Quyết định 22/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 44/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành
Số hiệu: 22/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 22/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2009/QĐ-UBND NGÀY 11/8/2009 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên - Môi trường và đề xuất tại văn bản số 198/SNV-TCCC ngày 16/5/2012 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2:

“3. Về công tác pháp chế:

a) Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành.

b) Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác bồi thường nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của sở.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3, Điều 3:

“2. Các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của sở:

- Văn phòng sở;

- Thanh tra sở;

- Chi cục Bảo vệ môi trường;

- Chi cục Quản lý đất đai;

- Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn;

- Phòng Tài nguyên khoáng sản;

- Phòng Pháp chế.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở:

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh;

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường;

- Trung tâm Quan trắc và dịch vụ kỹ thuật môi trường;

- Trung tâm Dịch vụ tư vấn nhà đất;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ TNMT;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;   
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, Tuan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên