Quyết định 2323/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Số hiệu: 2323/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Chí Giang
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2323/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG PHÍA NAM ĐÔ THỊ VĨNH PHÚC, TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ban hành ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND , ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt QHXD vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ văn bản số 117/HĐND-KTNS ngày 16/6/2016 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; văn bản số 4278/UBND-CN1 ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh QHXD vùng tỉnh, QHXD vùng phía nam đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; văn bản số 4016/UBND-CN3 ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh giảm KCN Vĩnh Thịnh ra ngoài danh mục phát triển KCN đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 952/TTr-SXD-QHKT ngày 7/7/2016 ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, gồm những nội dung sau:

1. Tên đồ án

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Lý do, mục tiêu, nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trên nguyên tắc không làm thay đổi phạm vi, quy mô và tính chất quy hoạch vùng đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh phê duyệt. Chỉ điều chỉnh cục bộ và bổ sung tính chất, vị trí làm căn cứ quản lý và triển khai đầu tư xây dựng một số khu chức năng công nghiệp, du lịch, dịch vụ và một số đoạn giao thông với lý do:

- Theo Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 yêu cầu mật độ xây dựng tại bãi sông Hồng (khu vực ngoài đê tả sông Hồng) không vượt quá 5%. Do vậy cần rà soát và điều chỉnh tính chất quy hoạch KCN Vĩnh Thịnh thành chức năng du lịch cho phù hợp mật độ xây dựng và đảm bảo khả năng thoát lũ.

- Rà soát một số nội dung quy hoạch các khu vực phát triển công nghiệp, du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp định hướng phát triển tỉnh Vĩnh Phúc theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016.

- Rà soát, cập nhật chính xác vị trí các khu công nghiệp và hướng tuyến các đoạn đường của vùng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở đã được xác định cụ thể tại các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

3. Nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

3.1. Tổ chức không gian các vùng và cơ sở sản xuất.

- Điều chỉnh loại bỏ quy hoạch khu công nghiệp Vĩnh Thịnh (270ha) và bổ sung khu vực phát triển du lịch sinh thái tại xã Vĩnh Thịnh, xã An Tường (quy mô khoảng 250ha);

- Điều chỉnh một phần diện tích phát triển công nghiệp dọc hai bên đường Hợp Thịnh – Đạo Tú thành đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao (quy mô khoảng 65ha).

3.2. Hệ thống giao thông

- Tuyến đường Vĩnh Yên – Phú Xuyên: Điều chỉnh đoạn tuyến đoạn từ đê tả Sông Hồng đến đường Vành đai 4 vùng tỉnh.

- Đường vành đai 4 vùng tỉnh (đường chuỗi công nghiệp – dịch vụ Bình Xuyên – Yên Lạc – Vĩnh Tường): Điều chỉnh đoạn tuyến phía nam hồ Sáu Vó;

- Bổ sung tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 2C đi Đường vành đai 4 vùng tỉnh.

- Bổ sung tuyến đường kết nối từ cầu cạn Vĩnh Thịnh (Quốc lộ 2C) đi các xã ngoài đê tả sông Hồng.

3.3. Các nội dung quy hoạch khác giữ nguyên theo quy hoạch Quy hoạch xây dựng vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 22/8/2014.

Chi tiết tại hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch đã được Sở Xây dựng thẩm định,

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn lập quy hoạch và các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

2. Trong quá trình quản lý lập các QHCT tỷ lệ 1/500, dự án đầu tư xây dựng trong khu vực quy hoạch vùng, Sở Xây dựng giám sát các đơn vị lập quy hoạch, dự án đầu tư phải tuân thủ theo điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt tại quyết định này và chịu vùng được duyệt.

3. Giao UBND các huyện: Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường có trách nhiệm quản lý ngay quỹ đất và việc đầu tư xây dựng trên địa bàn quản lý của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND: UBND các huyện: Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường; Đơn vị tư vấn lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang