Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai
Số hiệu: 63/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2016/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CẤU VÀ MỨC THƯỞNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT, GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới;

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải thưởng báo chí quốc gia;

Thực hiện Hướng dẫn số 1531/TV-HNBVN ngày 04/6/2002 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổ chức Giải báo chí ở các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố;

Xét Tờ trình số: 140/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật; Giải thưởng Báo chí Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND ngày 11/7/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai cụ thể như sau:

1. Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai được tổ chức thường niên 01 năm một lần.

a) Đối tượng xét thưởng: Áp dụng cho các tác giả có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai và các tác phẩm đã được công bố, xuất bản dưới mọi hình thức trong phạm vi cả nước.

b) Loại hình xét thưởng: Gồm những tác phẩm thuộc các chuyên ngành Văn, thơ, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, biểu diễn nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, sân khấu, nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian.

c) Điều kiện xét thưởng: Các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật; không có tranh chấp về quyền tác giả; các tác phẩm văn học nghệ thuật đã được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng (tác phẩm đã được giải thưởng Trung ương, không được tham gia giải thưởng này); tác giả là người có đủ tư cách pháp nhân, không vi phạm pháp luật Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào.

d) Cơ cấu, số lượng và mức thưởng: Một (01) giải A; hai (02) giải B; ba (03) giải C; bốn (04) giải khuyến khích.

Giải A: 05 lần mức lương cơ sở/giải;

Giải B: 03 lần mức lương cơ sở/giải;

Giải C: 02 lần mức lương cơ sở/giải;

Giải khuyến khích: 01 lần mức lương cơ sở/giải.

2. Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật Phan Xi Păng: Tổ chức 05 năm một lần.

a) Đối tượng xét thưởng: Áp dụng cho tất cả các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài có tác phẩm Văn học - Nghệ thuật sáng tác về tỉnh Lào Cai, tự nguyện tham dự xét tặng giải thưởng và có hồ sơ tác phẩm đầy đủ theo quy định.

b) Loại hình xét thưởng: Gồm những tác phẩm văn học nghệ thuật thuộc các chuyên ngành: văn, thơ, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, biểu diễn nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, sân khấu, nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian.

c) Điều kiện xét thưởng: Các tác phẩm văn học nghệ thuật được sáng tác từ trước đến nay về tỉnh Lào Cai đã được công bố dưới mọi hình thức nhưng chưa được tặng Giải thưởng Phan Xi Păng. (tác phẩm đã được trao giải thưởng cấp Nhà nước, không được tham gia giải này); các tác phẩm văn học nghệ thuật không có tranh chấp về quyền tác giả; tác giả là người có đủ tư cách pháp nhân, không vi phạm pháp luật Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào.

d) Cơ cấu, số lượng và mức thưởng: Một (01) giải A; một (01) giải B; một (01) giải C.

Giải A: 20 lần mức lương cơ sở/giải;

Giải B: 10 lần mức lương cơ sở/giải;

Giải C: 4 lần mức lương cơ sở/giải;

3) Giải thưởng Báo chí Lào Cai: Được tổ chức thường niên 01 năm một lần

a) Đối tượng xét thưởng: Tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm viết về Lào Cai đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh hoặc của Trung ương từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

b) Loại hình xét thưởng: Gồm các loại hình báo chí sau: Báo viết (báo in), báo nói (phát thanh), Báo hình (truyền hình), Báo ảnh, Báo điện tử.

c) Điều kiện xét thưởng: Tác phẩm không vi phạm Luật báo chí và không có tranh chấp về bản quyền; tác phẩm báo chí viết bằng tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài có nội dung phản ánh về Lào Cai (tác phẩm Báo chí đã được trao giải tại các cuộc thi chuyên đề của tỉnh hoặc Trung ương không xét ở giải này); tác giả là người có đủ tư cách pháp nhân, không vi phạm pháp luật Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào.

d) Cơ cấu, số lượng và mức thưởng: Một (01) giải A, hai (02) giải B, ba (03) giải C, bốn (04) giải khuyến khích.

Giải A: 05 lần mức lương cơ sở/giải;

Giải B: 03 lần mức lương cơ sở/giải;

Giải C: 02 lần mức lương cơ sở/giải;

Giải khuyến khích: 01 lần mức lương cơ sở/giải.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

 

 

- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 34/2020/NQ-HĐND

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng báo chí Lào Cai, cụ thể:

1. Điểm c khoản 1 Điều 1 được sửa đổi như sau:

“c) Điều kiện xét thưởng: Các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật; không có tranh chấp về quyền tác giả; các tác phẩm văn học nghệ thuật đã được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn trong vòng 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng (tác phẩm đã được giải thưởng Trung ương, không được tham gia giải thưởng này); tác giả phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và chấp hành tốt pháp luật Việt Nam".

Xem nội dung VB
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 34/2020/NQ-HĐND

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng báo chí Lào Cai, cụ thể:
...
2. Điểm c khoản 2 Điều 1 được sửa đổi như sau:

“c) Điều kiện xét thưởng: Các tác phẩm văn học nghệ thuật được sáng tác từ trước đến nay về tỉnh Lào Cai đã được công bố dưới mọi hình thức nhưng chưa được tặng Giải thưởng Phan Xi Păng (tác phẩm đã được trao giải thưởng cấp Nhà nước, không được tham gia giải này); các tác phẩm văn học nghệ thuật không có tranh chấp về quyền tác giả; tác giả phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và chấp hành tốt pháp luật Việt Nam".

Xem nội dung VB
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 34/2020/NQ-HĐND

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng báo chí Lào Cai, cụ thể:
...
3. Điểm c Khoản 3 Điều 1 được sửa đổi như sau:

“c) Điều kiện xét thưởng: Tác phẩm không vi phạm Luật Báo chí và không có tranh chấp về bản quyền; tác phẩm báo chí viết bằng tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài có nội dung phản ánh về Lào Cai (tác phẩm Báo chí đã được trao giải tại các cuộc thi, giải Báo chí cấp Trung ương không xét ở giải này); tác giả phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và chấp hành tốt pháp luật Việt Nam".

Xem nội dung VB