Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND về mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số hiệu: 40/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2016/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI ĐẢM BẢO CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về một số mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-HĐND ngày 11/7/2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các cấp; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND các cấp khi thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với các hoạt động kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

3. Mức chi:

a) Chi cho các thành viên tham gia để lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính: Người chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/buổi; các thành viên tham dự họp: 100.000 đồng/ người/buổi;

b) Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực: Thuê theo tháng: 5.000.000 đồng/người/tháng; thuê chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản: 300.000 đồng/văn bản;

c) Chi hỗ trợ công chức là cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính: 15.000 đồng/người/ngày;

d) Các nội dung chi và mức chi khác về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện theo Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan do các cơ quan nhà nước ở Trung ương do UBND tỉnh ban hành.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp;

b) Ngoài kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo, các cơ quan, đơn vị được huy động và sử dụng từ các nguồn vốn hợp pháp khác để tăng cường thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. Bãi bỏ Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh về một số mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh