Quyết định 2547/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 2547/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2547/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu;

Căn cứ Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2009 của liên Bộ Công an và Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 53/2012/TT-BCA ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân và phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về việc quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;

Căn cứ Thông tư số 38/2016/TT-BCA ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công an quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 2074/TTr-BCH ngày 14 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, mối quan hệ công tác trong hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS), các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan.

2. Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các cấp có liên quan trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (sau đây gọi tắt là công tác tuyển quân).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện công tác tuyển quân.

Điều 3. Mục đích phối hợp

1. Thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các cấp, các sở, ban, ngành trong quá trình tham gia thực hiện công tác tuyển quân.

2. Tăng cường hỗ trợ chuyên môn, chuyên ngành và cung cấp trao đổi thông tin nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước về tuyển quân hiệu quả, toàn diện gắn liền với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

- Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của pháp luật trong công tác tuyển quân.

- Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm và đúng luật hiện hành.

- Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

Điều 5. Phương thức phối hợp

- Quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Luật Công an nhân dân năm 2014; chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyển quân, đúng quy trình, thực hiện tốt “3 cử, 4 công khai”.

- Thực hiện đầy đủ các nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển quân hiện hành; thực hiện “Tuyển người nào chắc người đó” không đổi bù quân số sau giao quân, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Điều 6. Thực hiện chỉ tiêu tuyển quân

1. Hàng năm, thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

2. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng (chỉ tiêu) tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chương II

TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN

Điều 7. Hội đồng NVQS các cấp

- Thực hiện từ Điều 36 đến Điều 39, Mục 1, Chương IV của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về thành phần, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và thành viên Hội đồng NVQS các cấp thực hiện pháp luật về NVQS.

- Hàng năm, cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp kiện toàn, bổ sung Hội đồng NVQS theo luật định; đồng thời xây dựng Quy chế hoạt động của cấp mình, có kế hoạch phân công công tác và phụ trách địa bàn cho từng thành viên Hội đồng.

Điều 8. Trình tự các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

1. Công tác tuyên truyền

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, các nghị định, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đến mọi tầng lớp nhân dân nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển quân và thanh niên trong diện gọi nhập ngũ bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng trong suốt cả quá trình tuyển quân, tránh chỉ tập trung vào giai đoạn chuẩn bị và thực hành giao quân.

- Các ngành, các cấp có thẩm quyền chỉ đạo cơ sở, có kế hoạch triển khai, phối hợp thực hiện đồng bộ từ khâu tuyên truyền, phổ biến đến khâu giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, các nghị định, thông tư, hướng dẫn thực hiện công tác tuyển quân; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tổng kết rút kinh nghiệm.

2. Đăng ký NVQS và quản lý thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự

- Thực hiện theo Chương II của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 về việc đăng ký NVQS và quản lý thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Thực hiện đúng đối tượng, trình tự thủ tục, chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Thống nhất, công khai, minh bạch, thuận lợi cho công dân; quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng, nhân thân của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhất là số thanh niên đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (tuổi đời 25-27) đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ; mọi thay đổi về cư trú của công dân phải được đăng ký và quản lý theo quy định của pháp luật.

+ Tháng Một hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện NVQS chưa đăng ký NVQS;

+ Tháng Tư hàng năm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện NVQS chưa đăng ký NVQS để đăng ký NVQS theo luật;

+ Tháng Năm hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã chỉ đạo tổ chức rà soát số công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS theo luật, số thanh niên đã di chuyển đi học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; số thanh niên đang theo học nhưng bị buộc thôi học, số thanh niên đã hết thời hạn của khóa đào tạo theo chương trình và số thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

3. Công tác tập huấn

- Hàng năm, tiến hành phổ biến, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2014 tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển quân của Ban Chỉ huy quân sự, Công an cấp huyện, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh trước khi bước vào xét duyệt ở các cấp về các nghị định, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tuyển quân tập trung vào một số nội dung trọng tâm như:

+ Công tác khám tuyển NVQS thực hiện trên cơ sở Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về quy định việc khám sức khỏe thực hiện NVQS; công tác khám tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân thực hiện trên cơ sở Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2009 của liên Bộ Công an và Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ;

+ Công tác xét duyệt chính trị chính sách theo quy định của Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an và Thông tư liên tịch hợp nhất số 02/TTLTHN-BQP ngày 20 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển chọn và gọi nhập ngũ nam công dân là công chức, viên chức nhà nước hàng năm;

+ Vấn đề chế độ chính sách và ngân sách bảo đảm trong việc thực hiện NVQS căn cứ theo quy định tại Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe NVQS;

+ Công tác xử lý vi phạm: Thực hiện theo Chương VIII của Luật NVQS năm 2015 và Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và các văn bản pháp luật liên quan trong công tác tuyển quân.

4. Tổ chức xét duyệt chính trị chính sách

- Thực hiện theo Điều 41, Mục 2, Chương IV của Luật NVQS năm 2015 về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; Thông tư liên tịch hợp nhất số 02/TTLTHN-BQP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

- Tổ chức xét duyệt chính trị chính sách: Triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ từ cơ sở (cấp thôn, xã, huyện) phát huy dân chủ, công khai, công bằng (làm tốt “3 cử, 4 công khai”) và đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Thực hiện xét duyệt, tuyển chọn đối với toàn bộ nam công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe (đã qua sơ tuyển sức khỏe ở cấp xã); soát xét đối tượng tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định hiện hành bảo đảm chặt chẽ, tuyệt đối không để sót thực lực, không để lọt thanh niên vi phạm pháp luật, phẩm chất chính trị, đạo đức vào quân đội.

- Đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân:

+ Thực hiện theo Thông tư số 20/2009/TT-BCA(X11) ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc thẩm định về thẩm tra lý lịch trong công an nhân dân; Thông tư số 53/2012/TT-BCA ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân.

+ Tổ chức xét duyệt chính trị: Công dân dự tuyển phải trực tiếp đến Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được khai báo lý lịch của bản thân và quan hệ gia đình. Trưởng Công an cấp huyện tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch công dân dự tuyển theo quy định của Bộ Công an. Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc Công an tỉnh kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với công dân dự tuyển, tuyệt đối không để thanh niên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức vào công an.

- Quy định thời gian tổ chức xét duyệt chính trị chính sách cụ thể:

+ Cấp thôn hoàn thành trong tháng 8 hàng năm.

+ Cấp xã hoàn thành trong tháng 9 hàng năm.

+ Cấp huyện hoàn thành trong tháng 10 hàng năm. Báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) trước ngày 30 tháng 10 hàng năm.

5. Công tác sơ tuyển sức khỏe

- Cấp xã tổ chức sơ tuyển sức khỏe thực hiện NVQS theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về việc quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2009 của liên Bộ Công an và Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua Ban Chỉ huy quân sự huyện) trước khi xét duyệt chính trị chính sách cấp huyện. Chú trọng công tác sơ tuyển sức khỏe nhằm bảo đảm tỷ lệ gọi khám không vượt quá 3,5 đến 04 người trên một chỉ tiêu.

- Tổ chức sơ tuyển sức khỏe ở cấp xã trước khi xét duyệt chính trị chính sách ở cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) sau 05 ngày thực hiện xong.

6. Công tác khám sức khỏe NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân

- Thực hiện theo Khoản 1, Điều 40, Luật NVQS năm 2015 và Điểm b Khoản 3, Điều 6, Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng.

- Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đúng, đủ thành phần chuyên môn, đầy đủ trang thiết bị y tế, ưu tiên cử các thành viên có kinh nghiệm chuyên môn; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn; tổ chức khám và kết luận chặt chẽ, tuyệt đối không để thanh niên không đủ tiêu chuẩn sức khỏe vào quân đội, công an.

- Tổ chức khám tuyển NVQS và thực hiện NVQS và tham gia công an nhân dân từ ngày 01 tháng 11 đến trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả khám sức khỏe hàng ngày về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) vào lúc 15h30 trong ngày, cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Hội đồng NVQS tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

- Tháng 01 hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Hội đồng khám phúc tra sức khỏe thanh niên trúng tuyển trước khi giao quân cho các đơn vị.

7. Công tác hiệp đồng tuyển quân

- Tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân để thống nhất về chỉ tiêu, thời gian nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số và nhận quân (các địa phương phối hợp với các đơn vị nhận quân hiệp đồng chặt chẽ trong quá trình tuyển nhận và quản lý bộ đội).

- Hội nghị hiệp đồng cấp tỉnh với các đơn vị nhận quân được quy định ở cấp sư đoàn, lữ đoàn và tương đương (cấp trực thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ). Cấp huyện hiệp đồng với các đơn vị nhận quân được quy định ở cấp trung đoàn và tương đương (cấp trực thuộc sư đoàn và tương đương).

8. Công tác lập hồ sơ thanh niên trúng tuyển

- Lập hồ sơ tuyển quân thực hiện theo Công văn số 2653/QL-QSCS ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Cục Quân lực/Bộ Tổng Tham mưu về việc sử dụng mẫu biểu thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; lập hồ sơ công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có quy định riêng của Bộ Công an.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ trước ngày 15 tháng 01 hàng năm; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình công dân được gọi nhập ngũ và cung cấp cỡ số quân trang để cấp phát quân trang.

9. Chốt quân số với các đơn vị nhận quân và phát lệnh gọi nhập ngũ

- Chốt danh sách chính thức với các đơn vị nhận quân của Bộ và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ xong trước ngày giao quân 15 ngày.

- Đối với các đơn vị của Quân khu 5, thực hiện theo Chỉ thị hiện hành (Chỉ thị số 2737/CT-BTL ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5). Các đơn vị nhận quân đến tiếp nhận hồ sơ và nhận quân với các địa phương trước ngày giao quân 05 ngày.

- Bộ Công an có quy định riêng trong việc thống nhất chốt quân số giao quân cho các đơn vị.

- Thực hiện phát lệnh gọi nhập ngũ trước ngày giao quân 15 ngày, phát lệnh dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu giao quân.

10. Tổ chức Lễ giao, nhận quân

- Thực hiện theo Hướng dẫn số 991/HD-BTM ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tham mưu Quân khu 5 về việc hướng dẫn tổ chức Lễ giao, nhận quân.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo thống nhất việc tổ chức Lễ giao, nhận quân cho Ban Chỉ huy quân sự và Công an trong cùng một ngày, cùng một địa điểm để tạo thêm khí thế của ngày hội giao quân; tổ chức Lễ giao, nhận quân phải trọng thể, trang nghiêm, chính quy, nhanh, gọn, tiết kiệm, tạo ấn tượng tốt, có tác dụng giáo dục chung, đưa quân đến đơn vị bảo đảm an toàn; biên bản giao, nhận quân giữa địa phương và đơn vị nhận quân phải được ký kết ngay sau khi kết thúc Lễ giao, nhận quân.

- Thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 02 hoặc tháng 3 hàng năm.

11. Tổng kết rút kinh nghiệm

- Ủy ban nhân dân các cấp chủ động tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót trong công tác tuyển quân; đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình trong chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thống nhất thời gian tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm:

+ Cấp xã, huyện vào tháng 3 hàng năm;

+ Cấp tỉnh tổ chức vào tháng 4 hàng năm.

* Trên cơ sở quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ gắn liền với các mốc thời gian theo quy định, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ động, triển khai thực hiện; thường xuyên vận động tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội (đặc biệt những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách và công dân có đơn tình nguyện nhập ngũ).

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC TRONG PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY TRÌNH CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN

Điều 9. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Nắm chắc tình hình, phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong suốt quá trình thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

- Hàng năm căn cứ chỉ tiêu của Chính phủ giao về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và Quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu kiện toàn Hội đồng NVQS (theo Luật NVQS và Điều 7, Chương II của Quy chế này).

- Chỉ đạo và hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện thực hiện nghiêm những văn bản quy định của cấp trên; tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các nghị định, thông tư, hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển quân của Ban Chỉ huy quân sự, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh (thực hiện theo Khoản 3, Điều 8, Chương II của Quy chế này).

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt quy trình tuyển quân; là trung tâm hiệp đồng, phối hợp các ngành chỉ đạo, bám nắm cơ sở, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý có hiệu quả các tình huống nảy sinh trong quá trình tuyển quân. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, đúng quy định, thực sự là ngày hội tòng quân (theo Khoản 10, Điều 8, Chương II của Quy chế này).

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 theo Quyết định số 1510/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; sau mỗi đợt giao quân phải đề xuất tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm ở từng cấp sát với thực tế, nêu rõ nguyên nhân ưu điểm, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục để góp phần hoàn thành tốt công tác tuyển quân hàng năm; đồng thời đề nghị biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân. Phối hợp với các ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Điều 10. Công an tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Căn cứ chỉ tiêu được giao, làm tốt công tác phối hợp tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân hàng năm, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với cơ quan quân sự và các ban, ngành liên quan cùng cấp trong công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ (theo quy định tại Chương IV của Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về việc trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và Luật Cư trú hiện hành) nhằm mục đích không để sót thực lực nhất là khâu đăng ký năm công dân tuổi 17 và quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về việc đăng ký tạm vắng, chuyển khẩu; đặc biệt quan tâm số công dân còn hộ khẩu ở địa phương nhưng làm việc và ở địa phương khác, phải xác minh kỹ, có kết luận rõ ràng, nếu đủ điều kiện đưa vào danh sách gọi khám sức khỏe thi hành nghĩa vụ quân sự, không để mất nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đảm bảo công bằng và dân chủ; chịu trách nhiệm nghiên cứu, xem xét hồ sơ, tổ chức xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, gia đình và bản thân của những công dân đủ điều kiện nhập ngũ theo đúng quy định của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Công an (theo Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân và phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam và Khoản 4, Điều 8, Chương II của Quy chế này) không để lọt thanh niên vi phạm pháp luật, phẩm chất chính trị, đạo đức vào trong đơn vị quân đội và công an.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp, thống nhất với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân nhằm bảo đảm chỉ tiêu được giao; đồng thời tổ chức Lễ giao, nhận quân trong cùng một ngày để tạo thêm khí thế của ngày hội giao quân.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn địa điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân và các hoạt động trước, trong, sau Lễ giao, nhận quân; phối hợp với các ngành liên quan xử lý hành chính những công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật (theo Chương V của Quy chế này); phối hợp tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng theo quy định.

Điều 11. Sở Tài chính

- Hàng năm, Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách bố trí kinh phí chi thực hiện nhiệm vụ quân sự và công tác tuyển quân cho các cấp chính quyền địa phương như sau:

+ Cấp tỉnh: Chi xét nghiệm ma túy, HIV cho thanh niên trúng tuyển giao nguồn cho tỉnh (phúc tra sức khỏe cho thanh niên trúng tuyển nhập ngũ vào lực lượng vũ trang của tỉnh); chi thăm tặng quà, cho các đơn vị của Bộ, Quân khu nhận quân của tỉnh; các nhiệm vụ chi khác cho công tác tuyển quân theo quy định.

+ Cấp huyện: Chi công tác đăng ký đối với thanh niên đủ 17 tuổi trong năm (sơ tuyển ban đầu); chi công tác khám sức khỏe, xét nghiệm ma túy, HIV (khi thanh niên khám sức khỏe để nhập ngũ); chi tiền tàu xe đưa đón thanh niên trúng tuyển từ cấp xã lên cấp huyện; chi tiền ăn cho thanh niên ngày đầu nhập ngũ; chi thăm tặng quà cho chiến sỹ mới; nhiệm vụ chi khác bảo đảm công tác tuyển quân từ nguồn phân cấp ngân sách.

+ Cấp xã: Chi cho công tác tuyên truyền, động viên, thăm tặng quà thanh niên trúng tuyển, nhiệm vụ chi khác bảo đảm công tác tuyển quân theo quy định.

- Khi có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để điều chỉnh bổ sung (nếu có).

Điều 12. Sở Văn hóa và Thể thao

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình và truyền thống quân đội, quê hương cùng các văn bản pháp luật liên quan thực hiện Luật NVQS trước, trong những ngày khám tuyển và ngày giao nhận quân của tỉnh.

- Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện thực hiện trang trí băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính; địa điểm hội trại, giao lưu gặp mặt (nếu có) và trang trí tại Lễ giao nhận quân, đảm bảo trang trọng, tạo khí thế sôi động của ngày hội tòng quân của các địa phương.

Điều 13. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn Đài Truyền thanh, Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, các báo chí xuất bản (báo điện tử, báo mạng) trong tỉnh, thông tin cơ sở, hạ tầng, thông tin truyền thông tập trung tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong quá trình thực hiện quy trình tuyển quân.

- Chỉ đạo và hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự nhất là đối với công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên và gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện tập trung tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong quá trình thực hiện quy trình tuyển quân.

- Cử phóng viên ghi hình và đưa tin, tuyên truyền, gặp mặt, giao lưu và các hoạt động liên quan công tác tuyển quân tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Điều 14. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; các hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác y tế trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai công tác sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp huyện và phối hợp với Phòng Y tế các địa phương xây dựng kế hoạch hiệp đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; thành lập Hội đồng khám sức khỏe, Tổ kiểm tra sức khỏe sơ tuyển công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khám sức khỏe cho công dân sẵn sàng nhập ngũ theo đúng thời gian quy định; sẵn sàng hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khi có đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện (có phương án dự phòng khám bổ sung khi cần thiết) đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, kết luận chính xác theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện NVQS và các văn bản pháp luật liên quan. Phối hợp tổ chức kiểm tra việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại cấp huyện, đồng thời chỉ đạo phúc tra sức khỏe thanh niên trúng tuyển của các địa phương trước khi giao quân cho các đơn vị.

Điều 15. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

- Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật và góp ý những văn bản do Hội đồng nghĩa vụ quân sự soạn thảo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy và các ngành giải quyết những vướng mắc, khiếu nại của công dân trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Điều 16. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011; Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

- Triển khai các trường phổ thông trung học thực hiện tốt công tác tuyển quân, cung cấp danh sách nam học sinh đủ 17 tuổi trong năm (đăng ký nam công dân tuổi 17); chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo của các huyện, thị xã, thành phố thẩm định, xác minh trình độ văn hóa của công dân nhập ngũ (theo yêu cầu của Hội đồng NVQS cùng cấp) tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Điều 17. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương có kế hoạch chăm lo tốt chính sách đối với công dân nhập ngũ, chính sách hậu phương quân đội, tạo việc làm đối với quân nhân xuất ngũ, kịp thời giải quyết những trường hợp gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ và đang phục vụ tại ngũ gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp (xã, huyện) trong việc xét duyệt chính trị chính sách đối với những trường hợp thanh niên và gia đình thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện miễn, hoãn hoặc chưa gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, xem xét, kết luận và chịu trách nhiệm về lĩnh vực chính sách đối với thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Điều 18. Tỉnh đoàn Khánh Hòa

- Chủ trì, phối hợp cùng các ngành tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền Luật NVQS và trách nhiệm của thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Chỉ đạo cho huyện, thị, thành đoàn thực hiện tốt việc bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú vào Đảng, bảo đảm chỉ tiêu Đảng viên nhập ngũ; tổ chức nhiều lớp đối tượng đoàn, kết nạp những thanh niên ưu tú vào đoàn. Chủ trì phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động hội trại tòng quân, các hoạt động giao lưu gặp mặt truyền thống cho đoàn viên trước khi lên đường nhập ngũ, giao lưu giữa quân nhân xuất ngũ và thanh niên trúng tuyển chuẩn bị thi hành nghĩa vụ quân sự tạo khí thế sôi nổi trước và trong ngày hội tòng quân.

Điều 19. Hội Cựu chiến binh tỉnh

Chỉ đạo và hướng dẫn Hội Cựu Chiến binh huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, giáo dục về truyền thống quân đội, truyền thống của địa phương giúp củng cố thêm niềm tin và là nguồn động lực thúc đẩy thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Điều 20. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh), các cơ quan và đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị.

Điều 21. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, điều hành thực hiện công tác tuyển quân; hàng năm kiện toàn Hội đồng NVQS cùng cấp, chỉ đạo thực hiện các bước quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của pháp luật và thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng NVQS; phân công thành viên Hội đồng NVQS, cán bộ mỗi đồng chí chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo một số xã, phường, thị trấn và cùng với địa phương nơi được phân công chịu trách nhiệm về chất lượng, chỉ tiêu giao quân.

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự và các ban, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện tốt công tác tuyển quân; giao Ban Chỉ huy quân sự chủ trì, phối hợp với Công an cấp huyện và Trung tâm y tế tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển quân về Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi năm 2015), các nghị định, thông tư, hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, của Quân khu 5 và của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

- Hàng năm, chỉ đạo triển khai tổng điều tra hoặc phúc tra nắm chắc số lượng công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo luật định và công dân nam đủ 17 tuổi; thực hiện việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ phải được tiến hành chặt chẽ từ cấp thôn, cấp xã có sự phối hợp giữa các ban, ngành liên quan theo quy định tại Chương IV của Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về việc trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức nhằm mục đích không để sót thực lực; rà soát công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và số công dân đã di chuyển NVQS, số hiện đã hết thời gian đào tạo của khóa học.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyển quân tròn khâu, “Tuyển người nào, chắc người đó”, không đổi bù; bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của công dân chuẩn bị nhập ngũ chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan chức năng liên quan tham mưu đề xuất triển khai thực hiện các bước từ khi đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; sơ tuyển; xét tuyển tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, văn hóa gọi công dân nhập ngũ; hoàn chỉnh hồ sơ lý lịch nghĩa vụ quân sự đến khi bàn giao công dân nhập ngũ xong.

- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh quản lý sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đang học ở các trường, số đã tốt nghiệp ra trường hoặc thôi học tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

- Tổ chức chu đáo việc thực hiện tốt kế hoạch xét duyệt công khai tại địa phương, thực hiện chặt chẽ từ cơ sở, đúng Luật NVQS, bảo đảm công bằng, dân chủ và quản lý chắc nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ (lưu ý khi xét những trường hợp trong diện được miễn, hoãn gọi nhập ngũ phải chấp hành đúng luật định); đặc biệt những trường hợp đã điều khám từ 02 đến 03 lần nhưng bị loại về sức khỏe (có cùng một loại bệnh) thì không được đưa vào danh sách xét duyệt ở các cấp để tránh điều khám với số lượng nhiều nhưng chất lượng và tỷ lệ trúng khám thì thấp.

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức sơ tuyển sức khỏe tại cơ sở cho 100% số công dân sẵn sàng nhập ngũ trước khi lập danh sách điều khám theo chỉ tiêu làm cơ sở cho việc phát lệnh gọi nhập ngũ chính xác, công bằng, đúng luật.

- Chỉ đạo thành lập Hội đồng khám, đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm đúng, đủ thành phần; giao cho tổ chức, cá nhân tham gia khám sức khỏe NVQS chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị phục vụ khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định; tổ chức địa điểm khám phù hợp, phân công rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân tham gia xét duyệt, khám sức khỏe để bảo đảm chất lượng, kết luận chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

- Phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phù hợp với từng địa phương và theo đúng quy định: Gọi khám sức khỏe không quá 04 người trên 01 chỉ tiêu.

- Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, dự kiến tỷ lệ phát lệnh dự phòng cấp mình (phát lệnh gọi nhập ngũ dự phòng không quá 05% so với chỉ tiêu giao quân), chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ theo quy định của công dân được gọi nhập ngũ bàn giao đầy đủ cho đơn vị nhận quân (theo Khoản 8, Điều 8, Chương II của Quy chế này).

- Chỉ đạo Hội đồng khám chủ động phúc tra lại sức khỏe thanh niên trúng tuyển trước khi giao quân cho các đơn vị.

- Tổ chức niêm yết công khai danh sách công dân nhập ngũ (chính thức, dự phòng) và danh sách công dân trong diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố sau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đúng quy định của luật.

- Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, đúng quy định, thực sự là ngày hội tòng quân (theo Khoản 10, Điều 8, Chương II của Quy chế này).

- Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm ngay sau giao quân, đánh giá nguyên nhân, điểm mạnh, yếu, biểu dương những cá nhân, đơn vị tiêu biểu nhằm động viên tinh thần trong nhân dân về việc thực hiện Luật NVQS. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển quân theo đúng quy định của pháp luật và thông báo công khai rộng rãi để giáo dục, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chống các biểu hiện tiêu cực.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế này.

Điều 23. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có nội dung chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự) tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.