Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND về chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016
Số hiệu: 01/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hoàng Văn Nghiệm
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 10/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2016/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của các cơ quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2016

Trong 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, sự đồng thuận, nỗ lực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, văn hóa, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, yếu kém: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới chưa rõ nét. Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh chậm, huy động nguồn vốn ngoài ngân sách còn hạn chế. Năng lực cạnh tranh của tỉnh còn thấp, công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu. Cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến xã còn thiếu; chất lượng dạy và học ở khu vực khó khăn còn thấp. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện ở một số ngành, huyện chưa tập trung, thiếu quyết liệt, sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành còn nhiều bất cập, thực hiện thủ tục hành chính ở các cấp, ngành vẫn còn phiền hà, ách tắc;...

2. Một số chủ trương, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2016

Phát huy kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng đầu năm, trong 6 tháng cuối năm tiếp tục phấn đấu cao độ để đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2016 đã xác định, trong đó tập trung triển khai thực hiện quyết liệt 3 chương trình đột phá: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Cụ thể như sau:

a) Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Rà soát, điều chỉnh, ban hành mới các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Phát triển các mô hình sản xuất mới, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; triển khai vùng trồng rau sạch gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình đầu tư trồng rừng sản xuất; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Chủ động phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với 13 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2016 và 5 xã đặc biệt khó khăn.

b) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu chức năng; nghiên cứu, xem xét các phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu; rà soát, điều chỉnh quy hoạch bến, bãi tại các cửa khẩu. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma và thành phố Lạng Sơn. Kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương bổ sung cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhanh Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Tiếp tục rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư thuộc thẩm quyền của tỉnh. Tiếp xúc, làm việc với một số nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước để thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu. Tạo môi trường thuận lợi, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp, các tỉnh bạn để thu hút mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trang thiết bị trong hoạt động xuất nhập khẩu để nâng cao năng lực thông quan.

c) Huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Thành lập và triển khai hoạt động Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh để tạo nguồn lực đầu tư; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất sử dụng không hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm, các dự án hoàn thành trong năm 2016. Rà soát, phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, phương án xử lý nợ xây dựng cơ bản, dừng, giảm quy mô các dự án chưa cấp bách giai đoạn 2016 - 2020. Khởi công xây dựng cầu Kỳ Cùng, đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc). Hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh (Tòa nhà xuất nhập khẩu cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đường Na Sầm - Na Hình, Cầu 17 tháng 10, Công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn 2). Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Đường cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang, Hồ chứa nước Bản Lải, Nhiệt điện Na Dương II; trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn. Chủ động đề xuất làm việc với Thường trực Chính phủ, một số Bộ, ngành Trung ương để kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển nhanh trong năm 2016 và những năm tiếp theo; phối hợp với các tỉnh lân cận đề xuất với Trung ương xây dựng đề án phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc.

d) Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu mới, tăng thu nội địa; đổi mới công tác thu phí bến bãi tại khu vực cửa khẩu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thị trường, giá cả; chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.

đ) Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải cách hành chính. Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh trên địa bàn và các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh, kịp thời giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã. Xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp, đồng thời định hướng cho doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chung của tỉnh.

e) Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2016 - 2017; khẩn trương giải quyết các chính sách về hợp đồng giáo viên mầm non; bổ sung xây dựng tiêu chí hình thành các điểm trường của cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; chuyển mô hình Trường Cao đẳng sư phạm thành Trường Cao đẳng. Rà soát, phân kỳ đầu tư 180 Trạm Y tế xã, trong đó ưu tiên tại các khu vực khó khăn nhất để đáp ứng một số mục tiêu trong công tác khám chữa bệnh ban đầu; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Triển khai sôi nổi, rộng khắp phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhất là chào mừng kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2016).

g) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học - công nghệ năm 2016; khẩn trương nghiệm thu, chuyển giao các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đời sống.

h) Tăng cường công tác quản lý biên giới, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn khu vực biên giới. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương; từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang nhân dân, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng huyện Đình Lập, diễn tập hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ huyện Cao Lộc và huyện Chi Lăng. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá, kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông theo cả 3 tiêu chí. Triển khai thực hiện những thỏa thuận chung đạt được sau chuyến thăm làm việc tại Quảng Tây, Trung Quốc của Đoàn đại biểu tỉnh vào tháng 02/2016 và những thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, địa phương của Hàn Quốc, Nhật Bản.

i) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

k) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân.

l) Triển khai xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo đúng quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương. Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân các cấp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XVI, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm