Quyết định 1512/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Số hiệu: 1512/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Phùng Hoan
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN VỤ BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Vụ Bản;

Căn cứ các Quyết định số: 577/QĐ-UBND ngày 07/4/2015; 579/QĐ-UBND ngày 07/4/2015; 634/QĐ-UBND ngày 14/4/2015; 720/QĐ-UBND ngày 24/4/2015; 2818/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) của huyện Vụ Bản;

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vụ Bản;

Xét đề nghị tại các Tờ trình số: 84/TTr-UBND ngày 27/6/2016 của UBND huyện Vụ Bản, 1563/TTr-STNMT ngày 29/6/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vụ Bản và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vụ Bản, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh quy hoạch đất hạ tầng:

a. Điều chỉnh quy hoạch đất năng lượng

- Điều chỉnh bổ sung 0,24 ha đất quy hoạch đường dây tải điện 220 KV Trực Ninh cắt đường dây 220 KV Ninh Bình - Nam Định đi qua các xã Đại An, Liên Bảo, Thành Lợi, Đại Thắng.

- Điều chỉnh bổ sung 0,52 ha đất quy hoạch đường dây truyền tải 110 KV Ninh Bình - Phủ Lý đi qua các xã Kim Thái, Liên Bảo, Quang Trung, Cộng Hòa, Tân Khánh, Hiển Khánh, Minh Thuận.

- Diện tích bổ sung được hủy bỏ từ 0,76 ha quy hoạch đất năng lượng tại các xã Đại An, Kim Thái, Tam Thanh, Quang Trung, Cộng Hòa, Tân Khánh, Minh Thuận.

b. Điều chỉnh quy hoạch đất giao thông:

- Điều chỉnh bổ sung 10,1 ha quy hoạch xây dựng nâng cấp đường nối QL21 đi QL38B đến tỉnh lộ 486B đi qua các xã Hiển Khánh, Hợp Hưng, Đại An, Trung Thành, Cộng Hòa.

- Điều chỉnh bổ sung 2,8 ha quy hoạch cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38B tại xã Đại An.

- Diện tích bổ sung được hủy bỏ từ 12,9 ha quy hoạch đất giao thông liên xã và giao thông nội đồng tại các xã Hiển Khánh, Hợp Hưng, Đại An, Trung Thành, Cộng Hòa.

2. Điều chỉnh quy hoạch đất ở:

- Điều chỉnh 5.25 ha quy hoạch đất ở đô thị tại thị trấn Gôi để thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư đô thị trong đó:

+ Điều chỉnh vị trí 2,91 ha từ vị trí tờ bản đồ số 9 thửa 5; tờ bản đồ số 10 thửa 13; tờ bản đồ số 3 thửa 17, 19, 20, 25 sang vị trí tờ bản đồ số 2 thửa số 5, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 26; tờ bản đồ số 3 từ thửa 8 đến thửa 16, 22, 23, 25, 29; tờ bản đồ số 10 thửa 8, 13;

+ Điều chỉnh bổ sung 2,34 ha được hủy bỏ từ quy hoạch đất ở nông thôn tại xã Tam Thanh (1,2 ha) và đất ở nông thôn tại xã Đại Thắng (1,14 ha) do không còn nhu cầu sử dụng.

- Điều chỉnh vị trí 0,03 ha quy hoạch đất ở nông thôn tại xã Đại An từ vị trí tờ bản đồ số 11 thửa số 177 chuyển sang vị trí tờ bản đồ số 10 thửa số 812, tờ bản đồ số 11 thửa đất số 167, 187 để thực hiện dự án Tái định cư (tại chỗ) để giải phóng mặt bằng QL 38B.

3. Điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

- Điều chỉnh 2,43 quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Minh Thuận để thực hiện dự án Xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ dân dụng Trần Ngọc Quỳnh, trong đó:

+ Điều chỉnh vị trí 2,0 ha đất từ vị trí tờ bản đồ số 6 thửa đất số 230; tờ bản đồ số 7 thửa đất số 770 đến 775 chuyển sang vị trí tờ bản đồ số 1 thửa đất số 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 484, 485, 486.

+ Điều chỉnh bổ sung 0,43 ha đất được hủy bỏ từ quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Hiển Khánh do không còn nhu cầu sử dụng.

- Điều chỉnh vị trí 1,0 ha quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Kim Thái từ tờ bản đồ số 7 thửa đất số 121, 225, 256, 257, 258, 259 sang vị trí:

+ Vị trí tờ bản đồ số 3 thửa 1288 với diện tích 0,5 ha để thực hiện dự án xây dựng cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của hộ gia đình Trần Thị Lan

+ Vị trí tờ bản đồ số 5 thửa đất số 2667, 2668 với diện tích 0,5 ha để thực hiện dự án xây dựng cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của hộ gia đình Trần Thị Phượng.

4. Điều chỉnh quy hoạch đất thương mại, dịch vụ:

- Điều chỉnh bổ sung 0,4 ha đất thương mại, dịch vụ tại xã Minh Tân để thực hiện dự án Kinh doanh nội thất và vật liệu xây dựng Vũ Tiến Phong được hủy bỏ từ 0,4 ha quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Kim Thái do không còn nhu cầu sử dụng.

5. Điều chỉnh quy hoạch đất nông nghiệp khác:

- Điều chỉnh bổ sung 9,18 ha đất nông nghiệp khác tại xã Hiển Khánh để thực hiện dự án Xây dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học của Công ty cổ phần phát triển chăn nuôi Hòa Phát được hủy bỏ từ 9,18 ha quy hoạch đất sản xuất phi nông nghiệp do không còn nhu cầu sử dụng.

- Điều chỉnh bổ sung 3,5 ha đất nông nghiệp khác tại xã Đại Thắng để thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi Mai Thị Phượng được hủy bỏ từ 3,5 ha quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp do không còn nhu cầu sử dụng.

- Điều chỉnh bổ sung 2,0 ha đất nông nghiệp khác tại xã Kim Thái để thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi Trần Ngọc Sơn được hủy bỏ từ 2,0 ha đất quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp do không còn nhu cầu sử dụng.

- Điều chỉnh bổ sung 2,5 ha đất nông nghiệp khác tại xã Vĩnh Hào để thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi Phạm Mạnh Quỳnh được hủy bỏ từ 2,5 ha quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp do không còn nhu cầu sử dụng.

Điều 2. Căn cứ điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản có trách nhiệm:

1. Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các quy hoạch chuyên ngành khác và các quy định của tỉnh thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

4. Đối với đất bãi dọc các tuyến sông có đê phải làm thủ tục cấp phép xây dựng công trình hoặc thủ tục cấp phép mở bến bãi trước khi giao đất, cho thuê đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
kt. chỦ tỊch
phó chỦ tỊch

Nguyễn Phùng Hoan

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 23/05/2014