Quyết định 2680/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn II (2016-2020)
Số hiệu: 2680/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2680/-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÙNG CẢ NƯỚC, LÂM ĐỒNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN II (2016 - 2020)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tchức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 16-KH/BCĐNTM ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng về thực hiện chương trình mục tiêu quc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đng giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn II (2016 - 2020).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- HĐ TĐKT, Ban TĐKT Trung ương;
- Văn phòng Điều phối XD NTM Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Ban chỉ đạo XD NTM tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TKCT, NN.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÙNG CẢ NƯỚC, LÂM ĐỒNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN II (2016 - 2020)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

b) Tổ chức phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn II (dưới đây gọi tắt là Phong trào thi đua) thiết thực, hiệu quả và đạt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra.

c) Huyện Đơn Dương và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt chuẩn địa phương nông thôn mới kiu mẫu; các huyện, xã đang trong quá trình thực hiện, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt chun nông thôn mới trước thời hạn.

2. Yêu cầu:

a) Thực hiện Phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong giai đoạn 2016 - 2020.

b) Phong trào thi đua phải lồng ghép, kết hợp hiệu quả với các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề; các cuộc vận động tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Chú trọng xây dựng mô hình, điển hình; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

c) Công tác bình xét, khen thưởng, đề nghị khen thưởng và biểu dương các tập thể, cá nhân và hộ gia đình phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, tránh bệnh thành tích; phải thực chất, khách quan nhằm tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua.

d) Đến năm 2020, các ngành, các cấp của tỉnh tổng kết giai đoạn II của Phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Mc tiêu thi đua:

a) Mục tiêu tổng quát: Phong trào thi đua góp phần tạo động lực xây dựng nông thôn mới; huy động được nhiều nguồn lực vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới; đại bộ phận người dân tiếp cận và làm quen với mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, làm ra sản phm có cht lượng cao cạnh tranh được trên thị trường trong nước và xut khu; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sng vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020, phấn đấu có trên 110 xã (trên 94% tổng số xã) và 06 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới (riêng các huyện Lạc Dương, Đam Rông có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới); bình quân toàn tỉnh đạt trên 18 tiêu chí/xã.

- Xây dựng huyện Đơn Dương trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu; mỗi huyện, thành phố còn lại chọn ít nhất 01 xã để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (riêng Đức Trọng gắn tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới với mục tiêu trở thành đô thị loại III).

- Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống như: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, buôn.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn: đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích đạt 170 triệu đồng/ha/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 70 -73 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 1,5 - 2%, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2 - 3%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hp vệ sinh đạt trên 90% (trong đó nước sạch đạt trên 45%), cơ bản được sử dụng thực phẩm an toàn.

2. Nội dung thi đua:

a) Công tác, tuyên truyền vận động:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Tập trung đổi mới nội dung, hình thức triển khai Phong trào thi đua với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh với các sở, ban, ngành và các đoàn thể và UBND các địa phương để tổ chức thực hiện Phong trào thi đua phù hp với từng địa phương và đặc điểm dân cư.

- Vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, trực tiếp tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương; tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm,...

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố và các cụm khối thi đua tổ chức các phong trào thi đua tập trung vào việc thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới (theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ); 11 nội dung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 tại Kế hoạch số 16-KH/BCĐNTM ngày 16/11/2016 của Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh. Trong đó, tập trung một số nội dung sau:

- Thi đua phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện tốt các nội dung Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được phê duyệt tại Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 1,5-2%/năm, đồng thời tạo nguồn lực để thực hiện các tiêu chí khác.

- Huy động các nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể tại địa phương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân (giao thông nông thôn, thủy lợi, cơ sở vật chất trường học, y tế, các thiết chế văn hóa); thực hiện phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; không huy động quá sức dân, tăng cường hoạt động xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới tại từng địa phương.

- Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân trong phát triển sản xuất kinh doanh.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp hữu ích nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình, chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy các sáng kiến tác động tích cực đến phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh; phát triển các ngành nghề sản xuất mới, mở rộng thị trường nông thôn; đào tạo tay nghề cho con em nông dân; giảm nghèo nhanh và bền vững.

c) Các huyện, thành phố và các xã xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí và được cấp thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

d) Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh căn cứ nội dung chỉ đạo của đoàn thể Trung ương và Kế hoạch này vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hp với mục tiêu, nội dung của đoàn thể mình.

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua:

a) Đối với tỉnh:

- Có thêm 05 huyện và trên 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh đạt trên 18 tiêu chí/xã.

- Xây dựng huyện Đơn Dương thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu; toàn tỉnh có trên 12 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến.

- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, huy động nguồn lực của các tầng lớp dân cư phù hợp với thực tế; không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

b) Đối với sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh:

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành chương trình xây dựng nông thôn mới theo thẩm quyền được phân công.

- Tiếp tục đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ cụ thể) đối với địa phương trong xây dựng nông thôn mới; đăng ký hỗ trợ 01 xã đặc biệt khó khăn, 01 thôn nghèo hoặc xây dựng 01 mô hình đạt hiệu quả và được nhân rộng, phổ biến trong phạm vi toàn tỉnh.

c) Đối với các huyện, thành phố:

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới là huyện tiêu biểu trong quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã và kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt được cao hơn bình quân toàn tỉnh.

- Có nhiều mô hình trong thực hiện nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, được nhân rộng, phổ biến trong tỉnh.

- Có biện pháp linh hoạt trong huy động đóng góp của các tầng lp nhân dân phù hợp với thực tế; không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Huyện nông thôn mới kiểu mẫu: chất lượng tất cả các tiêu chí đã được công nhận phải được nâng lên rõ rệt; đặc biệt là các tiêu chí liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch, tchức sản xut, phát trin dịch vụ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa, giáo dục.

Trường hợp nếu huyện được nâng cấp lên thị xã, tiêu chuẩn thi đua được áp dụng như của huyện.

d) Đối với xã:

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã tiêu biểu trong quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện.

- Xã đặc biệt khó khăn có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các tiêu chí phục vụ sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân (trong đó phải đạt tiêu chí thu nhập và giảm nghèo).

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là địa phương đã đạt chuẩn và được công nhận nông thôn mới giai đoạn I, có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật.

Các xã nêu trên có biện pháp linh hoạt trong huy động đóng góp của các tầng lớp nhân dân phù hợp với thực tế; không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

đ) Đối với doanh nghiệp, hp tác xã và các loại hình tổ chức kinh tế:

- Có đóng góp cụ th, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.

- Liên kết cung ứng vật tư hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; giải quyết việc làm trên địa bàn nông thôn, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng lao động là đồng bào dân tộc thiểu số.

e) Đối với cá nhân, hộ gia đình:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nông dân, công nhân, xã viên,...) nỗ lực bám cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích; đóng góp công sức, vật chất trong việc xây dựng nông thôn mới.

- Hộ gia đình đóng góp công sức, tiền của, quyền sử dụng đất, tài sản trong xây dựng nông thôn mới.

g) Đối tượng khác: các tổ chức quốc tế, các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong nước và nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài... có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới; sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lâm Đồng.

2. Hình thức khen thưởng:

a) Khen thưởng hàng năm:

- Đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cụm Thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên xem xét, đánh giá thành tích của các địa phương, đơn vị trực thuộc và tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để khen thưởng.

- Chủ tịch UBND tỉnh xem xét tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc hoặc có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.

b) Khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua:

- Đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương lựa chọn tỉnh Lâm Đồng là một trong những địa phương tiêu biểu đề xuất Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba tại Hội nghị tổng kết giai đoạn II Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Trung ương vào năm 2020.

- Đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình cấp có thẩm quyn khen thưởng:

+ Huân chương Lao động hạng ba cho các huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn II;

+ Cờ thi đua của Chính phủ cho 5% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

* 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn II.

* Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới.

* 02 đến 03 cá nhân hoặc hộ gia đình tiêu biểu.

+ Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới theo quy định hiện hành.

c) Mức thưởng:

- Khen thưởng cấp Nhà nước: thưởng công trình phúc lợi với mức thưởng theo quy định tại điểm c Mục 2 Phần IV của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật thi đua, khen thưởng.

- Kinh phí tổ chức phong trào thi đua các cấp thực hiện theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 68 Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh):

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh đăng ký thực hiện Phong trào thi đua với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

b) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Phong trào thi đua của các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương; đẩy mạnh công tác xây dựng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến;

c) Căn cứ quy định tại Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; trình cấp thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân và hộ gia đình đủ điu kiện khen thưởng theo quy định.

d) Năm 2018, tiến hành sơ kết Phong trào thi đua gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI.

đ) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua giai đoạn II. Phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh và UBND huyện Đơn Dương xây dựng tiêu chí thi đua đối với mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Tỉnh) hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch số 16-KH/BCĐNTM ngày 16/11/2016 của Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chuyên trang chuyên mục, bố trí thời lượng và thời gian phát sóng; bám sát cơ sở đkịp thời phát hiện, biu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua.

4. Các sở, ban, ngành, y ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thuộc tỉnh theo nhiệm vụ được giao tích cực phối hp với các huyện, thành phố thực hiện các nội dung thi đua thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua.

5. UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để tổ chức phong trào thi đua trên địa bàn; chú trọng phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban chức năng của huyện và hệ thng chính trị - xã hội các xã; tiếp tục đưa nội dung Phong trào thi đua là một trong những tiêu chí thi đua quan trọng trong bình xét hoạt động của cụm, khối thi đua; chỉ đạo các xã, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện Kế hoạch tổ chức, phát động Phong trào thi đua của tỉnh và địa phương. Mỗi huyện, thành phố chọn ít nhất một xã để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, hoặc cần điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương báo cáo UBND tỉnh và cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để xem xét, giải quyết./.