Quyết định 2685/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công nghiệp, lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Số hiệu: 2685/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2685/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, HỦY BỎ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng và Chánh Văn phòng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực công nghiệp, lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: VT, VP(KSTT); CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2685 /QĐ-BCT ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

Thủ tục Xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe gắn máy.

Công nghiệp

Vụ Công nghiệp nặng – Bộ Công Thương

2

Thủ tục Xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành cơ khí, luyện kim thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu phục vụ nghiên cứu và sản xuất.

Lưu thông hàng hoá trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

Vụ Công nghiệp nặng – Bộ Công Thương

3

Thủ tục Xác nhận về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu thuộc ngành cơ khí, luyện kim.

Lưu thông hàng hoá trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

Vụ Công nghiệp nặng – Bộ Công Thương

II. SỐ, KÝ HIỆU CỦA HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ; VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH VIỆC HỦY BỎ, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Hồ sơ thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số, ký hiệu

Tên TTHC

Ghi chú

1

B-BCT-159648-TT

Thủ tục Xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe gắn máy.

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

2

B-BCT-112881-TT

Thủ tục Xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành cơ khí, luyện kim thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu phục vụ nghiên cứu và sản xuất.

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

3

B-BCT-112886-TT

Thủ tục Xác nhận về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu thuộc ngành cơ khí, luyện kim.

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

2. Hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật có quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Công Thương:

Khoản 13 mục 3 phần A Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương:

- Thủ tục Xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành cơ khí, luyện kim thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu phục vụ nghiên cứu và sản xuất. (B-BCT-112881-TT);

Bãi bỏ thủ tục hành chính này.

Khoản 14 mục 3 phần A Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương:

- Thủ tục Xác nhận về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu thuộc ngành cơ khí, luyện kim (B-BCT-112886-TT);

Bãi bỏ thủ tục hành chính này.

Khoản 126 phần A Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương:

Thủ tục xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe gắn máy (B-BCT-159648-TT)

Bãi bỏ thủ tục hành chính này.

 

 

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010