Công văn 6326/BTC-TCT tạm thời chưa thu số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012
Số hiệu: 6326/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6326/BTC-TCT
V/v tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể Nghị quyết trên của Chính phủ.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, riêng đối với số thuế GTGT phát sinh trong tháng 4/2012 theo quy định phải kê khai và nộp ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 20/5/2012, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Tạm thời chưa thu thuế GTGT đối với số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2012 của các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng sau đây:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc Tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng trên thực hiện kê khai như quy định nhưng chưa phải nộp ngay số thuế phải nộp theo kê khai; Số thuế này sẽ được nộp tương ứng chậm nhất vào ngày 20/11/2012, 20/12/2012, 20/01/2013.

Tiêu thức xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
- Các Chi cục thuế;
- Vụ PC, CST, NSNN, Viện CL&CSTC-BTC;
- Các Vụ, đơn vị của TCT;
- Lưu: VT, TCT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn