Quyết định 2088/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 2088/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2088/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG XANH TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tnh về việc thành lập Ban Điều phối dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Hà Tĩnh” và dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh” (SRDP-IWMC); Quyết định s 3198/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 26/7/2013;

Căn cứ Văn bản số 58/BQLDAGGSF-CV ngày 23/6/2016 của Ban quản lý dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưng xanh (GGSF) về Dự thảo Kế hoạch hành động tăng trưng xanh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị ca Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh tại Tờ trình số 85/TTr-PCU ngày 27/6/2016; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 427/BC-SKHĐT ngày 06/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020.

(Chi tiết có Kế hoạch kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Giao các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KH và ĐT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH1
- Gửi Văn bản giấy và Điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn