Công văn 9238/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư đường Xóm Mới - Cam Thịnh, tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 9238/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9238/VPCP-CN
V/v đầu tư đường Xóm Mi - Cam Thịnh, tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8667/BGTVT-ĐTCT ngày 03 tháng 8 năm 2017) về việc đầu tư đường Xóm Mới - Cam Thịnh bằng nguồn vốn BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1488 - Km1525, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải thực hiện rà soát, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Cam Thịnh theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải có giải pháp điều tiết phương tiện giao thông trên các tuyến đường địa phương; chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để cải tạo tuyến đường Xóm Mới - Cam Thịnh theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Tr lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2010 về phiên họp thường kỳ tháng 11 Ban hành: 07/12/2010 | Cập nhật: 09/12/2010