Quyết định 3148/QĐ-UBND năm 2017 về thực hiện Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 3148/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3148/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp thứ 05 Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1879/STC-HCSN ngày 21/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp thứ 05 Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/9/2017.

* Hồ sơ phức tạp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017: là hồ sơ có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thời hạn ra quyết định xử phạt vượt quá 7 ngày (tối đa là 30 ngày), kể từ ngày lập biên bản; hoặc hồ sơ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 Khoản 2 và Khoản 3 Điều 61 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ và gia hạn thêm thời gian (không quá 30 ngày) để xử lý (Thời hạn tối đa để ra quyết định xử phạt là 60 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính).

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; các Bộ: TC, Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh
;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban thuộc HĐND tỉnh;
- CPVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KTT
H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Thu

 

- Nội dung này bị thay thế bởi Điều 2 Quyết định 1609/QĐ-UBND năm 2018

Điều 2. Tiêu chí xác định hồ sơ có nội dung phức tạp quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Quyết định này thay thế quy định về hồ sơ phức tạp quy định tại Điều 1 Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

Xem nội dung VB