Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017
Số hiệu: 2034/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2034/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Công văn số 2886/TTCP-KHTCTH ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 85/TTr-TT ngày 15 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Cà Mau (kèm theo Kế hoạch số 15/KH-TT ngày 15 tháng 11 năm 2016 và Phụ lục Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 đạt chất lượng, hiệu quả, đúng luật định. Thường xuyên và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc đến Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục 3 Thanh tra Chính phủ;
- TT Tnh ủy, HĐND tỉnh;
- NC(A);
- Lưu: VT, Ktr55/11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Văn Bi

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2017

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Công văn số 2886/TTCP-KHTCTH ngày 31/10/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ, về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cà Mau;

Theo yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2017, Thanh tra tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về Thanh tra, đồng thời tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Hoạt động thanh tra vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là đối với các vụ việc vi phạm pháp luật đã chuyển cơ quan điều tra để khởi tố vụ án hình sự.

2. Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp, phát sinh mới, hạn chế mức thấp nhất khiếu nại nhiều người, vượt cấp.

3. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng. Tập trung tuyên truyền, phbiến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thực hiện có hiệu quả mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

4. Làm tốt thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chng tham nhũng và thực hiện công tác quản lý nhà nước vcác lĩnh vực này.

Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác thanh tra

- Thanh tra tỉnh chủ trì phối hp với Thanh tra các sở, ngành tỉnh thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước và thực hiện các quy định của pháp luật trên một số lĩnh vực như: môi trường; đất đai (trong đó có công tác quản lý, sử dụng đất lâm trường); quy hoạch, phát triển đô thị; y tế; giáo dục đào tạo.

- Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà của sở, ban, ngành tỉnh (tập trung vào các chức năng chính, nhiệm vụ quan trọng)

- Thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật của các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên một số lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, ngân sách; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội tại địa phương.

Cụ thể nội dung và đối tượng thanh tra năm 2017 như sau:

1.1. Thanh tra hành chính:

(1). Thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ

- Nội dung thanh tra: Thanh tra việc thực hiện pháp luật trên lĩnh vực quản lý tài chính

- Đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Không

- Thời gian thực hiện: Triển khai trong Quí I năm 2017

(2). Thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển

- Nội dung thanh tra: Thanh tra việc thực hiện pháp luật trên lĩnh vực quản lý tài chính

- Đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Cục Thuế

- Thi gian thực hiện: Triển khai trong Quí I năm 2017

(3). Thanh tra tại UBND huyện Cái Nước

- Nội dung thanh tra: Thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

- Đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thời gian thực hiện: Triển khai trong Quí I năm 2017

(4). Thanh tra tại UBND huyện Phú Tân

- Nội dung thanh tra: Thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trên lĩnh vực quản lý ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng

- Đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thời gian thực hiện: Triển khai trong Quí II năm 2017

(5). Thanh tra tại Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Nội dung Thanh tra: Thanh tra công tác qun lý nhà nước và thực hiện pháp luật trên lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng

- Đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thời gian thực hiện: Triển khai trong Quí II năm 2017

1.2. Thanh tra trách nhiệm:

(1). Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND Huyện Trần Văn Thời.

2). Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Y tế.

(3). Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND huyện Thới Bình.

Thời gian thực hiện: triển khai trong Quí III năm 2017

1.3. Thanh tra phòng, chng tham nhũng:

(1). Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chống tham nhũng đối với chức năng, nhiệm vụ được giao.

(2). Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chống tham nhũng đối với công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và chức năng, nhiệm vụ khác được giao.

2. Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chỉ thị s35 -CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, t cáo; và chỉ đạo của Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh.

- Hoàn thành 100% các vụ việc khiếu nại, tố cáo do Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tập trung giải quyết có hiệu quả, phấn đấu đạt 85% các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 80%.

- Tập trung kiểm tra, rà soát, kiến nghị giải quyết các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phbiến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn).

3. Phòng, chống tham nhũng.

3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đảm bảo chính xác thông tin khách quan, đúng sự thật góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra, kiểm tra các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau trong triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2005, sửa đổi bổ sung 2012; tập trung thực hiện Kết luận Hội nghị TW 5 (khoá XI); Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 và Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tưng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh... trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

3.2. Thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quản lý nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch, sử dụng đất đai, chính sách xã hội, giao thông, thủy lợi...

4. Công tác xây dựng ngành thanh tra:

Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh, thanh tra sở, ngành tỉnh, thanh tra huyện, thành phố Cà Mau theo Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 giữa Thanh tra Chính phủ với Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác quy hoạch, bi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức ngành thanh tra, có ý thức chính trị vững vàng, đủ năng lực chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2017, Thanh tra tỉnh mở 01 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tchức 01 chuyến công tác học tập, rút kinh nghiệm tại một stỉnh bạn.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chế độ thông tin, báo cáo, tăng cường kim tra, giám sát các hoạt động Thanh tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch thanh tra 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra 2017 của đơn vị mình để thực hiện. Trong quá trình xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra cần tăng cường việc phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm toán, kim tra, công an để xử lý chồng chéo.

2. Trên cơ sở định hướng của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch thanh tra này, yêu cầu công tác của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cấp, ngành mình để xây dựng kế hoạch thanh tra 2017 và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

3. Kế hoạch thanh tra sau khi được ban hành phải được gửi cho đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Các cơ quan thanh tra phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch thanh tra, đồng thời thực hiện sơ kết, tổng kết việc thanh tra, phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt, xử lý nghiêm người vi phạm, qua đó bảo đảm việc thực hiện kế hoạch thanh tra hiệu lực, hiệu quả.

4. Việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra phải thực hiện theo biểu mẫu quy định của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh sthanh tra đột xuất, diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh (nếu có).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Văn phòng Thanh tra tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA
(Ban hành kèm theo K
ế hoạch s: 15/KH-TT ngày 15/11/2016 của Thanh tra tnh Cà Mau)

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2017

TT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thi hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thi gian tiến hành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Ghi chú

I

HOẠT ĐỘNG THANH TRA HÀNH CHÍNH

1

Sở Khoa học và Công nghệ

Thanh tra việc thực hiện pháp luật trên lĩnh vực quản lý tài chính

45 ngày

2014-2016

Quí I

Thanh tra tỉnh

 

 

2

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hiển

Thanh tra việc thực hiện pháp luật trên lĩnh vực quản lý tài chính

45 ngày

2014-2016

Quí I

Thanh tra tỉnh

- Sở Tài chính

- Cục Thuế

 

3

UBND Huyện Cái Nước

Thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trên lĩnh vực quản lý, sdụng đất đai

45 ngày

2014-2016

Quí I

Thanh tra tỉnh

- Sở Tài nguyên và Môi trường

 

4

UBND Huyện Phú Tân

Thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trên lĩnh vực quản lý ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng

60 ngày

2014-2016

Quí II

Thanh tra tỉnh

- Sở Xây dựng;

- SKH&ĐT

 

5

Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trên lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng

45 ngày

2014-2016

Quí II

Thanh tra tỉnh

- Sở Tài chính;

- Sở KH&ĐT

 

II

THANH TRA TRÁCH NHIỆM

1

Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thi

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp Công dân, khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng

15

6/2016-6/2017

Quí III

Thanh tra tỉnh

 

 

2

Sở Y tế

3

Chủ tịch UBND huyện Thới Bình

II

THANH TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1

Sở Kế hoạch và đầu tư

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chống tham nhũng đối với chức năng, nhiệm vụ được giao.

40

2014-2016

Quí II

Thanh tra tỉnh

 

 

2

Sở giao thông vận tải

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chống tham nhũng đối với công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và chức năng, nhiệm vụ khác được giao.

40

2014-2016

Quí II

Thanh tra tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ chú: Trường hợp phức tạp, vùng xa, khó khăn trong việc đi lại xác minh, thời hạn thanh tra có thể được kéo dài hơn, nhưng không quá hạn luật định.