Công văn 74123/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài
Số hiệu: 74123/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74123/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty JFE Engineering Corporation- Nhà máy xử lý nước thải- gói thầu CP-2, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
(Đ/c: Km 29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội
- MST: 0107454013)

Trả lời công văn số CP2-LT-POJ-OTH-0051 ngày 27/9/2016 của Công ty JFE Engineering Corporation- nhà thầu chính gói thầu CP-2 Nhà máy xử lý nước thải hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính quy định thu nhập chịu thuế TNDN:

“1. Thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I)…

3. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.”

- Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

+ Tại Khoản 3 Điều 10 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

c) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. ”

+ Tại Điểm b Khoản 4 Điều 12 quy định khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

“b) Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:

b.2) Báo cáo tài chính năm ”

+ Tại Khoản 4 Điều 20 quy định khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài:

“4. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

b) Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này.

c) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh khi nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh.”

- Căn cứ Điều 12 Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định về việc lập, nộp báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính:

“Nhà thầu nước ngoài phải lập Bảng Cân đối tài khoản (Phụ lục kèm theo) và Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Các nhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu trừ (-) chi phí thì còn phải lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nhà nước khuyến khích Nhà thầu nước ngoài thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế (trừ trường hợp kê khai, nộp thuế theo phương pháp ấn định). Các báo cáo tài chính của Nhà thầu nước ngoài phải nộp cho Cục Thuế địa phương, Cơ quan cấp Giấy phép nhận thầu hoặc Giấy phép hoạt động, Cục Thống kê địa phương.”

- Căn cứ Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán:

“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ”

- Căn cứ theo nội dung công văn hỏi số CP2-LT-POJ-OTH-0051 của Công ty JFE Engineering- nhà thầu chính gói thầu CP-2 Nhà máy xử lý nước thải.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1, Về việc đề nghị hướng dẫn về chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính: Nội dung đề nghị của Công ty không thuộc thẩm quyền của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị đơn vị liên hệ với Vụ chế độ kế toán và kiểm toán- Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Việc nộp báo cáo tài chính: Trường hợp Nhà thầu áp dụng chế độ kế toán Việt Nam thì thực hiện việc nộp báo cáo tài chính theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ và Điều 12 Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

2, Về việc kê khai và nộp thuế TNDN: Trường hợp Công ty JFE Engineering Corporation thầu chính gói thầu CP-2 Nhà máy xử lý nước thải Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đang nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp (nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu) thì nhà thầu khi nhận được khoản tạm ứng từ Chủ đầu tư có trách nhiệm khai, nộp thuế TNDN theo từng lần phát sinh theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014, Khoản 3 Điều 10 và Điểm c Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

3, Về việc xác định kỳ kê khai và nộp thuế GTGT: Nhà thầu mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty JFE Engineering Corporation- nhà thầu chính gói thầu CP-2 Nhà máy xử lý nước thải liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty JFE Engineering Corporation- nhà thầu chính gói thầu CP-2 Nhà máy xử lý nước thải được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn