Quyết định 1301/QĐ-BTP điều chỉnh Danh mục văn bản, đề án kèm theo Quyết định 281/QĐ-BTP về phân công đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017
Số hiệu: 1301/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1301/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 281/QĐ-BTP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Danh mục văn bản, đề án kèm theo Quyết định số 281/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017 như sau:

1. Điều chỉnh tên gọi và thời hạn hoàn thành đối với 04 thông tư, 08 quyết định, đề án và 01 Quy chế phối hợp liên ngành;

2. Đưa ra khỏi Danh mục đối với 02 thông tư và 05 quyết định, đề án;

3. Bổ sung vào Danh mục đối với 06 quyết định.

(Chi tiết kèm theo Danh mục các văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ nay đến cuối năm 2017)

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, đề án bảo đảm chất lượng và tiến độ. Không gia hạn thời hạn trình, rút văn bản, đề án; trường hợp đặc biệt, thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án báo cáo, giải trình để Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
-
Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (TH, BTK).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 1301/QĐ- BTP ngày 17/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Stt

Tên văn bản, đề án

Đơn vị chủ trì

Thời hạn hoàn thành

Ghi chú

1.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 8

 

2.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp điều chỉnh Danh mục văn bản, đề án kèm theo Quyết định số 281/QĐ-BTP ngày 09/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017

Văn phòng Bộ

Tháng 8

Văn bản bổ sung

3.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 9

Lùi từ tháng 3 sang tháng 9

4.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt danh mục báo cáo định kỳ do Bộ Tư pháp quy định hoặc yêu cầu thực hiện

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 9

Văn bản bổ sung

5.

Đề án định hướng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017 - 2020

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 9

Lùi từ tháng 6 sang tháng 9

6.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai Kế hoạch của Chính phủ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Tháng 9

Văn bản bổ sung

7.

Quy chế bình chọn tổ chức, người giám định tư pháp tiêu biểu

Tên cũ là: Đề án bình chọn tổ chức, người giám định tư pháp tiêu biểu

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 9

Lùi từ tháng 4 sang tháng 9

8.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai Kế hoạch của Chính phủ triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi)

Cục Bồi thường nhà nước

Tháng 9

 

9.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của Bộ Tư pháp

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

Tháng 9

 

10.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định thay thế Kế hoạch triển khai Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 9

 

11.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, điều động, biệt phái, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 9

Lùi từ tháng 4 sang tháng 9

12.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016)

Văn phòng Bộ

Tháng 9

Văn bản bổ sung

13.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL và công tác rà soát văn bản QPPL của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

Tháng 10

 

14.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tháng 10

 

15.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai Kế hoạch của Chính phủ triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 10

 

16.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tháng 10

 

17.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 10

Lùi từ tháng 4 sang tháng 10

18.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 1685/QĐ-BTP ngày 05/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 10

Lùi từ tháng 4 sang tháng 10

19.

Đề án tăng cường công tác cung cấp thông tin của Bộ, ngành Tư pháp

Văn phòng Bộ

Tháng 10

 

20.

Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giám định tư pháp

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 11

 

21.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trường Bộ Tư pháp)

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 11

Lùi từ tháng 5 sang tháng 11

22.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ (thay thế Quyết định số 2377/QĐ-BTP ngày 02/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 11

Lùi từ tháng 4 sang tháng 11

23.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Thủ tướng Chính phủ

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 12

 

24.

Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Tổng cục Thi hành án dân sự

Tháng 12

 

25.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12

 

26.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2018

Văn phòng Bộ

Tháng 12

 

27.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTP ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12

Lùi từ tháng 7 sang tháng 12

28.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12

Lùi từ tháng 7 sang tháng 12

29.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án khoán xe ô tô cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12

 

30.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thẩm định điều ước quốc tế (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2006/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 12

Văn bản bổ sung

31.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt và công bố các sự kiện nổi bật năm 2017 của ngành Tư pháp

Văn phòng Bộ

Tháng 12

Văn bản bổ sung

32.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp

Tên cũ là: Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 12

 

33.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế chọn, cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng

Vụ Tổ chức cán bộ

Sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP được ban hành

 

34.

Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện chế định thừa phát lại

Cục Bổ trợ tư pháp

Sau khi Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại được ban hành

Lùi từ tháng 6 đến sau khi Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại được ban hành

 

 

Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức Ban hành: 05/03/2010 | Cập nhật: 09/03/2010