Quyết định 2030/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án điều chỉnh Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Số hiệu: 2030/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2030/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư s 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp đnh giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại T trình số 472/TTr-STNMT ngày 18/7/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh với những nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015.

2. Trình tự, nội dung điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất

2.1. Xác định loại đất, vị trí đất cần điều chỉnh trong Bảng giá đất.

2.2. Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất.

2.3. Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành.

2.4. Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh.

2.5. Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bảng giá đất điều chỉnh.

2.6. Thẩm định dự thảo Bảng giá đất điều chỉnh.

2.7. Hoàn thiện dự thảo Bảng giá đất điều chỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

2.8. Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh và công bố công khai.

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2016 đến tháng 10/2016.

4. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Đơn vị tư vấn: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình.

6. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện: 478.400.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng), đã được phê duyệt tại Quyết định s 1927/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-  Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 23/05/2014

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất Ban hành: 14/11/2014 | Cập nhật: 18/11/2014