Quyết định 2808/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 2808/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Bổ trợ tư pháp, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2808/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất;

Căn cứ Quyết định số 4949/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 680/TTr-STNMT ngày 06/7/2016 về việc bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016, cụ thể như sau:

1. Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa

- Tổng số dự án được bổ sung: 01 dự án (tại thành phố Thanh Hóa);

- Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá: 0,2584ha;

- Tổng giá trị quyền sử dụng đất dự kiến thu được: 9.649 triệu đồng.

2. Huyện Hà Trung

- Tổng số dự án (MBQH) được bổ sung: 16 dự án;

- Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá: 4,75ha;

- Tổng giá trị quyền sử dụng đất dự kiến thu được: 43.491 triệu đồng.

(Chi tiết các dự án tại phụ lục đính kèm)

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước, Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa và UBND huyện Hà Trung triển khai thực hiện.

Các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa và UBND huyện Hà Trung thực hiện; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 2808/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Tên dự án (MBQH)

Địa điểm

Diện tích (ha)

Giá trị quyền sử dụng đất dự kiến thu được (triệu đồng)

Ghi chú

 

Tổng cộng

 

5.01

53.140

 

I

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa

 

0.26

9.649

 

1

Xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ

Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa

0.2584

9.649

Dự án mới

II

Huyện Hà Trung

 

4.75

43.491

 

1

MBQH chi tiết đất ở Kho lương thực phê duyệt ngày 10/01/2014

Xã Hà Dương

0.23

1.627

Dự án mới

2

MB điều chỉnh khu dân cư trung tâm văn hóa

Xã Hà Bình

1.10

7.150

3

Khu dân cư rừng thông

0.04

1.080

4

Khu dân cư Đìa Lao - Cổ Ngựa

Xã Hà Vinh

0.20

500

5

Khu dân cư từ cống Bia Tây đến đầu làng Mỹ Quang

0.20

640

6

Núi Dăng Hạc thôn 8

Xã Hà Lâm

0.10

650

7

Đất ở khu Đồng Hang

Xã Hà Tân

0.21

500

8

Đất ở khu xen cư Mạ Nánh

Xã Hà Ninh

0.05

500

9

Khu trung tâm thương mại, nhà ở

1.00

8.000

10

Khu xen cư đất ở Thủ Mô

0.07

700

11

Khu dân cư Tùng Thi

Xã Hà Hải

0.06

246

12

Đất ở đồi Rú Trong

Xã Hà Giang

0.10

260

13

Đất ở xen cư khu Lò Vôi cũ thôn 6

0.08

208

14

Đất ở xen cư ao nông dân, làng Quan Chiêm

0.18

468

15

Khu dân cư Gia Miêu 1, đồng Khắc Minh

Xã Hà Long

1.00

20.000

16

Khu trung tâm xã

Xã Hà Thanh

0.13

962