Quyết định 1443/QĐ-BTTTT năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
Số hiệu: 1443/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 01/11/2019

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP MÁY TÍNH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định 339/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm ứng cứu Khẩn cấp máy tính Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng trên toàn quốc; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn mạng; thúc đẩy hình thành và phát triển các đội ứng cứu sự cố mạng (CERT) trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; là đầu mối thực hiện hợp tác với các tổ chức CERT nước ngoài.

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Computer Emergency Response Teams.

Tên viết tắt: VNCERT.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, chiến lược; chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng theo phân công của Bộ trưởng;

3. Chủ trì điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng trên toàn quốc; là đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng theo phân công của Bộ trưởng.

4. Hướng dẫn, tổ chức và thực hiện hoạt động diễn tập ứng cứu sự cố và phòng, chống tấn công mạng; xây dựng, huấn luyện lực lượng ứng cứu sự cố an toàn mạng. Thúc đẩy sự hình thành và phát triển các đội ứng cứu, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng; tổ chức và điều hành hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn mạng quốc gia.

5. Thực hiện hoạt động giám sát, thu thập, phân tích và cảnh báo về an toàn thông tin mạng; xây dựng, vận hành Trung tâm hệ thống kỹ thuật và giám sát an toàn mạng quốc gia; thực hiện kiểm định, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng.

6. Hướng dẫn, điều phối, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác; xây dựng, vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ phòng chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác.

7. Cấp, gia hạn, thu hồi mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, tin nhắn; dịch vụ nội dung qua tin nhắn; dịch vụ tin nhắn qua Internet; cấp, gia hạn, thu hồi tên định danh cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn.

8. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng và công nghệ thông tin.

9. Tổ chức cung cấp các dịch vụ và dịch vụ sự nghiệp công về an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng cứu sự cố, phòng chống tấn công, đảm bảo an toàn thông tin mạng; thực hiện công tác bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về ứng cứu sự cố máy tính và an toàn mạng; cấp chứng nhận, chứng chỉ về an toàn thông tin, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

11. Hợp tác quốc tế với các tổ chức ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tham gia các diễn đàn, hội thảo quốc tế thuộc lĩnh vực liên quan.

12. Thực hiện nghiên cứu, phát triển, chuyển giao các công nghệ, kỹ thuật, giải pháp về an toàn thông tin mạng.

13. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, các nguồn tài trợ và kinh phí hợp pháp khác cho các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm: thực hiện chính sách, chế độ đối với các cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

1. Lãnh đạo Trung tâm

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy

a) Các phòng:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp,

- Phòng Kế hoạch - Tài chính,

- Phòng Điều phối và Ứng cứu sự cố,

- Phòng Kỹ thuật hệ thống và Giám sát,

- Phòng Nghiên cứu phát triển,

- Phòng Tư vấn và Bồi dưỡng nghiệp vụ.

b) Các đơn vị trực thuộc:

- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh,

- Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng.

Các Chi nhánh của Trung tâm có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các chi nhánh do Giám đốc Trung tâm xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và mối quan hệ công tác giữa các phòng và chi nhánh của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 1778/QĐ-BTTTT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các bộ, cq ngang bộ, cq thuộc CP;
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TCCB (160b).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn