Công văn 5960/VPCP-KTTH năm 2016 đánh giá thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Số hiệu: 5960/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5960/VPCP-KTTH
V/v đánh giá thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 62/BC-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2016 Báo cáo kết quả tình hình thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2015 và các giải pháp thực hiện giai đoạn 2016 - 2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Báo cáo trên của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020, phấn đấu vưt chỉ tiêu đề ra tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và tối thiểu bằng mức trung bình của các nước ASEAN vào thời Điểm đó.

2. Bộ Tài chính căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật kinh doanh bảo hiểm để Điều chỉnh lại giải pháp trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 45/2007/NĐ-CP và Nghị định số 46/2007/NĐ-CP tại Báo cáo trên cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).
S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Nghị định 45/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm Ban hành: 27/03/2007 | Cập nhật: 31/03/2007