Quyết định 1537/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020
Số hiệu: 1537/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1537/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU LAO ĐỘNG TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn c Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 19/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 101/TTr-SLĐTBXH ngày 01/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Tổ chức CT-XH tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PVP, TH, NC, CBTH,
- Lưu: VT, KGVXthuy508

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU LAO ĐỘNG TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 21 tháng 08 năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và trẻ em về lao động trẻ em;

b) 100% trẻ em lao động trái quy định của pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, người sử dụng lao động, xã hội, cha mẹ và trẻ em.

a) Tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm tạo mối quan tâm, thúc đẩy sự thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của xã hội đối với công tác phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật;

b) Nghiên cứu xây dựng và phát triển các chương trình, tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật;

c) Triển khai các hình thức truyền thống phù hợp với từng nhóm đối tượng của Chương trình; tổ chức các hoạt động giáo dục, tư vấn, truyền thông trực tiếp cho cộng đồng, trường học, người sử dụng lao động, đặc biệt tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức về phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

- Kinh phí thực hiện:

+ Kinh phí thực hiện 01 năm: 300 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện cả giai đoạn 2017-2020 (4 năm): 1.200 triệu đồng.

2. Tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em các cấp, người làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã, phường, thị trn (cấp xã), cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ưu tiên đội ngũ thanh tra viên về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

Tổ chức đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; phát hiện, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

- Kinh phí thực hiện:

+ Kinh phí thực hiện 01 năm: 300 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện cả giai đoạn 2017-2020 (4 năm) : 1.200 triệu đồng.

3. Xây dựng các mô hình hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em

a) Tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng cho trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật;

b) Hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật thông qua các chính sách hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp;

c) Trợ giúp gia đình có trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật về kiến thức, kỹ năng, tay nghề để ổn định sinh kế, tăng thu nhập và không để trẻ em lao động trái quy định của pháp luật;

d) Hỗ trợ người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức có trẻ em học nghề và tham gia lao động cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất và tâm lý của trẻ em theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

- Kinh phí thực hiện:

+ Kinh phí thực hiện 01 năm: 400 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện cả giai đoạn 2017-2020 (4 năm) : 1.600 triệu đồng.

4. Theo dõi, giám sát, thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu về tình hình phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động

Xây dựng hệ thống báo cáo, sổ quản lý theo dõi và tổng hợp phân tích số liệu về tình hình phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. Cập nhật dữ liệu về tình hình trẻ em tham gia lao động thường xuyên và hình thành cơ chế báo cáo định kỳ, đáp ứng kịp thời báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Tổ chức giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phòng, ngừa giảm thiểu lao động trẻ em theo định kỳ tại địa bàn huyện, thành phố có trẻ em nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

- Kinh phí thực hiện:

+ Kinh phí thực hiện 01 năm: 200 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện cả giai đoạn 2017-2020 (4 năm) : 800 triệu đồng.

5. Kinh phí

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch trong 4 năm (2017 - 2020) dự kiến: 4.800 triệu đồng, bình quân mỗi năm 1.200 triệu đồng được bố trí từ ngân sách tỉnh. Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối xây dựng dự toán kinh phí phù hợp với kế hoạch nhiệm vụ, báo cáo Sở Tài chính xem xét, cân đối trình cấp thẩm quyền quyết định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành đoàn thể và các địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung tại Kế hoạch này.

b) Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm tạo sự quan tâm, thúc đẩy sự thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của xã hội đối với công tác phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; xây dựng và cung cấp tài liệu liên quan đến công tác phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em cho các địa phương, đơn vị liên quan để tuyên truyền, phổ biến;

c) Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ địa phương về kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với các sở, ban ngành hướng dẫn và thực hiện công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; giám sát phát hiện, can thiệp trẻ em có nguy cơ lao động trái pháp luật, xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em theo thẩm quyền; tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo với UBND tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Lồng ghép công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật vào hoạt động của ngành;

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Quản lý, nắm tình hình, theo dõi học sinh trong năm học.

3. Sở Kế hoạch - Đầu tư

Huy động nguồn ODA và các nguồn vốn khác hỗ trợ cho chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Tài chính

Cùng với thời điểm lập dự toán hàng năm, trên cơ sở dự toán kinh phí do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập và căn cứ khả năng ngân sách, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

5. Công an tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trao đổi thông tin liên quan đến trẻ em có nguy cơ, trẻ em lao động trái quy định và tham gia kiểm tra, xử lý việc sử dụng lao động trẻ em trái quy định pháp luật khi có đề nghị của các cơ quan chức năng.

6. Sở Thông tin truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng xây dựng chương trình, kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để tuyên truyền về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện, thành phố. Bố trí ngân sách để thực hiện các nội dung hoạt động của Kế hoạch, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Tnh.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch trên địa bàn theo hướng dẫn của các phòng, ban có liên quan và chủ động lồng ghép việc thực hiện với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phương, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo chung trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức tổng kết vào cuối năm 2020.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Tổ chức Chính trị- Xã hội tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.