Công văn 805/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện dự toán quy hoạch cấp, thoát nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Thái nguyên do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 805/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 805/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện dự toán quy hoạch cấp nước, thoát nước các đô thị và khu công nghiệp tỉnh Thái nguyên

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi : Sở Xây dựng Thái nguyên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 259/SXD-HTKT ngày 12/4/2012 của Sở Xây dựng Thái nguyên xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng về dự toán quy hoạch cấp nước, thoát nước các đô thị và khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, đối với các công việc quy hoạch xây dựng chưa có định mức chi phí hoặc đã có định mức chi phí nhưng chưa phù hợp, thì chi phí lập quy hoạch cho các công việc này được xác định bằng dự toán. Vì vậy, chi phí lập quy hoạch cấp nước, thoát nước các đô thị và khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên được xác định bằng cách lập dự toán. Nội dung dự toán chi phí lập theo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục Thông tư số 17/2010/TT-BXD.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra dự toán chi phí quy hoạch do tư vấn lập, ngày 26/9/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt Đề cương nhiệm vụ quy hoạch cấp nước, thoát nước các đô thị và khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND. Kinh phí lập quy hoạch được nêu trong Quyết định số 2395/QĐ-UBND là căn cứ để lập, thẩm định kế hoạch đấu thầu.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng Thái Nguyên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, HTKT, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn