Quyết định 15/2012/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 10 Mục II Phần thứ hai của Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 3793/2010/QĐ-UBND
Số hiệu: 15/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 04/06/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2012/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 25 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 10 MỤC II PHẦN THỨ HAI CỦA ĐỀ ÁN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ TỈNH PHÚ THỌ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3793/2010/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2010 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP, ngày 26 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Quyết định số 155-QĐ/TW ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự Đảng bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong việc chỉ đạo, quản lý báo chí;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-TTg , ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Giải Báo chí Quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 10 Mục II Phần thứ hai của Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 về việc ban hành Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ như sau:

- Báo in có 03 loại giải:

+ “Nhóm 1: Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí”.

+ “Nhóm 3: Giải tin, bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, ảnh báo chí”.

- Báo hình có 02 loại giải:

+ “Nhóm 1: Giải phóng sự, phóng sự điều tra, phim tài liệu, chuyên luận”.

+ “Nhóm 2: Giải tin, bình luận, phỏng vấn, chương trình chuyên đề, giao lưu, toạ đàm”.

- Báo nói (Phát thanh) có 02 loại giải:

+ “Nhóm 1: Giải xã luận, bình luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí”.

+ “Nhóm 2: Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn”.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3793/2010/QĐ- UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San