Quyết định 2800/QĐ-UBND năm 2016 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 2800/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2800/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 của UBND tnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 634/TTr-SCT ngày 15/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn gin hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa. (Có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Công thương dự tho báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thtục hành chính của UBND tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Sở Công thương và các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 QĐ;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (đ
báo cáo);
- Lưu: VT, NC (02).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Thủ tục hành chính: “Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương”.

1. Nội dung đơn giản hóa

1.1. Về cách thức thực hiện: Cần bổ sung thêm cách thức thực hiện thủ tục hành chính bằng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn cách thức, như: Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên môi trường Internet.

Lý do: Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân không phải đi lại nhiều ln.

1.2. Về trình tự thực hiện: Ngoài việc tổ chức, cá nhân phải đến Sở Công thương để kiểm tra, cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định như hiện nay. Đề nghị bổ sung thêm hình thức kiểm tra, cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm bằng hình thức kiểm tra qua phần mềm trực tuyến trên mạng Internet.

Lý do: Nhm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân không phải đi lại để giải quyết thủ tục hành chính nhiều lần, rút ngắn được chi phí thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý cho cơ quan quản lý nhà nước.

2. Kiến nghị thực thi

2.1. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Cụ thể như sau:

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đến cơ quan được quy định tại Điều 9 của Thông tư liên tịch này qua đường bưu điện, nộp trực tiếp hoặc trên mạng Internet.

…”.

2.2. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương. Cụ thể như sau:

"Điều 2. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm lựa chọn hình thức kiểm tra, cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm bằng các hình thức sau: Trên phần mềm thị trực tuyến hoặc trên giấy.

Các bài kiểm tra được lựa chọn ngu nhiên 30 câu hỏi trong đó bao gồm (20 câu thuộc kiến thức chung và 10 câu thuộc kiến thức chuyên ngành) trong Bộ câu hỏi để kiểm tra và đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho phù hợp với từng đối tượng áp dụng.

Thời gian kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm là 45 phút".

3. Li ích phương án đơn giản hóa

- Tổng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 110.600.000 đồng/năm.

- Tổng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 50.100.000 đồng/năm.

- Tổng chi phí tiết kiệm: 60.500.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa: 54,70%./.

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010