Quyết định 2155/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2155/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2155/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tgiúp việc Ban Chđạo phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 87/TTr-CAT-PV11 ngày 17/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VPCP;
- BCA; Bộ Y tế; Bộ LĐTB&XH;
- TU, HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- V28, C42-TCCS-BCA;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.NC, VX;
- Lưu: VT, NC (QĐ44).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, chế độ công tác, cơ chế điều hành và điều kiện đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Quy chế này áp dụng đối với Trưng ban, các Phó trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tutập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của các thành viên; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế này.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và sự phân công của Trưởng ban; được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để thực hiện nhiệm vụ.

3. Đảm bảo yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chđạo triển khai, thực hiện các công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đng, Nhà nước, của Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan ở Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Tnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Theo dõi, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả và đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ Tổ giúp việc

1. Nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo hoạch định những vấn đề có tính chiến lược để chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổng hợp, đề xuất khen thưởng tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ các phiên họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

4. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối phối hợp trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các Bộ, ngành Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Giúp Phó Trưởng Ban thường trực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch dự trù, phân bổ, sử dụng, bổ sung, điều chỉnh kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng hợp đồng trách nhiệm đã ký kết giữa Ban Thường trực với các đơn vị, địa phương và các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; thẩm định, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phê duyệt hỗ trợ kinh phí từ các nguồn cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham mưu quyết toán các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban và các Phó Trưởng ban giao.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tich UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tnh ủy, UBND tỉnh về kết quhoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chđạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; đề xuất UBND tỉnh khen thưng, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Triệu tập, điều hành các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chđạo.

4. Trong trường hợp cần thiết, ủy quyền cho Phó trưởng Ban Chđạo giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình.

Điều 6. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo: thay mặt Trưng Ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc của Ban Chđạo khi được Trưởng Ban Chđạo ủy quyền hoặc đi vắng.

Điều 7. Trách nhiệm của Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chđạo, quản lý, điều hành hoạt động của Ban Chđạo theo chương trình, kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Thay mặt Ban Chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

2. Cùng các thành viên Ban Chđạo thuộc Công an tỉnh tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán, phân bổ các nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khen thưng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nguồn kinh phí UBND tỉnh cấp, mức thường không quá 5.000.000 đồng/01 tập thể, không quá 2.000.000 đồng/01 cá nhân.

4. Thay mặt Trưng Ban Chỉ đạo điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban Thường trực và thực hiện các công việc khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 8. Trách nhiệm của Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng, chống tội phạm - Phó trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

2. Giúp Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo tổ chức triển khai, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

Điều 9. Trách nhiệm của Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Phó trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

2. Giúp Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

Điều 10. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Phó trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

2. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng chương trình công tác dài hạn và kế hoạch cụ thể hằng năm về công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện. Chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã phối hợp với các ngành chức năng liên quan rà soát, lập hồ sơ người nghiện ma túy để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cùng cấp đưa các đối tượng cai nghin bắt buộc vào Cơ sở cai nghiện ma túy theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

4. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong việc quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và số đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng, tại các Cơ sở cai nghiện ma túy trở về hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết việc làm, ổn định cuc sống, giảm tỷ lệ tái nghiện và vi phạm pháp luật.

5. Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em; tổ chức hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị mua bán từ nước ngoài trở về hòa nhập cộng đồng, n định cuộc sống.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

Điều 11. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưng Ban Chỉ đạo chđạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên tịch đã ký kết phối hợp giữa các ngành, đoàn thtrong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo ANTT; công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa các loại đối tượng vi phạm tại cộng đồng dân cư; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh”.

3. Thực hiện các công việc khác do Trưng ban, Phó Trưng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

Điều 12. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế - Phó trưởng Ban chỉ đạo.

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chđạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

2. Tham mưu chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS; chương trình điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; chương trình hỗ trợ cắt cơn trong cai nghiện tại cộng đồng; công tác phối hợp lập hồ sơ người nghiện.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

Điều 13. Trách nhiệm của thành viên Văn phòng UBND tỉnh

1. Tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều phối, lồng ghép, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa các thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Tham gia góp ý, kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định các văn bản dự thảo của Ban Chỉ đạo, các tài liệu phục vụ sơ, tổng kết, triển khai công tác, các báo cáo, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

3. Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 14. Trách nhiệm của thành viên Sở Tư pháp

1. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan rà soát, tổ chức nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành, đề xuất bổ sung, sửa đổi những vấn đề liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

2. Phối hợp vơi các ngành liên quan thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp; củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 15. Trách nhiệm của thành viên Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì phối hợp các ngành chức năng chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, kết quả phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng, gương người tốt, việc tốt... nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Phối hợp tuyên truyền bài trừ các loại văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực, độc hại... Chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về báo chí, xuất bản có liên quan tới công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 16. Trách nhiệm của thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì tham mưu các dự án đầu tư trên địa bàn gắn với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp Sở Tài chính, Công an tỉnh tham mưu nguồn kinh phí ngân sách hàng năm thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 17. Trách nhiệm của thành viên Sở Tài chính

1. Phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Phối hợp Công an tnh thường xuyên đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn, quản lý Quỹ phòng, chống tội phạm.

3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh và huy động các nguồn lực khác đảm bảo cho công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 18. Trách nhiệm của thành viên Sở Nội vụ

1. Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về việc xem xét, quyết định khen thưng định kỳ hoặc đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Ban Chđạo được phân công để làm cơ sở đánh giá, nhận xét cán bộ hàng năm.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 19. Trách nhiệm của thành viên Sở Ngoại vụ

1. Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Đng thời, phối hợp với các cơ quan tư pháp tnh thực hiện các trình tự, thủ tục pháp lý liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 20. Trách nhiệm của thành viên Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì phối hợp các ngành chức năng thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các trường học. Tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, bảo vệ ANTT trong khu vực nhà trường.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 21. Trách nhiệm của thành viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành, các cấp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Xác định nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội là tiêu chí quan trọng trong việc bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, ấp, khu phố văn hóa (khu dân cư văn hóa) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

2. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành liên quan xây dựng chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (như karaoke, vũ trường, massage, lưu trú du lịch, lữ hành, di tích...),

3. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở, điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch không để sơ hở, phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 22. Trách nhiệm của thành viên Sở Công Thương

1. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế thực hiện công tác quản lý và kiểm soát tiền chất ma túy, không để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm. Phối hợp thực hiện công tác quản lý thị trường chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật khác.

2. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc đăng ký hành nghề, hợp đồng lao động, rà soát các điều kiện kinh doanh để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 23. Trách nhiệm của thành viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1. Thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Kế hoạch phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

2. Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên rà soát, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang trôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu, chỉ đạo quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong quân đội và số đã trang bị cho các ngành, cơ quan, đơn vị ngoài quân đội.

3. Chỉ đạo các lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý và dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 24. Trách nhiệm thành viên Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

1. Thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Kế hoạch phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

2. Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu vực biên giới; vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý biên giới...

3. Kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng Hải Quan, Công an tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên tuyến biên giới; tham mưu, thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm với các tnh thuộc vương quốc Campuchia có chung đường biên giới với Bình Phước.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng ban, Phó trưng Ban Chđạo giao.

Điều 25. Trách nhiệm thành viên Cục Hải quan tỉnh

1. Phối hợp với Công an tnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục Hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

2. Phối hợp các ban, ngành chức năng liên quan để cùng qun lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh tại địa bàn do lực lượng Hải quan tnh quản lý nhm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, bắt giữ và xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 26. Trách nhiệm của Thành viên Sở Xây dựng

1. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành xây dựng,

2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tập trung vào các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao.

3. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thuộc ngành mình quản lý; trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Điều 27. Trách nhiệm của thành viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng tổ chức hướng dẫn, kiểm tra xóa bỏ triệt để việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo điều kiện cho người phạm tội, người lầm lỗi có điều kiện tiếp cận, tái hòa nhập cộng đồng.

2. Chỉ đạo Chi cục kiểm lâm phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng; phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 28. Trách nhiệm của Thành viên Sở Khoa học và Công nghệ

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành mình.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để chế tạo thiết bị, xây dựng giải pháp, hệ thống phòng, chng tội phạm sử dụng công nghệ cao.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 29. Trách nhiệm của thành viên Sở Giao thông vận tải

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

2. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động, tập trung trên các tuyến đường quốc lộ, tăng cường hiệu quả các hoạt động thanh tra giao thông vận tải gắn với kiểm soát phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để phạm tội.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 30. Trách nhiệm của thành viên Sở Tài nguyên Môi trường

1. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác khoáng sản, cát sỏi... trái phép.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 31. Trách nhiệm của thành viên Ban Dân tộc

1. Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các mô hình nòng cốt về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng ban, Phó trưng Ban Chđạo giao.

Điều 32. Trách nhiệm của thành viên Thanh tra tỉnh

1. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành Thanh tra,

2. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường thực hiện công tác thanh tra để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để từ đó có những kiến nghị phù hợp đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 33. Trách nhiệm của Thành viên Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành ngân hàng.

2. Thường xuyên nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; rà soát đề xuất khắc phục triệt để các lỗ hổng, sơ hở trong cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng và vấn đề “sở hữu chéo”.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng ban, Phó trưng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 34. Trách nhiệm của Thành viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về công tác phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho các cơ quan báo chí của tnh; Ban tuyên giáo các huyện, thị xã và các Đảng ủy trực thuộc tnh.

2. Lồng ghép nội dung tình hình và kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào nội dung điều tra dư luận xã hội định kỳ của Ban (02 đợt/năm); trên cơ sở đó, có đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện và công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 35. Trách nhiệm của Thành viên Ban Nội chính Tỉnh ủy

1. Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thuộc khi Nội chính và nhân dân.

2. Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

3. Theo dõi, chỉ đạo đôn đốc giải quyết các vụ án phức tạp, các vụ án tồn đọng kéo dài, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án tham nhũng.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 36. Trách nhiệm của Thành viên Ban Dân vận Tỉnh ủy

1. Phối hợp với hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Trung ương và địa phương về công tác dân vận trong phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Thường xuyên theo dõi, tổng kết kinh nghiệm về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, góp phần nâng cao hiệu công tác dân vận trong phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 37. Trách nhiệm của thành viên Tỉnh đoàn

1. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên tuyền phòng, chống tội phạm trong thanh, thiếu niên, đoàn viên gắn với triển khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên ngành giữa Trung ương Đoàn thanh niên và các ngành, đoàn thể phối hợp về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên, học sinh...

2. Phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành chức năng tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh, thiếu niên phạm tội và vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế trong đoàn viên.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng ban, Phó trưng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 38. Trách nhiệm của thành viên Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

1. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên tuyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với triển khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch giữa Hội Liên hiệp phụ nữ và các ngành, đoàn thể phối hợp về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho hội viên phụ nữ và con, em trong gia đình.

2. Phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành chức năng tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm hại, mua bán phụ nữ, trẻ em; làm tt công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phụ nữ phạm tội và vi phạm pháp luật, phụ nữ là nạn nhân bị mua bán người hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế trong hội viên.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng ban, Phó trưng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 39. Trách nhiệm của thành viên Hội Cựu chiến binh tỉnh

1. Phát động hội viên phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong nhân dân mà trước hết là giáo dục con em mình ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giữ gìn ANTT; triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh và Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT trong giai đoạn hiện nay.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 40. Trách nhiệm của thành viên Hội Nông dân tỉnh

1. Chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phối hợp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm, tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật trong hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở gắn với thực hiện có hiệu quả 03 phong trào thi đua: phong trào sản xuất, kinh doanh gii, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưng Ban Chđạo giao.

Điều 41. Trách nhiệm của thành viên Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, công chức, viên chức và người lao động về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành và các tổ chức đoàn thể liên quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 42. Trách nhiệm của thành viên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước

1. Quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên về quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường chỉ đạo đội ngũ cán bộ, phóng viên có những tác phẩm báo chí có giá trị thực tiễn, phát hiện các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tầng lớp nhân dân ở địa bàn dân cư về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Quan tâm dành thời lượng và thời gian phát sóng, đưa tin, bài, hình ảnh, phóng sự tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy phù hợp các kênh sóng phát thanh, truyền hình các ấn phẩm báo chí.

2. Phối hợp cấp ủy chính quyền các địa phương kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh khắc phục những sơ sở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về ANTT và kiến nghị các ngành chức năng kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 43. Trách nhiệm của thành viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

1. Đẩy mạnh công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp nhằm phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo đúng pháp luật. Thực hiện tốt công tác kiểm sát giam, giữ đảm bảo đúng quy định.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 44. Trách nhiệm của thành viên Tòa án nhân dân tỉnh

1. Đẩy nhanh tiến độ xét xử các loại án, nhất là các vụ án hình sự mà dư luận quan tâm, đảm bảo xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

2. Phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường xét xử lưu động để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa.

3. Chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và phối hợp các ngành chức năng thực hiện tốt công tác giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân, nhất là việc đưa vào Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng, Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 45. Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn huyện, thị xã

1. Thị xã Đồng Xoài: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

2. Huyện Đồng Phú: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Tổng Biên tập Báo Bình Phước.

3. Huyện Bù Đăng: Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác PCTP và Trưởng Ban dân tộc.

4. Thị xã Phước Long: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tnh.

5. Huyện Bù Gia Mập: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Bí thư Tỉnh đoàn.

6. Huyện Bù Đốp: Chỉ huy trưng Bộ Chỉ huy Quân sự tnh và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

7. Huyện Lộc Ninh: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh và Cục Trưởng Cc Hi Quan tỉnh.

8. Thị xã Bình Long: Giám đốc Sở Tư pháp và Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tnh.

9. Huyện Hớn Qun: Viện trưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Công Thương.

10. Huyện Chơn Thành: Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tnh và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

11. Huyện Phú Riềng: Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương III

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

Điều 46. Chế độ họp và thông tin báo cáo

1. Định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm Ban Chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết đđánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo và xác định nhiệm vụ công tác cho thời gian tiếp theo.

Khi có yêu cầu hoặc khi cần chỉ đạo theo từng chuyên đề, Trưng ban quyết định họp đột xuất; trường hợp Trưng ban vắng mặt sẽ ủy quyền cho 01 Phó Trưởng ban chủ trì cuộc họp.

2. Trên cơ sở nội dung kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các Sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả; định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoặc về các nội dung công tác khác được Ban Chỉ đạo phân công, gửi Trưởng ban và Thường trực Ban Chỉ đạo (Phòng PV11 và PV28 Công an tỉnh) ngoài các báo cáo đột xuất. Thời gian gửi báo cáo cụ thể như sau:

a) Báo cáo Quý I: gửi trước ngày 20/3 hằng năm;

b) Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20/5 hằng năm;

c) Báo cáo Quý III: gửi trước ngày 20/9 hằng năm;

d) Báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 20/11 hằng năm.

3. Ban Thường trực có trách nhiệm tập hợp số liệu của các thành viên đtham mưu xây dựng báo cáo chung của Ban Chỉ đạo báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 47. Chế độ sử dụng con dấu

Trong quá trình hoạt động, Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình.

Điều 48. Công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, tự kiểm tra, nắm tình hình, kết quả việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại đơn vị mình và tại địa bàn được phân công phụ trách.

2. Hàng năm, căn cứ vào chương trình công tác và yêu cầu thực tiễn tình hình, Ban Chỉ đạo sẽ thành lập đoàn kiểm tra (gồm một số thành viên của Ban Chỉ đạo và Ban thường trực) tiến hành kiểm tra định kỳ và theo chuyên đề các mặt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tại các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 49. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí UBND tỉnh cấp hàng năm và một số nguồn kinh phí khác của đơn vị, địa phương. Việc quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo chế độ tài chính, kế toán và quy định của pháp luật. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí gửi Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tng hp.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tgiúp việc được hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên từ kinh phí được cấp hỗ trợ hàng năm cho các cơ quan, đơn vị mình công tác hoặc từ nguồn hỗ trợ khác.

Riêng thành viên thường trực Ban Chđạo và bộ phận trực tiếp tham mưu giúp việc cho Ban chđạo được hỗ trợ từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo (mức hỗ trợ căn cứ vào lượng kinh phí phân bhàng năm nhưng không quá 500.000 đồng/người/tháng).

Điều 50. Khen thưởng, kỷ luật

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nội dung Quy chế này, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì được xem xét khen thưởng; nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và của ngành quản lý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 51. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc cho các cấp, các ngành theo ngành dọc phụ trách.

2. UBND các huyện, thị xã trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tnh và tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương mình.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ttrưởng T giúp việc báo cáo, đề xuất kịp thời với Trưởng Ban Chđạo để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.