Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020
Số hiệu: 1280/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1280/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 899/TTr-LĐTBXH ngày 06 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Lao động -TB&XH;
-
y ban Quốc gia về Người cao tuổi;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
-
CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Huệ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

ĐỀ ÁN

THÀNH LẬP VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Phần thứ nhất

CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Người cao tuổi Việt Nam;

- Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020;

- Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tui trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013-2020.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

Bắc Kạn là tỉnh miền núi vùng cao, có diện tích tự nhiên 4.859km2; có 07 huyện, 01 thành phố; 122 xã, phường, thị trấn. Dân số 308.310 người, có 07 dân tộc chủ yếu (Kinh, Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chay, Hoa). Là tỉnh khó khăn, chi ngân sách của tỉnh chủ yếu từ ngân sách Trung ương cấp.

Toàn tỉnh có 29.410 người cao tuổi, trong đó có 4.244 người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo, 5.560 người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Có trên 20.000 hội viên người cao tuổi sinh hoạt ở các Chi hội người cao tuổi xã, phường, thị trấn. Đa số người cao tuổi sống ở vùng nông thôn có trình độ dân trí thấp, đời sống vật chất và tinh thần khó khăn, trên 80% người cao tuổi phải tự kiếm sống hoặc nhờ vào sự nuôi dưỡng của con, cháu.Trong những năm qua, mặc dù đã có sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, song công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn. Hoạt động của Hội Người cao tuổi bước đầu đã tập hợp người cao tuổi vào tham gia sinh hoạt, song chưa tổ chức được những hoạt động tích cực, chưa phát huy được trí tuệ của lực lượng người cao tuổi tiếp tục cống hiến những kinh nghiệm hay trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trên thực tế trong cả nước, mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã được triển khai và đánh giá đạt hiệu quả tích cực với hơn 1.000 Câu lạc bộ đã và đang hoạt động rất hiệu quả trợ giúp trực tiếp cho hơn 50.000 người cao tuổi trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. (Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng đề án thành lập 200 Câu lạc bộ được y ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào năm 2013, tỉnh Hà Giang đã thành lập được 30 Câu lạc bộ...). Mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) là một tổ chức dựa vào cộng đồng, có mục tiêu liên kết các thành viên, thúc đẩy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng khu dân cư, giúp người cao tuổi nghèo, khó khăn, thiệt thòi vươn lên giảm nghèo bền vững, giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; là loại hình Câu lạc bộ mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc nhất, góp phần tích cực vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Để chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt là chăm sóc đời sống của người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi là phụ nữ trên địa bàn tỉnh rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng và điều kiện để họ tự vươn lên, phát huy vai trò và sự đóng góp của mình để nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đồng, đòi hỏi phải có những mô hình tổ chức hoạt động năng động và sáng tạo, kết hợp được sự trợ giúp của cộng đồng liên thế hệ, đồng thời khai thác được sự chủ động tích cực của chính bản thân người cao tuổi.

Từ các căn cứ pháp lý và thực tiễn trên, việc thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ là đúng đắn và rất cần thiết nhằm giúp người cao tuổi nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống để thoát nghèo, góp phần hỗ trợ cải thiện điều kiện sống và đổi mới đời sống tinh thần cho người cao tuổi ở cộng đồng dân cư.

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. TÊN ĐỀ ÁN: Đán thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

II. CƠ QUAN QUẢN LÝ, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Cơ quan quản lý, thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn.

2. Cơ quan phối hp: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn, Sở Tài chính; y ban nhân dân các huyện, thành phố.

III. PHẠM VI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2020.

IV. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Người cao tuổi và gia đình người cao tuổi, phụ nữ và các thành viên tình nguyện khác trong cộng đồng đặc biệt là người cao tuổi nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

V. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi. Thực hiện chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tăng thu nhập cải thiện đời sống, bảo vệ quyền lợi cho người cao tuổi thông qua các hoạt động và cách tiếp cận liên thế hệ tự giúp nhau dựa vào cộng đồng nhằm chăm sóc và phát huy đầy đủ, có hiệu quả vai trò của người cao tuổi trong xây dựng địa phương, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nâng cao vai trò của Hội Người cao tuổi và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần làm tốt công tác người cao tuổi và già hóa dân số.

2. Chỉ tiêu

- Giai đoạn 2017 - 2018: Thành lập mới 8 Câu lạc bộ ở 8 huyện, thành phố (mỗi huyện, thành phố 01 Câu lạc bộ).

- Giai đoạn 2019 - 2020: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ tại mỗi huyện, thành phố 04 Câu lạc bộ, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 40 Câu lạc bộ hoạt động đúng quy định và hiệu quả.

VI. NHIỆM VỤ

1. Thành lập các Câu lạc bộ

a) Quy mô và cơ chế hoạt động Câu lạc bộ

- Quy mô Câu lạc bộ: Xây dựng mỗi Câu lạc bộ có từ 50-70 thành viên, trong đó 70% là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, 30% còn lại là người dưới 60 tuổi (cơ cấu giới trong Câu lạc bộ: 60 - 70% là phụ nữ; cơ cấu thành phần kinh tế hộ: 70% là người nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, 30% còn lại là người có điều kiện kinh tế khá, biết cách làm ăn).

Câu lạc bộ được tổ chức ở một thôn hoặc hai thôn liền kề nhau. Ban chủ nhiệm gồm 5 người (Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, 3 Ủy viên); có tổ tình nguyện viên từ khoảng 10 người, gồm các tình nguyện viên chăm sóc tại nhà và tình nguyện viên hỗ trợ phát triển kinh tế, để giúp đỡ người cao tuổi khó khăn; có các tổ văn nghệ, tổ quản lý vốn vay tăng thu nhập...

- Cơ chế hoạt động: Câu lạc bộ do thành viên tự quản lý, có kế hoạch và báo cáo hàng tháng; sinh hoạt ít nhất 01 lần/tháng; chủ động xây dựng, thực hiện và giám sát các hoạt động của mình; công khai quản lý tài chính và tự tạo thu nhập thêm để chi cho các hoạt động trong thời gian triển khai và sau khi Đề án kết thúc.

- Tiêu chí lựa chọn:

+ Tự nguyện, nhiệt tình, sống ở địa bàn;

+ Muốn giúp đỡ bản thân và người khác;

+ Đồng ý nộp phí hội viên;

+ Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ và các hoạt động khác của Câu lạc bộ;

+ Đồng ý tuân theo Quy chế của Câu lạc bộ;

+ Được các hội viên khác chấp nhận.

b) Trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm và các hội viên, tình nguyện viên

* Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

Mỗi Câu lạc bộ có Ban Chủ nhiệm (5 người) gồm: 01 Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm và 03 Ủy viên (Ủy viên 1 phụ trách công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe; Ủy viên 2 phụ trách kế toán; Ủy viên 3 làm thủ quỹ, thư ký.

Ban Chủ nhiệm do Ban Thường vụ Hội cơ sở giới thiệu, đề nghị Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công nhận. Thành viên Ban Chủ nhiệm là người cao tuổi dưới 70 tuổi, kế toán và thủ quỹ dưới 60 tuổi có uy tín, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội và có khả năng lãnh đạo Câu lạc bộ hoàn thành nhiệm vụ. Thành phần Ban Chủ nhiệm có từ 2-3 người là nữ giới và có ít nhất 01 người thuộc hộ nghèo/cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

- Thẩm quyền của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

+ Tham gia quyết định phát triển thành viên Câu lạc bộ trên cơ sở lấy ý kiến của các thành viên;

+ Đại diện cho Câu lạc bộ tham gia các hoạt động tại địa phương;

+ Đại diện cho Câu lạc bộ đề xuất ý kiến tới chính quyền, Hội Người cao tuổi địa phương.

- Trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

+ Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Câu lạc bộ;

+ Xây dựng dự thảo quy chế hoạt động của Câu lạc bộ để thành viên thông qua;

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ;

+ Vận động nguồn lực cho Câu lạc bộ;

+ Xây dựng hồ sơ quản lý thành viên và tình nguyện viên;

+ Báo cáo các hoạt động và báo cáo tài chính hàng tháng;

+ Quản lý quỹ của Câu lạc bộ;

+ Báo cáo, đề xuất và kiến nghị của thành viên với chính quyền, Hội Người cao tuổi địa phương.

* Hội viên

Hội viên Câu lạc bộ là những người nghèo, khó khăn, thiệt thòi, tự nguyện tham gia vào Câu lạc bộ hoặc là người được Hội cơ sở giới thiệu tham gia vào Câu lạc bộ, là người có điều kiện, biết cách tổ chức, hướng dẫn giúp người cao tuổi nghèo hoạt động và làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong Câu lạc bộ.

- Quyền của thành viên Câu lạc bộ:

+ Được chia sẻ thông tin, kiến thức, được nâng cao nhận thức về mọi mặt;

+ Được các thành viên khác chia sẻ, hỗ trợ khi gặp khó khăn và bảo vệ quyền lợi khi cần thiết;

+ Được khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm;

+ Được hướng dẫn tập thể dục, dưỡng sinh;

+ Được vay vốn/hiện vật nếu có nhu cầu, được tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động tăng thu nhập phù hợp;

+ Được tham gia vào các hoạt động giải trí, văn hóa văn nghệ, giao lưu;

+ Được tham gia tổ chức các hoạt động xã hội tại cộng đồng, được đề xuất mong muốn, nguyện vọng đến Ban Chủ nhiệm để phản ánh đến chính quyền địa phương.

+ Với những hội viên Câu lạc bộ cao tuổi sau nhiều năm gắn bó với Câu lạc bộ sẽ được chia thành 2 nhóm:

Những hội viên cao tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn tốt để đảm bảo tham gia đầy đủ và tích cực tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ như những hội viên khác thì vẫn tiếp tục làm hội viên chính thức của Câu lạc bộ.

Với các hội viên cao tuổi sức khỏe không còn đảm bảo thì sẽ làm hội viên danh dự và không là hội viên chính thức của Câu lạc bộ, sẽ không được vay vốn của Câu lạc bộ, nhưng vẫn hưởng các quyền lợi như: Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ nếu sức khỏe cho phép, dự sinh hoạt tháng, khám sức khỏe, tập thể dục, dưỡng sinh, được ưu tiên giúp đỡ khi có khó khăn... Hội viên danh dự không phải đóng phí hội viên hay các khoản khác trừ khi tự nguyện. Trong trường hợp này, Câu lạc bộ tuyển thêm hội viên mới thay hội viên đã chuyển sang hội viên danh dự để đảm bảo tiêu chí, thành phần.

- Trách nhiệm của hội viên Câu lạc bộ:

+ Thực hiện đầy đủ các nội dung và quy chế hoạt động của Câu lạc bộ;

+ Tham gia các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ và các hoạt động khác của Câu lạc bộ thường xuyên, đầy đủ, đúng giờ, nhiệt tình và trách nhiệm;

+ Đóng phí thành viên đầy đủ và đúng hạn;

+ Tích cực học tập nhằm trang bị thông tin, kiến thức mới;

+ Đối với những người vay vốn của Câu lạc bộ phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của Câu lạc bộ, hoàn trả vốn, gốc và lãi đầy đủ đúng thời gian theo quy định;

+ Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ kiến thức cho các thành viên khác trong Câu lạc bộ và cộng đồng.

- Tình nguyện viên trong Câu lạc bộ:

+ Tình nguyện viên là thành viên của Câu lạc bộ, mỗi Câu lạc bộ được mời từ 5 - 7 người tham gia;

+ Tình nguyện viên là những người trẻ, khỏe, nhiệt tình, có điều kiện về thời gian và vật chất tự nguyện tham gia chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi nghèo, khó khăn, thiệt thòi vươn lên trong cuộc sống;

+ Tình nguyện viên có quyền được tham gia sinh hoạt, hoạt động văn hóa, văn nghệ, được khám sức khỏe và tập dưỡng sinh như mọi thành viên khác.

c) Thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Câu lạc bộ

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra Quyết định thành lập Câu lạc bộ.

2. Hoạt động của Câu lạc bộ

a) Hoạt động tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo

Căn cứ nguồn ngân sách được cấp, ưu tiên vận động từ nguồn xã hội hóa, phấn đấu hỗ trợ mỗi Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau khi thành lập số kinh phí khoảng từ 30-50 triệu đồng dùng để làm quỹ cho thành viên vay tăng thu nhập, chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh nhỏ... lãi suất tối đa là 1%/tháng, toàn bộ số tiền lãi nộp vào quỹ của Câu lạc bộ. Ngoài ra còn có phí hội viên (2.000 - 5.000đ/tháng) và vận động nguồn lực từ cộng đồng thông qua sổ Tấm lòng vàng, tổ chức tiết kiệm (nếu thành viên tự nguyện và Ban Chủ nhiệm có khả năng quản lý) và thực hiện các hoạt động gây quỹ tập thể khác. Để sử dụng vốn vay, Câu lạc bộ có tăng thu nhập, phối hợp với khuyến nông hoặc cá nhân làm ăn giỏi tổ chức truyền thông về kỹ thuật sản xuất, giúp đỡ nhau khi khó khăn để hạn chế rủi ro.

b) Hoạt động chăm sóc sức khỏe

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tổ chức tập thể dục dưỡng sinh, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phối hợp các cơ sở y tế địa phương tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và hỗ trợ các thành viên tiếp cận bảo hiểm y tế.

c) Hoạt động chăm sóc tại nhà thông qua các tình nguyện viên

Mỗi Câu lạc bộ tổ chức đội tình nguyện viên có ít nhất 05 tình nguyện viên nhằm chăm sóc cho những trường hợp cần giúp đỡ tại nhà với các hoạt động đa dạng như trò chuyện, nấu cơm, giặt giũ, giúp đỡ việc nhà.

d) Hoạt động tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng

Hoạt động tự giúp nhau là một điển hình của Câu lạc bộ. Các thành viên tự bàn bạc và tình nguyện giúp nhau về ngày công, tiền, hiện vật, hoặc kỹ thuật. Đặc biệt Câu lạc bộ còn tổ chức các hoạt động cộng đồng như dọn vệ sinh thôn xóm, bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị ở địa phương.

đ) Hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích

Câu lạc bộ phổ biến, tuyên truyền về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Đồng thời tham gia phát hiện, đề xuất việc thực hiện quyền của người cao tuổi theo quy định của luật pháp, chính sách.

e) Hoạt động nâng cao kiến thức

Tại các buổi sinh hoạt, Câu lạc bộ tổ chức truyền thông, phổ biến kiến thức, phương pháp tăng thu nhập, nâng cao sức khỏe và các chế độ chính sách... hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức, kiến thức mà còn giúp người cao tuổi tự tin hơn.

g) Hoạt động nâng cao đời sống tinh thần thông qua văn hóa văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu

Các Câu lạc bộ đều có tổ văn nghệ để các thành viên tham gia các tiết mục hát, múa, thơ, tiểu phẩm... Phong trào văn nghệ tập thể tạo không khí vui tươi trong mỗi buổi sinh hoạt và tham gia biểu diễn trong các dịp hội họp của cộng đồng và các thành viên, động viên thăm hỏi lẫn nhau.

h) Hoạt động vận động nguồn lực

Câu lạc bộ có các hình thức vận động nguồn lực như Sổ tấm lòng vàng để hỗ trợ người gặp khó khăn, từ nguồn lãi cho vay được quay vòng, từ phía thành viên và hoạt động tăng thu nhập chung của Câu lạc bộ. Điều này giúp Câu lạc bộ bền vững về tài chính.

3. Kiểm tra, giám sát, đánh giá và sơ, tổng kết

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên giám sát các hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; định kỳ hàng quý kiểm tra, định kỳ 06 tháng sơ kết rút kinh nghiệm; hàng năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và làm công tác thi đua khen thưởng, biểu dương cán bộ hội viên và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có thành tích xuất sắc đã tham gia đóng góp vào xây dựng, hoạt động Câu lạc bộ.

VII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Giải pháp về tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách đối với người cao tuổi

- Hướng dẫn việc chăm sóc sức khỏe, tổ chức truyền thông về cách phòng tránh các bệnh hay gặp của người cao tuổi; hướng dẫn luyện tập thể dục thể thao, tập dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe cho hội viên người cao tuổi;

- Tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách đối với người cao tuổi, cung cấp tài liệu về quyền và lợi ích của người cao tuổi để hỗ trợ Câu lạc bộ giám sát, tổ chức thực hiện tại địa phương.

2. Giải pháp về hỗ trợ kỹ thuật

- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, cung cấp các tài liệu hỗ trợ cho Câu lạc bộ về cách quản lý và tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ, tổ chức cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đi học tập kinh nghiệm thực tế để vận dụng tổ chức thực hiện quản lý và điều hành các mảng hoạt động chính của Câu lạc bộ;

- Hỗ trợ tập huấn khoa học kỹ thuật, truyền thông, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ có hiệu quả; hướng dẫn cách làm các chế phẩm vi sinh thân thiện với môi trường, hướng dẫn phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương phù hợp với khả năng và sức khỏe của người cao tuổi;

- Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý giữa các Câu lạc bộ, tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ được trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật bổ sung những kiến thức mới để vận dụng vào việc quản lý, điều hành hoạt động của Câu lạc bộ đạt hiệu quả bền vững.

3. Giải pháp huy động nguồn lực để hỗ trợ thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Phối hp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan để chỉ đạo lập dự toán ngân sách, lập kế hoạch triển khai thực hiện Đán; lồng ghép với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; huy động sự tham gia của chính quyền (theo Điều 24, Luật Người cao tuổi và Chương trình hành động quốc gia về Người cao tui) để các thành viên Câu lạc bộ được vay vốn sản xuất giảm nghèo.

- Phối hp với Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh truyền thông, hướng dẫn Câu lạc bộ kiến thức sản xuất và lồng ghép nguồn lực từ chương trình nông nghiệp, nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, thể dục ththao, dưỡng sinh, văn nghệ... của các Câu lạc bộ.

- Phối hp với y ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh... tham gia huy động nguồn lực để thành lập, quản lý và giúp đỡ các Câu lạc bộ hoạt động.

4. Công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn liên quan đến các hoạt động chính của Câu lạc bộ để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp cho Câu lạc bộ tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động.

VIII. KINH PHÍ DỰ KIẾN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ ban đầu 400.000.000, đồng để thực hiện các hoạt động sau:

a) Quản lý Đề án, chỉ đạo, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

b) Tập huấn giảng viên và tập huấn ban đầu cho các địa phương, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng tài liệu hướng dẫn về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

c) Giám sát nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (thành lập, hoạt động, quản lý quỹ...).

2. Huy động từ sự đóng góp của hội viên người cao tuổi; nguồn vận động từ các cá nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức trong và ngoài tỉnh; nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn hỗ trợ lồng ghép để thực hiện Đề án.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, các tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động của Đề án;

- Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tổ chức triển khai Đề án; tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành cho Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ mới thành lập; tập huấn nội dung cơ bản các hoạt động chính cho các thành viên trong Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và tình hình thực hiện, chủ động xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án;

- Hằng năm, hướng dẫn sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và làm công tác thi đua khen thưởng, biểu dương cán bộ, hội viên và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có thành tích xuất sắc đã tham gia đóng góp vào xây dựng, hoạt động Câu lạc bộ; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết sau khi Đề án kết thúc vào năm 2020 để làm cơ sở triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan khai thác các nguồn tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện Đề án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành và cơ quan liên lồng ghép các mục tiêu của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí phần kinh phí từ ngân sách tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện để người cao tuổi là thành viên của Câu lạc bộ còn đủ sức khỏe tham gia các hoạt động tạo việc làm và thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

5. Sở Y tế

Chỉ đạo các Trung tâm y tế huyện, thành phố; Trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương tổ chức truyền thông, khám sức khỏe định kỳ cho các thành viên Câu lạc bộ, phổ biến kiến thức phổ thông về tập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khoẻ, phòng, chống bệnh tật cho người cao tuổi, kỹ thuật chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo lịch sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo triển khai thực hiện chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi; hướng dẫn hoạt động văn hóa, thể dục dưỡng sinh, các hoạt động thể thao phù hợp cho người cao tuổi tại Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

7. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai quản lý và thực hiện Đề án;

- Chỉ đạo Hội Người cao tuổi cơ sở thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hỗ trợ Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương triển khai thực hiện các mảng hoạt động chính đạt kết quả.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn được lựa chọn

- Tổ chức phối hợp triển khai thực hiện Đề án tại địa phương theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thực hiện Đề án; tổ chức thành lập, duy trì và tạo điều kiện cho Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau triển khai các hoạt động của mình để thực hiện chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng đạt kết quả thiết thực;

- Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và huy động mọi nguồn lực tại cộng đồng để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án;

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp kết quả báo cáo việc thực hiện Đề án theo định kỳ 6 tháng, 1 năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)./.