Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, giai đoạn 2013-2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Số hiệu: 14/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Bùi Thị Quỳnh Vân
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2016/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2013/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG “DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA” ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2013-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020, như sau:

1. Tại cuối điểm a khoản 1 Điều 1: Thay nội dung “hỗ trợ giống lúa” bằng nội dung “hỗ trợ giống cây trồng ngắn ngày”.

2. Tại gạch đầu dòng thứ nhất, điểm a khoản 2 Điều 1 sửa đổi như sau:

Diện tích thực hiện “dồn điền đổi thửa” của một thôn ít nhất là 05 ha diện tích tập trung. Trường hợp đặc biệt, diện tích tập trung của một thôn không đủ 05 ha thì kết hợp với diện tích của các thôn khác để thực hiện “dồn điền đổi thửa”, nhưng phải đảm bảo diện tích của liên thôn ít nhất 05 ha tập trung.

3. Tại điểm c khoản 2 Điều 1: Sửa đổi cụm từ “100 ha trở lên” thành cụm từ “50 ha trở lên”.

4. Tại gạch đầu dòng thứ ba, điểm a, khoản 3 Điều 1: Bổ sung nội dung “ Từ 05 ha đến dưới 10 ha: 5,0 triệu đồng/thôn”.

5. Đoạn đầu tiên của điểm c khoản 3 Điều 1 sửa đổi như sau:

Ngân sách hỗ trợ: 15 triệu đồng/ha đối với đất trồng lúa; 10 triệu đồng/ha đối với đất trồng các loại cây trồng cạn ngắn ngày.

6. Điểm e, khoản 3 Điều 1 sửa đổi thành:

"e) Hỗ trợ giống cây trồng ngắn ngày: Đối với diện tích đất đã thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, ngân sách tỉnh hỗ trợ giống cây trồng ngắn ngày là 02triệu đồng/ha một lần cho vụ sản xuất đầu tiên".

7. Bổ sung khoản 4, Điều 1:

"4. Kinh phí hỗ trợ: Các nội dung được ngân sách hỗ trợ nêu tại các điểm a, c, d, đ, e Khoản 3 gồm ngân sách tỉnh hỗ trợ 85% và ngân sách huyện, thành phố hỗ trợ 15%".

Điều 2.

Bỏ từ “tỉnh” trong cụm từ “ngân sách tỉnh” tại các điểm a, c, d của khoản 3, Điều 1; bỏ từ “huyện, thành phố” trong cụm từ “ngân sách huyện, thành phố” tại điểm đ khoản 3, Điều 1.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Những nội dung khác của Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh không sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Tài chính, Bộ NN-PTNT;
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh
- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu : VT, KTNS(2). H180.

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân