Quyết định 24/2017/QĐ-UBND quy định phân cấp thực hiện công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 24/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 01/09/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2017/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1147/TTr-SXD ngày 20 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định phân cấp thực hiện công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với người quyết định đầu tư, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì tổ chức thẩm định:

a) Thiết kế cơ sở (trừ phần thiết kế công nghệ) công trình sử dụng vốn khác về các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 đối với dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng cp II, cp III được xây dựng trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

b) Thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ) công trình sử dụng vốn khác về các nội dung quy định tại điểm c và điểm d khoản 4 Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng cp II, cp III được xây dựng trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý (trừ các dự án quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP).

c) Thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) công trình sử dụng vốn khác đối với công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng cp II, cp III (trừ phần thiết kế công nghệ) được xây dựng trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý (trừ các công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP).

2. Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thẩm định:

a) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước về các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư hoặc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

b) Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách về các nội dung quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e khoản 4 Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư hoặc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Ngoài việc phải tuân thủ theo Quyết định này, các đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định này phải thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời về Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 5. Hiệu lc thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- C
ác bộ: GTVT, CT, NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- UBMTTQ t
nh;
- VPUB tỉnh: CVP và các PCVP;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD(Khương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn