Quyết định 17/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 50/2009/QĐ-UBND
Số hiệu: 17/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 04/06/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 01/09/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2012/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 25 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, ĐIỀU 3 BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2009/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TÌNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 12/2008/TTLT-BGT-BNV ngày 05/12/2008 của Liên bộ Bộ Giao thông, Vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ Lào Cai tại Tờ trình số 153/TTr-SNV ngày 18/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai, như sau:

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm:

a) Văn phòng Sở;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Thanh tra Sở;

d) Phòng kỹ thuật - Thẩm định và Quản lý đầu tư;

e) Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;

g) Phòng Quản lý hạ tầng giao thông;

h) Phòng Quản lý giao thông nông thôn.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở, Giám đốc Sở

Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của sở và các đơn vị trực thuộc sở theo quy định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Khoản 2, Điều 3 của bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2009/QĐ- UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh