Công văn 6076/BTC-ĐT thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định 615/QĐ-CP
Số hiệu: 6076/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6076/BTC-ĐT
V/v thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và Quyết định số 615/QĐ-CP.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 493/TTg-KTTH ngày 12/4/2012 về việc thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và Quyết định số 615/QĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và Quyết định số 615/QĐ-CP của Chính phủ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 46/2010/TT-BTC ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư (bao gồm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ) được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm tiếp theo của năm kế hoạch.

- Vốn ứng trước của kế hoạch năm nào được thực hiện thống nhất với thời hạn thanh toán vốn đầu tư của kế hoạch năm đó.

2. Riêng về mức vốn tạm ứng, đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, công văn số 16989/BTC-ĐT ngày 13/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2012 và các văn bản khác của Bộ Tài chính (nếu có).

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để xứ lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTCP Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Sở tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- KBNN các tỉnh (thành phố) trực thuộc TW (để thực hiện);
- Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh