Quyết định 1699B/QĐ-BKHĐT năm 2016 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu: 1699B/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1699B/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2017 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công;

Theo đề nghcủa Tng cục trưởng Tng cục Thng kê và Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Trường hợp cần thiết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch nêu tại Điều 1, các đơn vị tổ chức, phối hợp thực hiện theo đúng quy định hiện hành và định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm báo cáo tình hình thực hiện gửi tới Thanh tra Bộ.

Thanh tra Bộ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và căn cứ tình hình triển khai thực tế, đề xuất của các đơn vị, yêu cầu của công tác quản lý, kiến nghị Điều chỉnh Kế hoạch này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chánh Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý đấu thầu, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Quốc phòng, An ninh, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Vụ Kinh tế nông nghiệp, Vụ Kinh tế công nghiệp, Vụ Quản lý các khu kinh tế, Vụ Hợp tác xã, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Học viện Chính sách và Phát triển và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (danh sách kèm theo);
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Thanh tra các Bộ: Xây dựng, Tài chính, GTVT;
- Văn phòng Bộ (phòng TH; Tài vụ);
- Trung tâm tin học (đ
ăng tải trên trang web của Bộ);
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2017 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 1699B/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 11 năm 2016)

A. KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA CỦA THANH TRA BỘ

I. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

TT

Nội dung và đối tượng thanh tra, kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phi hợp

Thi gian thc hin

Ghi chú

I.1

Thanh tra chấp hành pháp Luật về đầu tư công thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đu tư công

1

Thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và Điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014- 2016 tại tỉnh Ninh Bình

Thanh tra Bộ

 

Quý I

 

2

Thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và Điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014- 2016 tại tỉnh Sơn La

 

Quý I

 

3

Thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và Điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014- 2016 tại tỉnh Thái Nguyên

 

Quý I

 

4

Thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và Điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014- 2016 tại tỉnh Quảng Nam

 

Quý I

 

5

Thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và Điều chỉnh tng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014- 2016 tại tỉnh Quảng Ngãi

 

Quý II

 

6

Thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và Điều chỉnh tng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014- 2016 tại tỉnh Đắk Nông

 

Quý II

 

7

Thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và Điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014- 2016 tại tỉnh Khánh Hòa

 

Quý II

 

8

Thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đu tư, quyết định đầu tư và Điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014- 2016 tại tỉnh Bắc Ninh

 

Quý II

 

9

Thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đu tư, quyết định đầu tư và Điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014- 2016 tại tỉnh Sóc Trăng

 

Quý III

 

10

Thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và Điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014- 2016 tại tỉnh Cà Mau.

 

Quý III

 

I.2

Thanh tra các dự án đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

11

Thanh tra công tác quản lý và thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan, tỉnh Ninh Bình do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư

Thanh tra Bộ

 

Quý III

 

12

Thanh tra công tác quản lý và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai và Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk do Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư

 

Quý IV

 

13

Thanh tra công tác quản lý và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Chợ Chu và Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh cầu Bình Ca (bao gồm đường dẫn từ ngã ba Phú Thịnh đến ngã ba Bình Ca), tỉnh Tuyên Quang do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư

 

Quý IV

 

14

Thanh tra công tác quản lý và thực hiện Dự án đầu tư tuyến đường kết ni cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình với QL1, giai đoạn 2 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn Đoan Vĩ - cửa phía Bắc và đoạn cửa phía Nam - Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình do Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư

 

Quý IV

 

II. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính

TT

Nội dung và đối tượng kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

15

Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, tuyển sinh, tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và người lao động; việc chấp hành quy định pháp Luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2014-2016 tại Học viện Chính sách và Phát trin

Thanh tra Bộ

Văn phòng Bộ, Vụ TCCB, Vụ Thi đua khen thưởng

Quý I

 

16

Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2014-2016 tại Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

 

Quý II

 

III. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra

TT

Nội dung và đối tượng kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

17

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với các Dự án đầu tư theo hình thức hp đồng BOT trên tuyến Quốc lộ 1A do Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra trong năm 2015-2016

Thanh tra Bộ

 

Quý I và II

 

18

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra về đầu tư phát triển (đầu tư công) tại một số địa phương do Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra trong giai đoạn 2012-2016

 

Quý I đến Quý IV

Kết hp với các cuộc thanh tra trong Kế hoạch năm 2017

B. KẾ HOẠCH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TT

Nội dung và đối tượng thanh tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Thanh tra thực hiện Phương án Điều tra lao động, việc làm năm 2017 tại Cục Thống kê các tỉnh: Lai ChâuKon Tum

Tổng cc Thống kê

 

Quý II

 

2

Thanh tra thực hiện Phương án Điều tra biến động dân s01/4/2017 tại Cục Thống kê các tỉnh: Đăk NôngNinh Thuận

 

Quý II

 

3

Thanh tra thực hiện Phương án Tổng Điều tra Kinh tế năm 2017 tại Ban chỉ đạo Tổng Điều tra các tỉnh, thành phố trực thuộc TW: TP. Hồ Chí Minh, Quảng NinhVĩnh Phúc (trong đó có hoạt động thu thập thông tin giai đoạn 1)

 

Quý II

 

4

Thanh tra thực hiện Phương án Tổng Điều tra Kinh tế năm 2017 tại Ban chỉ đạo Tổng Điều tra các tỉnh, thành phố trực thuộc TW: TP. Hà Nội, Quảng TrịTây Ninh (trong đó có hoạt động thu thập thông tin giai đoạn 2)

 

Quý III

 

5

Thanh tra thực hiện Chế độ báo cáo thống kê tổng hp áp dụng đối với Cục Thống kê (nghiệp vụ thương mại dịch vụ) tại Cục Thống kê tnh Ninh Bình

 

Quý IV

 

6

Thanh tra thực hiện Chế độ báo cáo thống kê tổng hp áp dụng đối với Cục Thống kê (nghiệp vụ công nghiệp) tại Cục Thống kê tỉnh Bình Dương

 

Quý IV

 

C. KẾ HOẠCH KIỂM TRA CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHÁC TRONG BỘ

TT

Nội dung và đối tượng kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại Tổng cục Thống kê

Vụ Tổ chức Cán bộ

 

Quý II

 

2

Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại Tạp chí Kinh tế và Dự báo

 

Quý III

 

3

Kiểm tra việc chấp hành pháp Luật về đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu QPAN trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2014-2016 tại các tỉnh Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lăk, Quảng Ninh; Kim tra việc thực hiện quy định của Luật Hợp tác xã tại tỉnh Quảng Ninh

Vụ Quốc phòng, An ninh

Vụ Hp tác xã

Các Vụ: THKTQD; KTĐP< GS&TĐĐT

Quý II

Vụ Quốc phòng, An ninh chủ trì chính

4

Kiểm tra tổng thể đầu tư giai đoạn 2012-2015; việc thực hiện Luật Đầu tư công tại Tp. Hải Phòng

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

Các V: KTNN QLQH, KCHT&ĐT, KTĐP&LT

Quý I và II

Kế hoạch 2016 chuyển sang

5

Kiểm tra tổng thể đầu tư giai đoạn 2014-2016; việc thực hiện Luật Đầu tư công tại tỉnh Lạng Sơn

Quý II và III

 

6

Kiểm tra tổng thể đầu tư giai đoạn 2014-2016; việc thực hiện Luật Đầu tư công tại tỉnh Gia Lai

Quý III và IV

 

7

Kim tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp Luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại tỉnh Ninh Thuận

Cục Quản lý Đấu thầu

Tùy từng cuộc kiểm tra, Cục Quản lý Đấu thầu sẽ xác định cơ quan, đơn vị phối hp kiểm tra cụ thể

Quý I

 

8

Kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tchức thực hiện pháp Luật v đu thu và công tác đấu thầu tại TP. Đà Nng

Quý II

 

9

Kim tra công tác ban hành văn bản hướng dn, tổ chức thực hiện pháp Luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại tỉnh Lai Châu

Cục Quản lý Đấu thầu

Tùy từng cuộc kiểm tra, Cc Quản lý Đấu thầu sẽ xác định cơ quan, đơn vị phối hợp kiểm tra cthể

Quý II

 

10

Kim tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp Luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại tỉnh Tiền Giang

Quý III

 

11

Kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp Luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại tỉnh Bắc Kạn

Quý IV

 

12

Kiểm tra tình hình đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn NSNN và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (khoản phí, lệ phí và nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập) trong giai đoạn 2015-2016 tại Bộ Công thương

Vụ Kinh tế công nghiệp

Các vụ chuyên ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công thương

Quý II và III

 

13

Kiểm tra tình hình hoạt động, bảo vệ môi trường và sử dụng vốn NSTW hỗ trợ đầu tư hạ tầng KCN, CCN tại Ban quản lý KCN, KKT tại tỉnh Bắc Giang

Vụ Quản lý các Khu kinh tế

Các Vụ: THKTQD, KTĐP&LT

Các Bộ: TC, XD, TN&MT

Quý III

 

14

Kim tra tình hình hoạt động, bảo vệ môi trường và sử dụng vốn NSTW hỗ trợ đầu tư hạ tầng KCN, CCN tại Ban quản lý KCN, KKT tại tỉnh Kiên Giang

Quý III

 

15

Kim tra việc lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư; quá trình thực hiện dự án đầu tư thuộc Chương trình phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2014-2016 tại tỉnh Thanh Hóa

Vụ Kinh tế Nông nghiệp

Bộ NN&PTNT; Bộ TC; Các Vụ: THKTQD, KTĐP&TL

Quý IV

 

16

Kiểm tra nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh

 

Quý II

 

17

Kiểm tra nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc SKế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

 

Quý III

 

18

Kim tra tình hình chấp hành pháp Luật về đầu tư ra nước ngoài của các Doanh nghiệp có dự án đầu tư sang Campuchia

Cục Đầu tư nước ngoài

Các cơ quan có liên quan

Quý III

 

19

Kiểm tra việc thực hiện quy định của Luật Hợp tác xã tại tỉnh Lâm Đồng

Vụ Hp tác xã

 

Quý I, II

 

20

Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp Luật về công tác thi đua khen thưởng tại Sở KH&ĐT/BQL các KCN/Cục Thống kê 03 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình

Vụ Thi đua Khen thưởng

Vụ Tổ chức Cán bộ; Tổng cục Thống kê

Quý II