Công văn 8230/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 8230/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8230/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ông Michael Craig Alpaugh
Địa chỉ: P.808, lầu 8, Tòa nhà Alpha 151-153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, quận 3, TP. HCM
Mã số thuế: 844910658

Trả lời thư ngày 24/5/2017 của Ông về thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2, Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế quy định xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

"2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế...

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) ...

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp của Ông khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016 có phát sinh số thuế nộp thừa và Ông đã chọn hình thức bù trừ với thuế TNCN phát sinh kỳ sau thì khi đến kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2017, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp sẽ được bù trừ với số thuế TNCN nộp thừa của năm 2016.

Cục Thuế TP thông báo ông biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Thuế TNCN;
- Lưu VT-TTHT.
- 31754600-1048
(Nam-TNCN-Michael)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình