Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số hiệu: 60/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2016/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 46/BC-HĐND ngày 11/7/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai cụ thể như sau:

1. Về tổ chức điều dưỡng: Thực hiện điều dưỡng (tập trung hoặc tại nhà) đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng điều dưỡng tại nhà: Thực hiện 2 năm 1 lần đối với cán bộ hưu trí mắc bệnh hiểm nghèo, các bệnh tim mạch, mù lòa, liệt không thể tự chăm sóc mình được, bệnh cao huyết áp giai đoạn 2-3, các bệnh truyền nhiễm và các dịch bệnh nguy hiểm.

b) Đối tượng điều dưỡng tập trung: Thực hiện 2 năm 1 lần đối với cán bộ hưu trí có đủ sức khỏe, tự lo sinh hoạt cá nhân, không mắc các bệnh thuộc đối tượng điều dưỡng tại nhà.

3. Thời gian điều dưỡng tập trung: 10 ngày/đợt điều dưỡng (gồm cả ngày đi và về).

4. Một số mức chi cụ thể

a) Điều dưỡng tập trung:

Tiền ăn: 350.000 đồng/người/ngày;

Tiền thuê phòng nghỉ: 250.000 đồng/người/ngày;

Tiền thuốc: 30.000 đồng/người/ngày;

Chi phí thuê phương tiện đi lại (theo giá thực tế).

b) Điều dưỡng tại nhà:

Tiền ăn: 3.500.000 đồng/người/đợt điều dưỡng;

Tiền thuốc: 300.000 đồng/người/đợt điều dưỡng.

5. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách địa phương.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

 

 

 

Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước Ban hành: 06/06/2003 | Cập nhật: 06/12/2012