Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Kế hoạch 37-KH/TW thực hiện Kết luận 10-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”
Số hiệu: 234/KH-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 29 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 37-KH/TU NGÀY 28/6/2017 CỦA TỈNH ỦY TIỀN GIANG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 10-KL/TW NGÀY 26/12/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 KHÓA X “VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ”

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28/6/2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (sau đây viết tắt là Kết luận số 10-KL/TW), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW theo Kế hoạch số 37/KH-TU của Tỉnh ủy nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, đánh giá đúng kết quả đã đạt được để tiếp tục phát huy; kiên quyết khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế ở từng ngành, từng cấp, tập trung hướng tới mục tiêu ngăn chặn có hiệu quả, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện phải đồng bộ với những nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp; tránh cách làm hình thức, qua loa, đại khái.

2. Yêu cầu

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai, kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp ủy, cơ quan quản lý cấp trên về kết quả triển khai và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong phạm vi trách nhiệm được giao.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Thường xuyên xây dựng và rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định của mỗi đơn vị, ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Kết hợp chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với việc triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai quán triệt Kết luận số 10-KL/TW theo chỉ đạo tại Kế hoạch 37-KH/TU của Tỉnh ủy gắn với các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo các kế hoạch đã chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; chú trọng hình thức tuyên truyền thiết thực cụ thể, dễ hiểu, dễ nhận thức và thực hiện phù hợp với từng ngành, từng cấp; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng; quan tâm chỉ đạo, phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đưa kiến thức phòng, chống tham nhũng vào các cơ sở giáo dục đào tạo.

2. Khắc phục những mặt còn hạn chế; tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với một số nội dung chủ yếu như sau:

a) Công khai, minh bạch đầy đủ rõ ràng các nội dung hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở từng lĩnh vực theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan.

b) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch trong đầu tư công, mua sắm công; từ khâu chuẩn bị đầu tư, lập kế hoạch mua sắm, nhất là mua sắm tập trung theo quy định, quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện, hạn chế đến mức thấp nhất những sơ hở thiếu sót dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

c) Công khai, minh bạch, quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu chi tài chính ở từng cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị có nguồn thu lớn, thực hiện đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, định mức, tiêu chuẩn đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được biết, được bàn và kiểm tra việc thực hiện; đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu và mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

d) Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động phân công, kỹ luật, chính sách cán bộ phải đảm bảo được công khai, minh bạch và thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ theo quy định. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác nhất là các chức danh, vị trí công việc nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng nhiều hình thức đối với cán bộ, công chức được phân công thực thi nhiệm vụ, nhất là ở các lĩnh vực, công việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp; kịp thời phát hiện ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

đ) Công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng, kiểm soát chặt chẽ tài nguyên để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, chống thất thoát, nhất là về đất đai, khoáng sản; chú ý đất công, đất sạch, đất phục vụ các dự án đầu tư, tài nguyên phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội.

e) Chấn chỉnh công tác kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập về nội dung kê khai, công khai, trách cách làm mang tính hình thức không phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện kê khai minh bạch tài sản và thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai trong đơn vị mình, chỉ đạo việc kê khai và công khai; phân công cán bộ lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các bản kê khai; thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình và kiểm tra xác minh đối với tài sản không minh bạch theo quy định của pháp luật (nếu có).

g) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành các văn bản theo quy định của Nhà nước theo thẩm quyền hoặc tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành thể chế thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trước nhất là các văn bản quản lý, các quy định nội bộ ngành, cơ quan, đơn vị; các thủ tục hành chính phải chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và hoạt động của ngành không để sơ hở, sai sót; thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, nhất là việc giải quyết các thủ tục liên quan đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng “nhũng nhiễu vì vụ lợi” trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời ngăn chặn, xử lý tham nhũng, lãng phí, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc đơn thư, phản ánh, tố cáo có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tổ chức, cá nhân phải thanh tra, kiểm tra xác minh làm rõ và kiên quyết xử lý; không xử lý hành chính đối với nội dung sai phạm pháp luật về hình sự; chú ý thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao với việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan tổ chức, đơn vị.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác sau thanh tra, các sai phạm đã được kết luận phải được tổ chức thực hiện đầy đủ nghiêm túc; tài sản nhà nước bị thất thoát do sai phạm phải được thu hồi đầy đủ; chú trọng áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi tài sản từ tham nhũng mà có.

4. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đã được phát hiện; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có chức năng trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng, không để vụ việc tồn động kéo dài, nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm.

Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh nhất là các đơn có liên quan đến tham nhũng phải được tập trung kết luận giải quyết; các thông tin (cả đơn nặc danh) liên quan đến cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý được xem như nguồn thông tin cần được xác minh làm rõ.

5. Rà soát sửa đổi, bổ sung các tiêu chí thi đua ở các ngành, các cấp nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phòng, chống tham nhũng; tiêu chí thi đua phải theo yêu cầu, nội dung thực hiện Bộ chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh của Thanh tra Chính phủ; xem việc thực hiện các tiêu chí thi đua là một bộ phận trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong tỉnh.

6. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sắp xếp biên chế, bố trí nhân sự có trình độ kiến thức và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng cần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phương tiện làm việc, chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, liêm chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ.

7. Phát huy vai trò Mặt trận, các đoàn thể tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng; phát hiện, kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tạo cơ chế và điều kiện để Hiệp hội các doanh nghiệp tích cực tham gia đề xuất bổ sung các cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, tập hợp cung cấp thông tin để phản ánh cho các cơ quan chức năng về hành vi tham nhũng liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng xây dựng Quy chế phối hợp cụ thể với Mặt trận, các đoàn thể và Hiệp hội doanh nghiệp để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể, các đơn vị trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ kế hoạch này, tình hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị mình và hướng dẫn của ngành cấp trên xây dựng kế hoạch hoặc chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28/6/2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang thực hiện nội dung Kết luận số 10-KL/TW với các nội dung cụ thể đã được nêu tại Phần II của Kế hoạch này.

2. Các sở, ngành sau căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì hướng dẫn triển khai, định kỳ kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện. Nội dung và tần suất kiểm tra thực hiện theo yêu cầu của Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh do Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, như sau:

a) Thanh tra tỉnh

- Triển khai, hướng dẫn việc thực hiện nội dung, yêu cầu của Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh do Thanh tra Chính phủ ban hành. Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Tổ chuyên gia thực hiện công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh khi Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư và hướng dẫn việc thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn tỉnh; định kỳ hàng năm tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để đánh giá kết quả, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.

- Chủ trì xây dựng Quy chế với Mặt trận và các đoàn thể, với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về nội dung và biện pháp phối hợp cụ thể trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

- Hướng dẫn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các tiêu chí thi đua về công tác phòng, chống tham nhũng ở các sở, ban, ngành tỉnh và cấp huyện.

b) Sở Tư pháp

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế các văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo quy định.

- Biên soạn tài liệu, chủ trì, phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chức năng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh các quy định của pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng; đánh giá kết quả, tiếp tục thực hiện cuộc thi tìm hiểu hiến pháp và pháp luật theo Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh, trong đó có nội dung về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện việc triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành hàng năm.

c) Sở Nội vụ

- Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cải cách hành chính; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn tiêu chí thi đua thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở các sở, ban, ngành tỉnh và cấp huyện.

d) Sở Tài chính

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước; rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, mua sắm tài sản công. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện thu chi tài chính; việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Hướng dẫn, thực hiện công khai trong lĩnh vực tài chính - ngân sách theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai và sơ kết việc thực hiện đưa kiến thức phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ cấp trung học phổ thông trở lên theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

e) Sở Thông tin và Truyền thông

- Định hướng cho hệ thống phát thanh, truyền thanh trên địa bàn tỉnh dành thời lượng nhất định phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra và thông tin để người dân và doanh nghiệp biết phối hợp thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật bộ thủ tục hành chính mới được công bố, gỡ bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, hết hiệu lực trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

g) Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ấp Bắc:

Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên sóng phát thanh, truyền hình và trên báo với nội dung, hình thức và thời lượng thích hợp, đồng thời phối hợp với các cơ quan có chức năng liên quan thu thập thông tin, đăng các tin, bài, các vụ việc tham nhũng được phát hiện và xử lý; những cơ quan và cá nhân làm tốt, điển hình trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai kế hoạch này, góp phần thực hiện có hiệu quả pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Chống tham nhũng - TTCP;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Các đơn vị được nêu tại phần III;
- VPUB: các PVP, P. NC;
- Lưu: VT, NC(S).

CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng