Quyết định 2434/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2020
Số hiệu: 2434/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Dân tộc, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2434/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỂM KÊ, SƯU TẦM, BẢO QUẢN, TRƯNG BÀY, TUYÊN TRUYỀN DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐIỂN HÌNH CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2017-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP , ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 05/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-TTg , ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2493/QĐ-TTg , ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kim kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017-2020;

Xét Tờ trình số 1639/TTr-SVHTT, ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về việc phê duyệt Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2020 với các nội dung chính như sau:

1. Tên Đề án: Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2020.

2. Chủ Đề án: Sở Văn hóa và Thể thao tnh Khánh Hòa.

3. Đối tượng và phạm vi triển khai thực hiện Đề án

3.1. Đối tượng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị trực tiếp thực hiện hoặc có liên quan đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

3.2. Phạm vi

Chủ yếu tập trung kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh có thời gian sinh sống lâu đi là Raglai, Êđê, T’rin tại 06 huyện, thị xã, thành phố là Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn.

4. Mục tiêu của Đán

4.1. Mục tiêu tổng quát

- Huy động nguồn lực toàn xã hội cùng tham gia gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của toàn xã hội, các chủ thể văn hóa và tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Có các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số Raglai, Êđê, T’rin trên địa bàn tỉnh để bảo vệ và phát huy các giá trị lâu dài và bền vững.

- Giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam; thu hút sự quan tâm, trải nghiệm của công chúng, du khách, nhất là thế hệ trẻ.

4.2. Mục tiêu cụ thể

- 70% cán bộ của Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tác nghiệp.

- Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trong trường học và môi trường xã hi nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Bảo tàng tỉnh sưu tầm bổ sung các tài liệu, hiện vật quý hiếm là di sản văn hóa truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số Raglai, Êđê, T’rin; bảo quản cấp thiết đối với các tài liệu, hiện vật quý hiếm.

- Hoàn thành việc lập tổng danh mục di sản văn hóa truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số Raglai, Êđê, T’rin trên địa bàn tỉnh.

- Thiết lập cơ sở dữ liệu di sản văn hóa truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số Raglai, Êđê, T’rin để thống nhất quản lý trên địa bàn tỉnh và quốc gia.

5. Nhiệm vụ trọng tâm của Đề án

- Xây dựng các giải pháp đồng bộ, khả thi nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Tiến hành kiểm kê theo 03 nhóm đối tượng: di vật, cổ vật; di tích; di sản văn hóa phi vật thể nhằm nhận diện, xác định giá trị bảo đảm các tiêu chí về tính truyền thống, điển hình của di sản văn hóa; triển khai các hoạt động sưu tầm và bảo quản theo quy trình khoa học.

- Đánh giá thực trạng trưng bày về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh tại bảo tàng tnh, làm căn cứ để tiến hành chnh lý, nâng cấp nhằm tăng cường tính hấp dẫn của nội dung trưng bày.

- Đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về hình thức giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Tập hợp, xử lý thông tin về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

6. Đề án gồm các Dự án thành phần

- Dự án 1: Nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân lực trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Dự án 2: Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh là Raglai, Êđê, T’rin.

- Dự án 3: Sưu tầm, bảo quản, trưng bày di sản văn hóa truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh là Raglai, Êđê, T’rin.

- Dự án 4: Giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Dự án 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

7. Thời gian thực hiện Đề án

Từ năm 2017 đến năm 2020.

8. Kinh phí thực hiện Đề án

- Nguồn kinh phí thực hiện Đề án bao gồm: Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án được giao trong dự toán ngân sách hàng năm cho UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, các Sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan; lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình mục tiêu phát triển văn hóa.

Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương chi cho các nhiệm vụ: Tập huấn nâng cao kỹ năng tác nghiệp; giới thiệu, quảng bá; xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số.

+ Ngân sách của tỉnh chi cho các nhiệm vụ: Kiểm kê, sưu tầm di vật, cổ vật quý hiếm; bảo quản cấp thiết và chỉnh lý, nâng cấp trưng bày về di sản văn hóa truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số là Raglai, Êđê, T’rin tại Bảo tàng tnh.

+ Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (đóng góp, hiến tặng...) để thực hiện các nhiệm vụ: Sưu tầm di vật, cổ vật quý hiếm; giới thiệu quảng bá về di sản văn hóa truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số Việt Nam liên địa bàn tỉnh là Raglai, Êđê, T’rin.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Đề án

1. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả của Đề án.

- Hàng năm căn cứ và nội dung của Đề án, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan xây dựng các dự án thành phần và dự toán chi tiết kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện các dự án thành phần, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Đề án; định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh.

2. Ban Dân tộc tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cân đối nguồn vốn, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế-xã hội để thực hiện Đ án.

4. Sở Tài chính: Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp để triển khai thực hiện Đề án.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự hiểu biết của xã hội về bảo tồn di sản văn hóa dân tộc; xây dựng các chương trình, chuyên mục về công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo ngành Giáo dục có hình thức tuyên truyền phù hợp trong nhà trường các nội dung của Đề án

7. Sở Khoa học và Công nghệ: Bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học thực hiện một số nội dung Đề án theo quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ hàng năm.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo các ban, ngành, địa phương liên quan tuyên truyền về công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

9. Các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp:

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Hội viên tham gia công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội nghề nghiệp khác tham gia vào các hoạt động phù hợp của Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ VHTT&DL (báo cáo);
- TTTU, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh;
- Liên đoàn Lao động t
nh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ t
nh;
- Hội Văn học Nghệ thuật t
nh;
- Hội Nhà báo t
nh;
- Báo Khánh Hòa, Đài PTTH Khánh Hòa;
- Công báo tỉnh,
Cổng TTĐT tnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HV, HPN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài