Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2017 về ký Bản ghi nhớ giữa Việt Nam - Indonesia về hợp tác giáo dục
Số hiệu: 81/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/NQ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA INDONESIA VỀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 597/TTr-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý phê duyệt nội dung dự thảo Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác giáo dục (Bản Ghi nh).

Điều 2. Ủy quyền Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ ký Bản Ghi nhớ với đại diện được ủy quyền của Chính phủ Indonesia nhân chuyến thăm chính thức Indoensia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 8 năm 2017.

Điều 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chính phủ về việc ký Bản Ghi nhtrên tại phiên họp Chính phủ thường kỳ gần nhất; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Bản Ghi nh ngay sau khi văn kiện có hiệu lực.

Điều 4. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
-Các Bộ: GDĐT, NG, TP;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ; PL, KGVX, TH, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu; VT, QHQT(2).NĐ

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc