Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 05/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hoàng Văn Nghiệm
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 10/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2016/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THÔN, KHỐI PHỐ; SÂN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn.

Xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

a) Thôn, khối phố chưa có nhà văn hóa; xã, phường, thị trấn chưa có sân tập thể dục thể thao;

b) Thôn có nhà văn hóa nhưng chưa đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới;

c) Không áp dụng cho các nhà văn hóa, sân tập thể dục thể thao đã được hỗ trợ theo Quyết định 1841/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh.

2. Mức hỗ trợ

2.1. Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới nhà văn hóa thôn

a) Hỗ trợ cho 5 xã đặc biệt khó khăn tỉnh chỉ đạo xây dựng nông thôn mới:

- Xây mới: 100 triệu đồng/nhà (bao gồm: xây dựng 90 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị 10 triệu đồng);

- Nâng cấp: 70 triệu đồng/nhà.

b) Hỗ trợ cho các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của tỉnh:

- Xây mới: 80 triệu đồng/nhà (bao gồm: xây dựng 70 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị 10 triệu đồng);

- Nâng cấp: 50 triệu đồng/nhà.

c) Hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh:

- Xây mới: 80 triệu đồng/nhà (bao gồm: xây dựng 70 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị 10 triệu đồng);

d) Các xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng a và b của mục này được hỗ trợ xây mới đối với những thôn, khối phố chưa có nhà văn hóa:

- Xây mới: 60 triệu đồng/nhà (bao gồm: xây dựng 50 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị 10 triệu đồng).

2.2. Xây mới sân tập thể dục thể thao

a) Hỗ trợ cho các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 chưa có sân tập thể dục thể thao: 100 triệu đồng/sân;

b) Hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng a của mục này chưa có sân tập thể dục thể thao: 60 triệu đồng/sân.

3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí được hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XVI, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm