93ha (diện tích đã có rừng 967,53ha, diện tích chưa có rừng 426,40ha).

+ Phòng hộ bảo vệ môi trường: 6.266,52 ha (diện tích đã có rừng 5.868,10ha, diện tích chưa có rừng 398,42ha).

b, Phân theo chủ quản lý

- Ban quản lý rừng phòng hộ: 49.726,73ha (diện tích đã có rừng 48.364,90ha, diện tích chưa có rừng 1.361,83ha).

- Công ty Lâm nghiệp: 4.296,39ha (diện tích đã có rừng 4,116,42ha, diện tích chưa có rừng 179,97ha).

- Lực lượng vũ trang: 32.996,73ha (diện tích đã có rừng 31.387,03ha, diện tích chưa có rừng 1.609,70ha).

- Hộ gia đình: 48.062,98 ha (diện tích đã có rừng 45.697,83ha, diện tích chưa có rừng 2,365,15ha).

- Ủy ban nhân dân xã quản lý: 24.907,00ha (diện tích đã có rừng 23.059,02ha, diện tích chưa có rừng 1.847,98ha).

- Cộng đồng thôn bản quản lý: 2.516,61 ha (diện tích đã có rừng 2.415,63ha, diện tích chưa có rừng 100,98ha),

- Đối tượng khác: 1.031,81 ha (diện tích đã có rừng 986,99ha, diện tích chưa có rừng 44,82ha).

c, Phân theo đơn vị hành chính                                                              Đơn vị tính: ha

TT

Huyện

Tổng cộng

Diện tích hiện tại đã có rừng

Diện tích hiện tại chưa có rng

1

Huyện Đông Sơn

29,0

26,9

2,1

2

Huyện Bá Thước

10.110,59

9.532,77

577,82

3

Huyện Cm Thủy

5.268,23

4.610,68

657,55

4

Huyện Hà Trung

1.323,69

1.099,34

224,35

5

Huyện Hậu Lộc

601,8

373,80

228,0

6

Huyện Hong Hóa

146,15

113,05

33,1

7

Huyện Lang Chánh

14.381,70

14.041,71

339,99

8

Huyện Mường Lát

23.574,51

22.235,15

1.339,36

9

Huyện Nông Cống

823,49

795,41

28,08

10

Huyện Nga Sơn

343,3

343,3

 

11

Huyện Ngọc Lặc

3.158,6

2.722,25

436,35

12

Huyện Như Thanh

8.959,51

8.463,07

496,44

13

Huyện Như Xuân

11.930,84

11.696,91

233,93

14

Huyện Quảng Xương

64,28

 

64,28

15

Huyện Quan Hóa

14.874,32

14.122,98

751,34

16

Huyện Quan Sơn

27.506,9

26.822,18

684,72

17

Huyện Thạch Thành

6.021,92

5.657,36

364,56

18

Huyện Thường Xuân

27.066,13

26.388,75

677,38

19

Huyện Triệu Sơn

1.329,82

1.238,53

91,29

20

Huyện Tĩnh Gia

5.885,09

5.618,69

266,4

21

Thành phố Thanh Hóa

127,58

123,99

3,59

22

Thành phố Sầm Sơn

10,8

1,0

9,8

Cộng

163.538,25

156.027,82

7.510,43

3. Rừng sản xuất: 402.015,42ha, trong đó: Diện tích đã có rừng 366.712,51ha, diện tích chưa có rừng 35.302,91ha.

a, Phân theo chquản lý

+ Ban quản lý rừng phòng hộ: 24.559,74 ha (diện tích đã có rừng 23.790,88ha, diện tích chưa có rừng 768,86ha).

+ Ban quản lý rng đặc dụng: 5.979,20ha (diện tích đã có rừng 5.094,86ha, diện tích chưa có rng 884,34ha).

+ Doanh nghiệp nhà nước: 5.216,49ha (diện tích đã có rng 4.631,96ha, diện tích chưa có rng 584,53ha).

+ Doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 9,85ha (diện tích đã có rng 2,03ha, diện tích chưa có rừng 7,82ha).

+ Công ty lâm nghiệp: 9.068,08ha (diện tích đã có rng 8.715,79ha, diện tích chưa có rừng 352,29ha).

+ Lực lượng vũ trang: 4.695,23ha (diện tích đã có rng 4.349,80ha, diện tích chưa có rng 345,43ha).

+ Hộ gia đình: 289.017,05ha (diện tích đã có rừng 264.596,43ha, diện tích chưa có rng 24.420,62ha).

+ Cộng đồng thôn bản quản lý: 10.986,10ha (diện tích đã có rng 10.184,42ha, diện tích chưa có rng 801,68ha).

+ Ủy ban nhân dân xã quản lý: 52.483,68ha (diện tích đã có rng 45.346,34ha, diện tích chưa có rừng 7.137,34ha).

b, Phân theo đơn vị hành chính                                                               Đơn vị tính: ha

TT

Huyện

Tổng cộng

Diện tích hiện tại đã có rng

Diện tích hiện tại chưa có rng

1

Huyện Đông Sơn

52,51

50,94

1,57

2

Huyện Bá Thước

32.270,81

30.133,26

2.137,55

3

Huyện Cẩm Thủy

15.869,69

14.329,98

1.539,71

4

Huyện Hà Trung

4.523,82

3.863,00

660,82

5

Huyện Hậu Lộc

665,27

536,85

128,42

6

Huyện Hong Hóa

1.131,77

975,83

155,94

7

Huyện Lang Chánh

37.803,39

35.347,69

2.455,70

8

Huyện Mường Lát

43.864,24

39.716,16

4.148,08

9

Huyện Nông Cống

1.994,28

1.356,30

637,98

10

Huyện Nga Sơn

159,67

112,19

47,48

11

Huyện Ngọc Lặc

20.974,23

16.882,56

4.091,67

12

Huyện Như Thanh

23.101,72

21.326,67

1.775,05

13

Huyện Như Xuân

30.110,18

27.480,57

2.629,61

14

Huyện Quảng Xương

319,75

283,26

36,49

15

Huyện Quan Hóa

50.443,43

45.233,95

5.209,48

16

Huyện Quan Sơn

57.493,85

55.356,92

2.136,93

17

Huyện Thạch Thành

16.384,74

14.585,49

1.799,25

18

Huyện Thọ Xuân

2.839,47

2.025,06

814,41

19

Huyện Thường Xuân

42.328,49

38.878,22

3.450,27

20

Huyện Thiệu Hóa

165,77

118,52

47,25

21

Huyện Triệu Sơn

2.797,11

2.769,73

27,38

22

Huyện Tĩnh Gia

11.145,18

10.234,20

910,98

23

Huyện Vĩnh Lộc

3.975,8

3.889,78

86,02

24

Huyện Yên Định

621,62

490,86

130,76

25

Thành phố Thanh Hóa

60,61

30,52

30,09

26

Thxã Bỉm Sơn

911,35

697,33

214,02

27

Thành phố Sầm Sơn

6,67

6,67

 

Cộng

402.015,42

366.712,51

35.302,91

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Tổ chức công bố công khai Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh; chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động của Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2025 được duyệt; định kỳ phối hợp với các đơn vị liên quan sơ kết, tng kết đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng Phương án chuyển đi rừng và đất lâm nghiệp sau khi điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2025, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức xây dựng, triển khai các dự án thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2025; chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vng đến năm 2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức lập kế hoạch và bố trí kinh phí triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, đề án theo quy hoạch 3 loại rừng được phê duyệt.

3. Sở Tài chính

- Thực hiện việc tăng giảm vốn cho các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án chuyn đổi rừng; tham mưu cho UBND tỉnh cân đối nguồn vốn địa phương hỗ trợ, tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Quy hoạch 3 loại rng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2025; xây dựng phương án chuyển đổi rng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị có liên quan tổ chức công bố quy hoạch và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch 3 loại rng trên địa bàn quản lý. Lồng ghép hiệu quả các nội dung bảo vệ và phát triển rừng theo Quy hoạch 3 loại rng với các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác liên quan về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để th/hiện);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh (báo cáo);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN.
(MC84)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền

 

Quyết định 17/2015/QĐ-TTg về Quy chế quản lý rừng phòng hộ Ban hành: 09/06/2015 | Cập nhật: 10/06/2015

Quyết định 49/2016/QĐ-TTg Quy chế quản lý rừng sản xuất Ban hành: 01/11/2016 | Cập nhật: 04/11/2016