Công văn 7950/CT-TTHT năm 2017 về kê khai thuế giá trị gia tăng
Số hiệu: 7950/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7950/CT-TTHT
V/v: kê khai thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nichiden Việt Nam
Địa chỉ: Số 328-330 đường D3, Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số thuế: 0313031711

Trả lời văn bản số 01/CV-2017 (Cục Thuế nhận ngày 05/06/2017) của Công ty về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Khoản 2.b Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định về kê khai thuế GTGT theo quý:

“b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thành lập ngày 27/11/2014 thì Công ty thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý năm 2014 và năm 2015. Năm 2016 Công ty căn cứ mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ năm 2015 để xác địch việc thực hiện kê khai thuế theo tháng hay quý. Theo quy định chu kỳ ổn định kê khai thuế GTGT đầu tiên được xác định kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016, năm 2017 Công ty căn cứ mức doanh thu năm 2016 để xác định việc khai thuế GTGT theo tháng hay quý cho chu kỳ 3 năm 2017, 2018, 2019.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu (TTHT, VT).
1142/17-mquan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình