Quyết định 2768/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 2768/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: 01/07/2012 Số công báo: Số 27
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2768/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc tại Tờ trình số 1123/TTr-SQHKT ngày 23 tháng 4 năm 2012; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số 3378/TTr-VP ngày 09 thán g 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

STT

Số seri

Tên thủ tục hành chính

I

Thủ tục hành chính mới ban hành

1

 

Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM ( số 168 Pasteur-P.Bến Nghé-Quận 1 từ 7giờ 30 đến 11giờ30 các buổi sáng từ Thứ hai đến Thứ Bảy hàng tuần)

Khi nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ quy hoạch, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ hồ sơ và in biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ cấp Chứng chỉ quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM (từ 13giờ đến 17 giờ các buổi chiều từ thứ hai đến Thứ Sáu hàng tuần). Nếu quá ngày hẹn trả kết quả cá nhân và tổ chức không đến nhận, Bộ phận Trả kết quả của Sở Quy hoạch-Kiến trúc sẽ gửi kết quả theo địa chỉ liên hệ trong biên nhận bằng đường bưu điện.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu);

+ Sơ đồ vị trí của khu vực hoặc lô đất xác định bằng bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/1000- 1/2000 (đối với diện tích > 5ha), tỷ lệ 1/5000 (đối với diện tích ≤ 5ha) do cơ quan- đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

a. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

d. Cơ quan phối hợp(nếu có): Không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng chỉ quy hoạch hoặc Văn bản trả lời đối với các trường hợp không có đầy đủ thông tin để cấp Chứng chỉ quy hoạch.

- Lệ phí (nếu có): Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009.

Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

Kính gửi: ……………………….

Tôi tên là (hoặc tên của tổ chức): ..........................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .............................., đường: .............................................

Phường (xã/thị trấn):............................................... , quận (huyện)...........................

- Số điện thoại:........................................................ ..................................................

2. Vị trí khu đất, lô đất đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch:

- .................................................................................................................

Phường (xã/thị trấn):……………..……. quận (huyện).................................................

- Phạm vi ranh giới: (theo bản đồ hiện trạng vị trí số: .......... do ......... lập ngày .......).

3. Mục đích của việc yêu cầu cấp Chứng chỉ quy hoạch:

- .................................................................................................................

4. Chức năng công trình dự kiến (nếu có mục đích để đầu tư xây dựng công trình):

.....................................................................................................................................

 Đề nghị …………...............…cung cấp cho tôi (hoặc tổ chức) Chứng chỉ quy hoạch tại khu đất, lô đất nêu trên.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..…tháng..…năm……

Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

 

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010